wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Młodszy mezolit na Pojezierzu Południowopomorskim. Zagadnienia osadnicze i technologiczne na przykładzie stanowiska Turowiec 3. dr hab. Tomasz Płonka Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca jest wynikiem ponownej analizy materiałów krzemiennych ze stanowiska Turowiec 3. W jej toku dokonano nowej klasyfikacji artefaktów kamiennych i zrekonstruowano planigrafię występowania zabytków. Dzięki temu udało się ustalić, że analizowane stanowisko jest obozowiskiem łowieckim, charakterystycznym dla rozwijającej się w młodszym mezolicie kultury chojnicko-pieńkowskiej. Pozostałości osadnicze pochodzą z wielu faz zasiedlenia stanowiska. Analiza pozwoliła zrekonstruować istnienie w tym samym miejscu budowli szałasowej z paleniskiem. Obok aktywności łowieckiej stwierdzono ślady obróbki drewna, kości i poroża. Na podstawie badań radiowęglowych koniec zasiedlenia tego stanowiska można datować na przełom neolitu i epoki brązu, jednakże chronologia ta nie jest do końca pewna, gdyż pozyskano tylko jedno oznaczenie radiowęglowe. Stanowisko to jest jednym z wielu stanowisk chojnicko-pieńkowskich w tym rejonie.
2. Kanon kobiecego piękna w dziejach Europy i Rosji od XIX do początku XXI wieku. dr hab. Adam Nobis prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie kanonu kobiecego piękna, który obowiązywał w XIX i XX stuleciu, i który obowiązuje na początku XXI wieku w Rosji na tle innych krajów Europy. Celem podjętych rozważań jest porównanie sposobu postrzegania idealnego wizerunku kobiety w świetle zmian kulturowych jakie dokonały się na ternie Rosji oraz pozostałych krajów europejskich we wskazanym powyżej okresie historycznym: podobieństwa, różnice, wzajemne związki.
3. Dziedzictwo i przemiany. Pracownicy byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych wobec transformacji systemowej. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia historię pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. od podjęcia pracy w tychże przedsiębiorstwach, przez przemiany rolnictwa w latach 90 w XX wieku, aż do czasów dzisiejszych.
4. Kategoria niezwykłości na przykładzie wybranych miejsc w Polsce. dr hab. Adam Nobis prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem mojego badania jest kategoria niezwykłości. Na przykładzie wybranych miejsc w Polsce przedstawione zostało, na czym "niezwykłość" polega, czy to co "niezwykłe" musi być jednocześnie nietypowe i musi mieścić się w wyznaczonych kategoriach. Analizie poddane zostały turystyczne miejsca w Polsce (zaczynając od miejscowości Sucha i Zamku Czocha, następnie ruiny kombinatu D.A.G. w Krzystkowicach, należąca do pasma Przedgórza Sudeckiego - góra Ślęża oraz Rynek wrocławski). Na podstawie własnych przeprowadzonych badań starałam się odpowiedzieć na kluczowe pytania, np. Czy i jak miejsca mają na nas wpływ, a my na nie? W jakim stopniu miejsca oddziałują na nas? Czy "niezwykłość" miejsc istnieje tylko tam, gdzie możemy to dostrzec?
5. "Muzyka rzeczy początkiem" (1975). Hermetyzm i magia w pracach Zbigniewa Makowskiego. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
Tekst ma na celu scharakteryzowanie prac malarza oraz całościowe spojrzenie na dorobek twórczy artysty ze skupieniem uwagi na wybranym, głównym dziele analizy – „Muzyka rzeczy początkiem” z 1975 roku. Obraz ten zawiera pełnię środków stosowanych przez Makowskiego i stanowi apogeum wyrazu i myśli w oeuvre twórcy. Zakres pracy obejmuje przeglądowe spojrzenie na działalność Makowskiego z uwzględnieniem głównych założeń i myśli filozoficznych. Ponadto w pracy wskazane są porównania do innych artystów związanych ze stylem i pojęciem surrealizmu, do którego odwoływał się polski malarz. Opracowywanie tekstów literatury, ich analizy pozwala na próbę rekonstrukcji drogi artystycznej malarza. Badania opierały się głównie na porównaniu tekstów historycznych i krytycznych, a także ustaleniu na ich podstawie spójnych wniosków, które rozpoznają drogę Makowskiego jako twórcy. Na początku pracy znajduje się zarys biografii artysty. Następująca kolejno analiza dzieła głównego przybliża do cech kreacji Makowskiego, lecz daje także możliwość całych serii malarskich i graficznych. W kolejnej autor stara się poznać proces kształtowania odrębnego stylu artysty.Poszukiwanie korelacji pomiędzy tym, co zewnętrzne, a tym co wewnętrzne, uwidacznia zależności Makowskiego od wpływu surrealizmu i osób z jego otoczenia. Potwierdzają to odniesienia artysty do polskiej sceny artystycznej, co pozwala sformułować ostateczne wnioski.
6. Film "Przygody psa Cywila" jako próba ocieplenia wizerunku Milicji Obywatelskiej w latach 70. XX wieku. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu Milicji Obywatelskiej ukazanego w serialu Przygody psa Cywila. Pierwszy rozdział opisuje najważniejsze wydarzenia w Polsce od uzyskania niepodległości w 1945 roku do przejęcia władzy przez Edwarda Gierka w grudniu 1970 roku. W rozdziale znajduje się również opis rządów Władysława Gomułki, oraz prowadzenie przez władze szeroko zakrojonej walki z Kościołem. Można w nim także znaleźć informacje o życiu codziennym Polaków, opis zmian w myśleniu wywołane życiem w państwie socjalistycznym, a także informacje o życiu kulturalnym w omawianym okresie. Całość kończy podrozdział opisujący okoliczności przejęcia władzy przez Edwarda Gierka. Rozdział drugi poświęcony jest w pełni historii Milicji Obywatelskiej. Opisuje genezę powstania MO, trudności związane z jej organizacją, a także proces przenikania się służb bezpieczeństwa i milicji w latach 1945 – 1970. W tym rozdziale znajdują się również informacje dotyczące udziału milicji w zajściach z Marca 68’ i Grudnia 70’, oraz stosunek Polaków do tego organu policyjnego. Zamieszczone zostały również informacje dotyczące kryteriów doboru milicjantów, ich pochodzenie, jak i duże problemy z nadużywaniem alkoholu w tej formacji. Rozdział trzeci poświęcony jest przede wszystkim serialowi. Zawiera on informacje na temat bohaterów serialu, opis wyglądu i cechy charakteru. Opowiada o okolicznościach powstania serialu i rzeczywistości ukazanej w nim, a także zawiera notatkę o szkole psów milicyjnych. Czwarty rozdział skupia się na ocenie świata przedstawionego w serialu ,,Przygody psa Cywila” i krytycznym porównaniu go z rzeczywistością PRL-u w latach 70. XX wieku.
7. Narcyzm a różne typy altruizmu dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Celem pracy było zbadanie związków, które występują pomiędzy altruizmem o charakterze endocentrycznym i egzocentrycznym a różnymi typami narcyzmu. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody kwestionariuszowej na grupie 120 osób. W celu analizy wyników badań wykorzystano analizę korelacji oraz regresji. Nie odnotowano istotnych statystycznie związków pomiędzy narcyzmem nadwrażliwym i wyższościowym a altruizmem o charakterze endocentrycznym i egzocentrycznym. A zatem wyniki badań pokazują, że narcyzm nie przewiduje ujawnienia się zarówno altruizmu endo i egzocentrycznego, jak również narcyzm nadwrażliwy nie przewiduje ujawnienia się altruizmu endo i egzocentrycznego.
8. Odbudowa organizacji kościelnej za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział traktuje o kryzysie Kościoła katolickiego w XI wieku i o tym jak Kościół wyszedł z tego kryzysu. W pracy poruszono również upadek organizacji kościelnej na terenie Polski. Drugi rozdział dotyczy odbudowy biskupstw na terenie Polski. Na samym początku drugiego rozdziału krótko przedstawiono Kazimierza Odnowiciela. W kolejnym podrozdziale opisano okoliczności odbudowy biskupstwa krakowskiego oraz udział biskupa Aarona w odbudowie biskupstwa. Następny podrozdział dotyczy odbudowy biskupstwa wrocławskiego, a także zasług biskupa Hieronima w odbudowie tego biskupstwa oraz jak odbudowano katedrę wrocławską. Czwarty podrozdział tego rozdziału traktuje o odbudowie biskupstwa poznańskiego, a także przedstawia okoliczności wzniesienia nowej katedry poznańskiej. Ostatni podrozdział tego rozdziału dotyczy odbudowy biskupstwa płockiego. Trzeci rozdział poświęcono odbudowie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Na początku trzeciego rozdziału krótko scharakteryzowano papieża Grzegorza VII i Bolesława Śmiałego. Następnie pokazano różne okoliczności, w jakich doszło do obudowy arcybiskupstwa w Gnieźnie. Kolejny podrozdział poświęcono arcybiskupowi Bogumiłowi. Ostatni podrozdział tego rozdziału ukazuje kontrowersje, jak doszło do odbudowy katedry w Gnieźnie. Ostatni rozdział poświęcono powstaniu opactw na ziemiach polskich. Pierwszym opactwem opisanym w pracy jest opactwo w Tyńcu. Pokazano, jak doszło do ufundowania tego opactwa, kto je ufundował oraz jak wyglądały pierwsze zabudowania. Następnym opactwem jest opactwo w Mogilnie. W podrozdziale przedstawiono różne sprzeczności,w jaki sposób doszło do ufundowania tego opactwa i jak wyglądało opactwo na początku Ostatni podrozdział tego rozdziału dotyczy ufundowania opactwa w Lubiniu.
9. Proaktywne radzenie sobie a poczucie punktualności zdarzeń życiowych we wczesnej dorosłości dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Głównym celem pracy było zbadanie czy istnieje związek między proaktywnym radzeniem sobie, rozumianym jako ambitne dążenie do samorozwoju a poczuciem punktualności zdarzeń życiowych, czyli subiektywną oceną punktualnego podjęcia zadań rozwojowych, w okresie wczesnej dorosłości. W tym celu wykorzystano dwa narzędzia badawcze: Kwestionariusz Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych autorstwa Brzezińskiej i Kaczana (2011) oraz Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia autorstwa Greenglass, Schwarzera i Tauberta (1999) w adaptacji Pasikowskiego i współpracowników (2002). Grupa badana liczyła 89 osób. Składała się z 49 kobiet i 40 mężczyzn w wieku od 20 do 33 lat (średnia wieku 25), o różnym poziomie wykształcenia, stanie cywilnym oraz sytuacji zawodowej. Przy czym ponad połowę osób badanych stanowili studenci, większość badanych była w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia lub już takie posiadała. Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o istnieniu pewnego związku pomiędzy proaktywnym radzeniem sobie a poczuciem punktualności wystąpienia ważnych zdarzeń życiowych. Był on wyraźny w obszarze związanym z życiem rodzinnym i kontaktami społecznymi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni stosujący proaktywne sposoby radzenia sobie, ocenili że zdarzenia obejmujące związki z ludźmi, pojawiają się u nich wcześniej w porównaniu do rówieśników. Badanie pokazało również, że w przypadku kobiet, proaktywne radzenie sobie jest pozytywnie skorelowane z wczesnym realizowaniem jednego z podstawowych zadań rozwojowych, jakim jest znalezienie partnera życiowego.
10. Badania nad polską skróconą wersją Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P dr hab. Ryszard Poprawa Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Badania Whiteside’a i Lynam’a (2001) dowodzą, że impulsywne zachowanie jest uwarunkowane przez cztery bazowe cechy: popędliwość, premedytację, wytrwałość i poszukiwanie doznań. Z kolei Cyders i wsp. wskazują, że istnieją dwa podaspekty popędliwości: popędliwość negatywna i pozytywna (Poprawa, 2016). Na podstawie tych badań opracowano Skalę Impulsywnego Zachowania SUPPS-P. Celem mojej pracy magisterskiej było opracowanie wersji skróconej Skali Impulsywnego Zachowania SUPPS-P na podstawie polskiej adaptacji wersji pełnej UPPS-P (Poprawa, 2015; 2016) oraz ocena jej właściwości psychometrycznych. Badania przeprowadzono na 462 osobowej próbie normatywnej. Przebadano osoby w wieku od 16 do 45 lat. Średnia wieku wyniosła M= 23,58, a odchylenie standardowe SD= 6,01. Trafność czynnikowa została określona na podstawie konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Parametry rzetelności określonono badając stałość czasową wyników w podskalach, spójność wewnętrzną poszczególnych podskal i moc dyskryminacyjną itemów wchodzących do podskal. Wskaźniki te były bardzo wysokie. Trafność zbieżną określono na podstawie związku skali SUPPS-P z Kwestionariuszem Impulsywności IVE Eysenck’ów (impulsywność i skłonność do ryzyka) oraz Skalą Neurotyczności NEO-PI-R (lęk, agresywna wrogość, depresyjność, nadmierny samokrytycyzm, impulsywność oraz nadwrażliwość) oraz częstotliwością eksternalizowanych i internalizowanych problemów i zaburzeń. Trafność różnicową określono na podstawie związków ze Skalą Samokontroli. Analizy korelacji potwierdziły zakładane związki UPPS-P z miarami trafności zbieżnej i różnicowej. Skrócona Skala UPPS-P jest rzetelną i trafną miarą względnie niezależnych, podstawowych aspektów impulsywności.
11. "Jestem kibicem!" Różnorodne aspekty kibicowania piłce nożnej. dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie zjawiska kibicowania piłce nożnej i jego różnorodnych aspektów. Aby wprowadzić w temat zdefiniowano pojęcie „kibic”. Opisano poszczególne grupy kibiców, z jakimi spotykamy się w Polsce. Ponadto przedstawiony został wizerunek kibica w mediach. Omówione zostały funkcje sportu w odniesieniu do zjawiska kibicowania oraz motywy kibicowania. Zwrócono uwagę na pojęcie utożsamiania się w kontekście kibicowania. Ponieważ praca opisuje różnorodne aspekty tego zjawiska, dlatego przedstawiono również historię chuligaństwa stadionowego oraz omówiono działalność charytatywną kibiców. W pracy zostały zaprezentowane i omówione również wyniki badań etnograficznych. Przedstawione wypowiedzi respondentów ukazują, w jak różny sposób Polacy wypowiadają się o zjawisku kibicowania czy też o samych kibicach. Zawarte w nim opinie osób nie związanych z kibicowaniem piłce nożnej, zostały skonfrontowane z poglądami rozmówców, którzy uważają się za prawdziwych kibiców.
12. Ja cielesne a rodzaje aktywności sportowej dr Alina Czapiga Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Głównym celem badań jest ustalenie związku między Ja cielesnym kobiet a rodzajem uprawianej przez nie aktywności sportowej. W badaniu wzięło udział 107 kobiet. Zostały one podzielone na cztery grupy według aktywności: taniec, sztuki walki, inne sporty, nieuprawiające sportu. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Ja cielesnego Olgi Sakson-Obady (2009), na podstawie tej pracy przyjęto również definicję Ja cielesnego. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że rodzaj aktywności sportowej lub jej brak różnicuje badane kobiety pod względem dwóch składników Ja cielesnego: siły Ja cielesnego oraz komfortu w sytuacji bliskości fizycznej.
13. "Droga do zwycięstwa", czyli pierwszy mistrzowski sezon klubu piłkarskiego Pogoń Lwów we lwowskich czasopismach z 1922 roku dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy poddano analizie artykuły oraz relacje sportowe z 1922 roku, zamieszczone w tygodniku ,,Sport” oraz dzienniku ,,Gazeta Lwowska”. Główną uwagę poświęcono spotkaniom piłkarskim rozegranym na początku sezonu (kiedy zespół budował swoją formę sportową) oraz rozgrywkom ligowym. Temat dotyczący ,,Pogoni Lwów w pierwszym sezonie mistrzowskim”, został już częściowo opracowany, głównie przez historyków zajmujących się tematem piłki nożnej oraz dziennikarzy. Warto przyjrzeć się sezonowi piłkarskiemu, w którym Pogoń Lwów zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzowski, nie tylko po to aby odtworzyć przebieg tamtych wydarzeń. Źródła z tamtej epoki pokazują w jaki sposób prasa w dwudziestoleciu międzywojennym prezentowała wydarzenia sportowe, w jaki sposób oceniano grę poszczególnych zawodników oraz jaka była mentalność ludzi żyjących w tamtym okresie czasu. Warto przyjrzeć się także imprezom okolicznościowym organizowanym w przypadku spotkań o szczególnym znaczeniu (tj. powstanie nowego stadionu, jubileusz, mecz szczególnej wagi czy pojedynek z zagranicznym zespołem). Pokazują one w jaki sposób obchodzono tego typu uroczystości w tamtej epoce. Rozdziały pracy zostały uporządkowane w sposób problemowy. W pierwszym z nich, zaprezentowano działalność środowiska sportowego w II Rzeczypospolitej, wpływ sportu na polskie społeczeństwo oraz znaczenie kultury fizycznej w polityce państwa. W drugim rozdziale przedstawiono początki klub piłkarskiego – Pogoń Lwów. Ostatni rozdział zawiera analizę materiałów źródłowych. Podjęto w nim próbę odtworzenia wydarzeń z sezonu o Mistrzostwo Polski w 1922, z perspektywy klubu – Pogoń Lwów.
14. Muzyka w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. prof. dr hab. Maciej Gołąb Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca podejmuje temat roli muzyki w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, a przedmiotem analizy jest muzyka autorstwa Pawła Mykietyna pojawiająca się w przedstawieniach takich jak: Poskromienie złośnicy, Krum, Burza, Hamlet, (A)pollonia, Opowieści afrykańskie według Szekspira. Za pomocą analizy łączącej narzędzia muzykologiczne i teatrologiczne określone zostały właściwości samej muzyki, jak i jej relacje z innymi komponentami przedstawienia. Podsumowanie analizy stanowi szczegółowy opis funkcji muzyki na podstawie podziału zaproponowanego przez Patrice’a Pavisa.
15. Wizerunki gladiatorów w Italii i zachodnich prowincjach Imperium Rzymskiego dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca polega na opisie wybranych wizerunków gladiatorów w przedziale chronologicznym od IV wieku p.n.e. do IV wieku n.e. Typami zabytków zawartymi w pracy są mozaiki, naczynia ceramiczne, naczynia szklane, lampki oliwne, figurki, reliefy, stele grobowe oraz malowidła naścienne. Obszar terytorialny pracy obejmuje tereny obecnych Włoch, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Cypru. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem historycznym, opisującym historię walk gladiatorskich od ich początków w okresie Republiki do ostatecznego zakazu wystawiania ich w IV wieku n.e. Drugi rozdział dotyczy aspektu społecznego walk gladiatorskich oraz przybliża funkcję szkół gladiatorskich. Trzeci opisuje poszczególne specjalizacje gladiatorów, takie jak murmillo, secutor lub thraex. W czwartym rozdziale dokonano opisu wybranych zabytków z przedstawieniami gladiatorów. W ostatnim rozdziale autorka analizuje dane wizerunki, opierając się na wiedzy z poprzednich rozdziałów. W podsumowaniu pracy pojawią się wnioski, do których autorka dotarła podczas analizy. Następnie w pracy zawarte są katalogi zabytków podzielone na: katalog figurek, lampek oliwnych, naczyń ceramicznych, naczyń szklanych, mozaik i malowideł naściennych oraz reliefów i stel grobowych.
16. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież a zdolność pozytywnej adaptacji. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest określenie związku pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych, a zdolnością do pozytywnej adaptacji młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby tejże pracy skupiono szczególną uwagę na substancjach takich jak: alkohol, marihuana oraz narkotyki twarde. Rozpatrywany jest związek pomiędzy zażywaniem tych środków, a elementami na które składa się pozytywna adaptacja młodzieży, takimi jak: pozytywny obraz własnej osoby, samokontrola, kompetencje społeczne oraz ogólny wskaźnik resilience. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został poświęcony zjawisku używania substancji psychoaktywnych. Przedstawione zostały w nim definicje podstawowych pojęć związanych z tą tematyką,typologia, przyczyny sięgania po substancje uzależniające oraz konsekwencje wynikające z ich zażywania. W rozdziale pierwszym zostały również wymienione teorie naukowe wyjaśniające używanie substancji psychoaktywnych. W drugim rozdziale przedstawiono ujęcie teoretyczne koncepcji resilience. W trzecim rozdziale została zaprezentowana metodologia badań własnych. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych oraz ich omówienie.
17. Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Zasadniczym celem niniejszej pracy było zebranie dotychczas funkcjonujących teorii na temat pochodzenia motywów antropomorficznych w złotnictwie wielkomorawskim, ich przeanalizowanie oraz uzupełnienie o nowe poglądy. Ze względu na czas powstawania wybranych ozdób, w którym nowa wiara chrześcijańska ścierała się z wierzeniami ludów zamieszkałych na terenach Europy Środkowej, istotne było uzupełnienie pracy o rozważania na temat granic pomiędzy symboliką chrześcijańską a pogańską, co nie zawsze było możliwe. Zakres terytorialny wybranych obiektów obejmuje głównie trzon dawnego państwa wielkomorawskiego (Mikulčice i Staré Město-Uherské Hradiště). Dodatkowym kryterium było ograniczenie wyboru do obiektów znajdujących się w kolekcji Muzeum Ziemi Morawskiej w Brnie. Praca dotyczy przede wszystkim ozdób męskich, jakimi były okucia pasów, akcesoria stroju/końskiego rzędu z motywem ludzkich masek, a ponadto - krzyżyków i pektorałów oraz ozdób unikatowych, których nie sposób przypisać do konkretnej kategorii. W pracy znalazły się także rozdziały dotyczące historii państwa wielkomorawskiego, przemian w sztuce złotniczej na tym obszarze, najczęściej stosowanych technik złotniczych, najważniejszych odkryć archeologicznych oraz teorii, jakie im towarzyszyły. Analiza ww. motywów ikonograficznych doprowadziła autorkę do wniosków mówiących o wielokulturowości w sztuce złotniczej Wielkich Moraw, jako państwa wielu plemion słowiańskich i ludów przybyłych spoza jego granic. Prócz pierwiastka lokalnego, w zebranym zbiorze dało się zauważyć wpływy bizantyjskie, longobardzkie, karolińskie, koptyjskie, anglosaskie i skandynawskie, z czego te ostatnie wymagają zweryfikowania w dalszych badaniach.
18. Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989 prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba spopularyzowania dotychczasowego stanu wiedzy na temat powojennych insygniów uczelni wyższych Wrocławia powstałych w latach 1945-1989. Wybór tematu został również podyktowany zamiarem przebadania dokonań artystów działających po wojnie w realiach państwa socjalistycznego, szczególnie metaloplastyków pracujących w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego ORNO. Praca składa się z kilku części, z których najistotniejszy jest katalog, zawierający wszystkie powstałe po wojnie do roku 1989 insygnia wrocławskich państwowych uczelni wyższych. Pierwsza część pracy omawia symbolikę insygniów jako systemu znaków, którego treści ideowe odnoszą się do związku uczelni ze wspólnotą narodowo-państwową, a także do ciągłości i tradycji intelektualnej szkół wyższych. Kolejny fragment pracy jest syntezą dziejów państwowych uczelni wyższych w Polsce oraz historią wrocławskich uczelni. Trzecia część dotyczy historii powstawania powojennych insygniów uczelnianych dla szkół wyższych Wrocławia. Ponieważ w powojennych realiach państwo polskie sprawowało kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem wszystkich wyrobów rzemiosła artystycznego, w dalszej części pracy streszczone zostały dzieje polskiej metaloplastyki kontrolowanej przez Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji oraz Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Ostatnia część pracy jest analizą działalności Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego ORNO, która wyróżniała się na tle innych spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego w Polsce. Spółdzielnia ORNO wykonywała ponad trzysta! insygniów dla większości polskich państwowych uczelni wyższych. Przeważającą część projektów wykonał artysta, plastyk, Adam Jabłoński, współtwórca Spółdzielni ORNO. Końcowa analiza wrocławskich insygniów wskazuje na ich czytelny indywidualny i jednorodny styl. Wyraźnie widać, że omawiane dzieła stanowiły nie tylko składnik manifestacji godności uniwersyteckiej, ale również były ewenementem artystycznym polskiej metaloplastyki drugiej połowy XX wieku. Pracę zamyka obszerny katalog, prezentujący wszystkie wrocławskie insygnia szkół wyższych w latach 1945-1989.
19. Edukacyjny wymiar przekazu o szcześciu w tekstach kultury popularnej dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy edukacyjnego wymiaru przekazu o szczęściu w tekstach kultury popularnej. Składa się z trzech rozdziałów- pierwszy rozdział podzielony jest na dwie części: jedna z nich koncentruje się na wyjaśnieniu pojęcia "szczęście" oraz przedstawia psychologiczną, religijną, filozoficzną i biologiczną koncepcje szczęścia; druga natomiast- dotyczy kultury popularnej i masowej oraz tekstów kultury. Zawiera również wyjaśnienie tych pojęć oraz zestawienie wad i zalet popkultury. W tej części pracy pojawia się także krótka charakterystyka kultury terapeutycznej i poradnika, jako powszechnie stosowanej formy poradnictwa zapośredniczonego. Drugi rozdział pracy to rozdział metodologiczny. Opisane są w nim jakościowe i ilościowe metody badań, paradygmaty naukowe i zastosowana w badaniach metoda: jakościowa analiza treści. Ostatni rozdział jest analizą przykładowego tekstu kultury- jest to 12 numerów miesięcznika "Charaktery" (rocznik 2016). Analiza poświęcona jest warstwie tekstowej czasopisma, szacie graficznej, a w szczególności edukacyjnemu i doradczemu przekazowi na temat szczęścia w nim zawartemu. Przeprowadzona przeze mnie analiza treści jest próbą rekonstrukcji obrazu szczęścia zawartego w czasopiśmie, czynników je warunkujących oraz kontekstów, w których szczęście jest osadzane.
20. Nauczyciele wobec cyberprzemocy - możliwości i ograniczenia ich działań dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży stają się dzisiaj coraz bardziej powszechnymi i niepokojącymi zjawiskami. Media natomiast są wykorzystywane przez młodych ludzi jako kanał, poprzez który mogą wyładowywać swoje frustracje myśląc tym samym, że są anonimowi. Jednak dla mnie bardzo interesujący wydaje się temat cyberprzemocy z punktu widzenia nauczycieli i ich możliwości zwalczania i zapobiegania takim zjawiskom, ponieważ jest to zjawisko coraz bardziej nasilające się w dobie szybko rozwijających się technologii. Interesuje mnie w jaki sposób nauczyciele rozumieją cyberprzemoc, czy orientują się jakie problemy stwarza, czy wiedzą jaka jest skala tego zjawiska, a także jakie realizują programy profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Podejmując ten temat i realizując swoje badania starałam się zbadać w jaki sposób pedagodzy i nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych postrzegają nowo powstające problemy wychowawcze związane z cyberprzemocą i to w jaki sposób sobie z nimi radzą. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. „Teoretyczny kontekst przemocy w mediach” staram się przybliżyć definicję mediów i ukazuję je jako potencjalny obszar przejawiania się agresji. Prezentuję również takie pojęcia, jak: agresja, przemoc oraz cyberprzemoc jak również omawiam źródła i genezę zachowań agresywnych. Drugi rozdział pt. „Nauczyciele wobec cyberprzemocy” dotyczy cyberprzemocy w środowisku szkolnym. Na podstawie literatury przedmiotu opisuję w nim możliwości oraz ograniczenia szkoły w zakresie działań profilaktycznych oraz w zakresie radzenia sobie ze skutkami cyberprzemocy. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym. Prezentuję w nim własną koncepcję badań, informacje na temat sposobu przeprowadzenia badań, wybranych metod, technik oraz narzędzi. Ostatni rozdział pt „Nauczyciele wobec cyberprzemocy – opracowanie wyników badań własnych” zawiera analizę zgromadzonych w toku badań danych oraz wynikające z tej analizy wnioski.
21. Piłka nożna w Łodzi w ostatnich dwóch sezonach przed wybuchem II wojny światowej w świetle prasy lokalnej i "Przeglądu Sportowego" prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy jest przedstawienie wielu interesujących aspektów związanych z łódzką piłką nożną, w dwóch ostatnich sezonach przed wybuchem II wojny światowej, które były związane z rozwojem sportu, jak i również aspektami społecznymi. W mojej pracy przedstawiłem na samym początku, organizację rozgrywek piłkarskich w II RP, aby wprowadzić czytelnika, w temat związany z tą dyscypliną sportu. W kolejnych rozdziałach przedstawiłem kilka najważniejszych Łódzkich klubów piłkarskich, po tym opisałem jedną z najważniejszych kwestii w tym sporcie czyli infrastrukturę sportową. Bardzo ważnym aspektem, były związki, opieka i lecznictwo sportowe, a także organizacje, które przyczyniły się do utworzenia i rozwoju piłki nożnej w Łodzi w tym okresie. W ostatnim podrozdziale przedstawiłem także znane osobistości ważne dla łódzkiego piłkarstwa w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w gronie tych osób byli nie tylko znani piłkarze, ale również znany sędzia piłkarski pochodzenia niemieckiego. W rozdziale drugim przedstawiłem w każdym podrozdziale poszczególny sezon piłkarski w którym grał jedyny w tym okresie Łódzki klub (Łódzki Klub Sportowy - ŁKS), który występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W rozdziale trzecim opisałem najważniejsze łódzkie kluby, grające w Łódzkiej A - klasie, w ostatnich dwóch sezonach przed wybuchem II wojny światowej. Oprócz tego opisałem sprawy społeczne, w tym najważniejsze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielonarodowość miasta Łodzi, która również odcisnęła się w klubach łódzkich. Łódź tego okresu była zróżnicowana, bo oprócz Polaków, międzywojenną Łódź zamieszkiwało wielu Niemców, jak i spora społeczność Żydowska. Kluby, które opisałem nie były wyłącznie klubami Polskimi, były to również kluby niemieckie, jak i żydowskie. Przy podziale narodowościowym społeczeństwa, opisałem także czym dana narodowość się zajmowała i z jakich klas społecznych się wywodziła.
22. Opinie nauczycieli szkół podstawowych powiatu zgorzeleckiego na temat ich współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są podstawowym ogniwem systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w procesy wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne. Jednym z kluczowych warunków skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest efektywna współpraca poradni z nauczycielami. Głównym celem pracy było poznanie opinii nauczycieli szkół podstawowych dotyczących współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi przy założeniu istnienia deficytów tej współpracy. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji mogących posłużyć jako wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych na badanym terenie.
23. Problemy adaptacyjne ukraińskich imigrantów mieszkających we Wrocławiu 2016-2018. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Ukraińcy zamieszkujący Wrocław różnią się między sobą samoidentyfikacją, motywacją do przyjazdu, sposobem zachowywania oraz wizją przyszłości. Praca dotyczy zjawiska o charakterze hybrydowym, składającego się z mniejszości narodowej, gastarbaiterów, rozproszonej i kolektywnej grupy fachowców, nie zawsze mających plan na przyszłość studentów, wolontariuszy oraz innych grup społecznych. Niniejsza praca ma na celu określenie specyfiki pobytu ukraińskich imigrantów we Wrocławiu w latach 2016-2018, charakterystykę zmian w procesie adaptacji tej ludności oraz wykazanie wpływu bieżących relacji między Ukraińcami a Polakami oraz Ukraińcami z przedstawicielami innych narodowości zamieszkujących Wrocław, na kształtowanie się obrazu Ukraińca we Wrocławiu. W pracy umieszczone próby poczynienia ustaleń terminologicznych dotyczących ludności Ukraińskiej we Wrocławiu, zaprezentowane procesy związane z migracjami Ukraińców w kontekście ogólnounijnym oraz ogólnopaństwowym. Praca oparta jest na empiryczne dane badawcze zebrane przez autorkę w sposób umożliwiający określenie fazy adaptacji wizyterów do środowiska polskiej przestrzeni, ich pozycji aksjologicznych oraz działań na rzecz zachowania tożsamości kulturowej. Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagadnienia dotyczącego problemów adaptacyjnych Ukraińców we Wrocławiu, ponieważ są one ścisłe związane z polityką międzypaństwową, która ciągle się zmienia w ostatnich latach.
24. Adaptacja emigrantów z Ukrainy do życia w Polsce dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W wyniku zmian spowodowanych kryzysem gospodarczym, konfliktem zbrojnym z Rosją oraz niskimi płacami setki tysięcy osób opuściło Ukrainę i skierowało się na zachód Europy. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą stał się jednym z najbardziej popularnych wyborów dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Oprócz celów zarobkowych młodzi Ukraińcy decydują się studia w Polsce, gdzie mogą liczyć na tańsze zakwaterowanie oraz możliwość uzyskania stypendium. Poniższa praca ma na celu analizę adaptacji przybywających oraz mieszkających imigrantów do życia w Polsce.
25. Zagadnienie izolacji i asymilacji kulturowej w muzycznym tyglu narodów powojennego Wałbrzycha prof. dr hab. Zbigniew Przerembski prof. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska podejmuje problematykę integracji i asymilacji kulturowej ludności zasiedlającej Wałbrzych po II wojnie światowej. Tematyka koncentruje się przede wszystkim na działalności muzycznej, jednak wielowymiarowość zagadnienia wymaga wykroczenia poza dziedzinę nauk muzykologicznych i wspierania się koncepcjami nauk socjologicznych, historycznych i politologicznych. Wałbrzych w 1945 roku został przyłączany do Polski, większość rodzimych mieszkańców została wysiedlona. Wynikało to z polityki, jaka prowadzona była względem narodu niemieckiego. Ci, którym pozwolono pozostać mieli wyuczyć przybywających na te ziemie Polaków pracy w przemyśle i obsługi maszyn. Z racji prowadzenia działań osiedleńczych, państwo Polskie kierowało na tereny dzisiejszego Dolnego Śląska ludność z Polski centralnej i odebranych w wyniku działań wojennych Kresów Wschodnich. Rząd powołał również specjalną komórkę zajmującą się reemigracją Polaków mieszkających na terenach Francji, Belgii i Westfalii. Do Wałbrzycha w 1945 roku przybyło wielu Żydów, a pod koniec lat 40. XX wieku uchodźców politycznych z Grecji. Przy tak ogromnym zróżnicowaniu etnicznym Wałbrzych, podobnie jak inne tereny Ziem Odzyskanych, stał się ciekawym środowiskiem dla badaczy. Na gruncie wymienionego społeczeństwa dochodziło jednocześnie do dwóch zjawisk: z jednej strony izolacji etnicznej, z drugiej zaś asymilacji kulturowej. Celem pracy magisterskiej jest zobrazowanie zjawiska muzycznego tygla narodów w Wałbrzychu po II wojnie światowej. Opisano zagadnienia dotyczące izolacji, jaka dokonywała się pośród odmiennych grup etnicznych. W głównej mierze opisano życie i kulturę muzyczną poszczególnych grup oraz sposób ich izolowania się od pozostałych mieszkańców. Zobrazowane zostały największe organizacje narodowościowe, których celem było podtrzymywanie tradycji i obyczajów konkretnych społeczności oraz zabezpieczanie ich przed wpływami obcych kultur. Kolejnym tematem poruszonym w pracy jest zjawisko asymilacji kulturowej, wynikającej w głównej mierze z działań politycznych. Opisane zostały wszystkie organizacje muzyczne powołane przez władze miasta w celu zintegrowania mieszkańców. Skrupulatnie opisano placówki takie jak: szkoła muzyczna, Wałbrzyskie Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego, Filharmonia Sudecka, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, oraz orkiestry dęte egzystujące przy zakładach pracy. Dalej skupiono się na oddolnej działalności społecznej wspomagającej asymilowanie się społeczeństwa. Podjęto temat kameralnych zespołów muzyki poważnej, amatorskich zespołów muzyki popularnej oraz inicjatyw społecznych krzewiących życie muzyczne miasta. W tekście ukazano proces „stapiania się” poszczególnych elementów kultury.
26. Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest szczególną wspólnotą, której tematyką zajmuje się wielu badaczy. Zagadnienie rodziny monoparentalnej również odnajduje swą istotność w opracowaniach naukowych. Należy jednak podkreślić, że w związku z przemianami społecznymi sama definicja rodziny ulega zmianie, jak i wszelkie zagadnienia z nią związane. Tematem mojej pracy są : Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym rodziny, zagłębiając się w definicje, funkcje oraz typy i modele rodzin. Drugi rozdział przedstawia rodzinę monoparentalną a funkcjonowanie dziecka w oparciu o literaturę naukową. Trzeci rozdział jest metodologią badań własnych, opisuje podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia badania. Ostatni rozdział to analiza badań własnych, który przedstawia doświadczenia badanych rodzin monoparentalnych z perspektywy postawionych wcześniej problemów badawczych.
27. Polityka rządu Margaret Thatcher wobec Polski w latach 1979-199025.10.2018 dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii za rządów Premier Margaret Thatcher w latach 1979-1990, której centralnym punktem są stosunki brytyjsko-polskie. W literaturze polskiej występuje ograniczona ilość publikacji, które omawiają temat stosunków brytyjsko-polskich w latach 1979-1990, dlatego praca bazuje także na książkach i artykułach zagranicznych oraz nowo opublikowanych dokumentach archiwalnych brytyjskiego rządu oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Praca porusza kilka zasadniczych dla tematu kwestii. Po pierwsze poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ polityki wewnętrznej rządu Margaret Thatcher na prowadzoną przez nią politykę zagraniczną. Po drugie wskazuje główne kierunki polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Po trzecie omawia oddziaływanie polityki prowadzonej przez Zjednoczone Królestwo wobec ZSRR na relacje brytyjsko-polskie. Po czwarte analizuje wpływ Wielkiej Brytanii na przemiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce.
28. Depiction of society in medical series on the example of "Na dobre i na złe" and "ER” dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Cultural communication, stacjonarne II stopnia
The purpose of this M.A. was to show how medical series illustrate society and show its changing nature. Analysing two series, I showed how the depiction of men, women, children and families in the series has changed depending on the time and place of production. On the example of the series Na dobre i na złe and ER I showed how in the 1990s and at the beginning of the 21st century some social phenomena were shown and how the TV series tried to respond to the existing reality of the world in which they were created. Issues that were once considered immoral or taboo have changed over the years, which can also be seen in the example of production. I deliberately chose series that started broadcasting in similar years, but at the same time I wanted to show how the place of filming (USA, Poland) influenced the presentation of some threads.
29. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy była „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych”. Przygotowując się do napisania pracy dokonałam przeglądu literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Pierwsza część pracy składa się z założeń głównie teoretycznych, w których szczególną uwagę poświęcam sylwetce emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Opisuje wpływ środowiska na adaptacje dziecka, oraz role nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych Moje cztery scenariusze zrealizowałam w grupie najmłodszej, które głównie składały się z zabaw, ale również pojawiła się w nich część teoretyczna oraz ćwiczenia, mające na celu integrację grupy przedszkolnej oraz budowanie pewności siebie . Częścią pracy jest również ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. Dokonałam w niej wyboru metod, oraz technik którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia zajęć. W ostatniej części mojej pracy prezentuje refleksje, oceniając moje mocne oraz słabsze strony.
30. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy magisterskiej to: Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych . Problematyka pracy jest więc związana z życiem intymnym młodzieży. Jej głównym założeniem było sprawdzenie w jaki sposób młodzież opisuje życie intymne na forach internetowych. Praca podzielona została na 3 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Ze względu na złożoność tematyki umieszczone w nim zostały trzy podrozdziały opisujące: młodzież jako kategorię społeczną, młodzież i sferę seksualną życia oraz media jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. W drugiej części opisane zostały metodologiczne podstawy pracy, czyli cel i problemy badawcze pracy, paradygmaty w badaniach edukacyjnych, strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych, metody zbierania danych w badaniach jakościowych oraz analiza treści jako technika badawcza. Ze względu na specyfikę badań przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jako metodę wybrałam przeszukiwanie archiwów, natomiast techniką badawczą jest tutaj analiza treści. Trzecia część pracy to analiza materiału badawczego.