Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na następujących kierunkach:

Studia I stopnia:
Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
specjalności:
- amerykanistyka
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- dokumentalistyka konserwatorska
- nauczycielska
- regionalistyka
Militarioznawstwo
Dziedzictwo kultury materialnej
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika
specjalności:
* edukacja dorosłych i marketing społeczny
* edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
* pedagogika opiekuńcza z terapią
* poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
* resocjalizacja
European Cultures (w języku angielskim)

Studia II stopnia
Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
specjalności:
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- dokumentalistyka konserwatorska
- nauczycielska
- regionalistyka
Historia w przestrzeni publicznej
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika (dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich) - specjalności:
* animacja społeczno-kulturalna
* edukacja dorosłych i marketing społeczny
* marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
* pedagogika opiekuńcza z terapią
* poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
* poradnictwo zawodowe i coaching kariery
* resocjalizacja
* terapia pedagogiczna
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Pedagogika (dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich) - specjalności:
* animacja społeczno-kulturalna
* edukacja dorosłych i marketing społeczny
* edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
* marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
* pedagogika opiekuńcza z terapią
* resocjalizacja
Public history (w języku angielskim)

Jednolite studia magisterskie:
Psychologia

Szkoła Doktorska UWr:
Kolegium Doktorskie Pedagogiki (dyscyplina: pedagogika)
Kolegium Doktorskie Psychologii (dyscyplina: psychologia)
Kolegium Doktorskie Historii (dyscyplina: historia)
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury
(dyscypliny naukowe: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii)