wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Wizerunek kobiet w prasie kobiecej NRD i RFN lat 1963-1990 dr hab. Joanna Wojdon prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy było przedstawienie wizerunku kobiet w prasie kobiecej w RFN oraz NRD w latach 1963-1990. Dodatkowo ukazanie zależności pomiędzy przedstawianym wizerunkiem a systemem politycznym oraz mentalnością społeczeństwa w danym państwie. Praca skupia się na dwóch publikacjach – zachodnioniemieckiej Emmie oraz wschodnioniemieckiej Für Dich. Przedstawiona jest ogólna charakterystyka gazet, najczęściej pojawiające się motywy na ich łamach oraz analiza fotografii w gazetach.
2. Tożsamość i globalizacja w powstawaniu kina koreańskiego. dr hab. Adam Nobis prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Głównym elementem pracy jest przedstawienie wpływu oddziaływania sił globalnych na obraz koreańskiego przemysłu kinematograficznego. W oparciu o współczesne badania globalizacji, tożsamości (szczególnie tożsamości narodowej) oraz kina, tekst jest przekrojową analizą historii kina koreańskiego w kontekście relacji tego co globalne, lokalne, regionalne i narodowe.
3. Postrzeganie przemocy w szkole przez nauczycieli dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
4. Postrzeganie wchodzenia na rynek pracy przez absolwentki studiów pedagogicznych dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy podejmuję próbę analizy współczesnego rynku pracy oraz miejsca jakie zajmują na nim absolwentki studiów pedagogicznych. Szczególną uwagę poświęcam stereotypom dotyczącym kobiet, uprzedzeniom pracodawców oraz zagadnieniom takim jak szklany sufit czy lepka podłoga. Omówię teraz konstrukcję swojej pracy i przybliżę zagadnienia, których analizy dokonuję w kolejnych rozdziałach. Tematykę mojej pracy stanowią przede wszystkim współczesne kobiety poszukujące swojego miejsca na rynku pracy. Pierwszy rozdział poświęciłam w całości sylwetce kobiety, przede wszystkim współczesnej, zmagającej się jednak z pojęciem płci kulturowej oraz pozostałościami po stereotypach, aktualnych na przestrzeni wielu wieków. Rozdział ten służy też przybliżeniu znamiennego znaczenia edukacji w kontekście płci kulturowej. W walce z dyskryminacją oraz licznymi stereotypami to właśnie edukacja i równy dostęp do niej stanowił jeden z najważniejszych postulatów kobiet. Dokonam również analizy pozycji kobiet na współczesnym rynku pracy, a także zwrócę uwagę na przeszkody, z którymi do dnia dzisiejszego kobiety muszą mierzyć się wspinając się na kolejne szczeble kariery zawodowej. Ostatni podrozdział poświęciłam sylwetce absolwentki studiów pedagogicznych. Drugi rozdział mojej pracy poświęcony jest rynkowi pracy, jego strukturze i konstrukcji, a także prawom, które nim rządzą. Zawarłam w nim również podrozdział dotyczący wartości, jaką stanowi dla człowieka praca. Ponadto omówiłam różne strategie radzenia sobie na rynku pracy oraz modele karier, które możemy obserwować. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym, zawiera zatem przede wszystkim próby odpowiedzi na pytania, czym są badania naukowe, w jakim celu są przeprowadzane, oraz problemy, z jakimi badacz musi się zmierzyć zanim przystąpi do właściwych badań. Rozdział zawiera również wyjaśnienia, czym są przedmiot oraz cele badań pedagogicznych. Przedstawiłam w nim problem badawczy oraz problemy szczegółowe, którym poświęcona jest niniejsza praca. Osobny podrozdział poświęciłam schematowi badawczemu oraz paradygmatowi, w którym przeprowadziłam swoje badania. W rozdziale metodologicznym omawiam również, czym dla badacza są metody, techniki oraz narzędzia badawcze, a także prezentuję użytą przeze mnie metodę biograficzną, wywiad ustrukturyzowany oraz kwestionariusz wywiadu, za pomocą których zrealizowałam swoje badania. Ostatni rozdział pracy poświęcony został w całości analizie badań oraz prezentacji wyników i odniesieniu ich do treści teoretycznych, poruszanych przeze mnie w dwóch pierwszych rozdziałach.
5. Aktywność w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska przedstawia obraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Internecie. Rozpoczyna ją ukazanie najważniejszych kwestii dotyczących zagadnienia niepełnej sprawności. Prezentuje m.in. przegląd różnych modeli niepełnosprawności, jej kryteria, typologie, etapy przystosowania się jednostki do swojej niepełnosprawności, jej konsekwencje oraz wciąż obecne w społeczeństwie, możliwe mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Drugi rozdział prezentuje możliwości jakie daje Internet osobom z niepełnosprawnością fizyczną. Wspomniane i krótko opisane zostają tak ważne zagadnienia jak telepraca, e-learning i e-medycyna, jednak praca magisterska skupia się na ukazaniu aktywności internetowej, która dotyczy twórczości publikowanej pod postacią blogów, czyli internetowych pamiętników. Praca skupia się więc na Internecie jako przestrzeni, która umożliwia komunikację ze światem oraz swobodne wyrażanie siebie, czyli szeroko pojętą autokreację osób chorych. Z tego powodu opisuje również przyrządy umożliwiające (ułatwiające) korzystanie z komputera osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Przedstawione zostają typologie blogów oraz ich cechy. Oba rozdziały zawierają podstawowe informacje, ważne z perspektywy podjętego badania, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie "jak wygląda obraz aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną?". Cztery osoby z różną niepełnosprawnością fizyczną, których blogi poddane zostały analizie treściowej, udzieliły informacji na bazie, których można było zbadać cztery następujące aspekty: 1) w jaki sposób dana osoba jest aktywna w Internecie?, 2) jakie tematy porusza na prowadzonym przez siebie blogu?, 3) w jaki sposób postrzega ona swoją niepełnosprawność? oraz 4) w jaki sposób postrzega ona swoją aktywność w Internecie? Całość pozwoliła na budowę szkicu obrazu aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną.
6. Subkultura emo jako subkultura internetowa dr hab. Adam Nobis prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - zaoczne II stopnia
Tytuł pracy to "Subkultura emo jako subkultura internetowa". Głównym zagadnieniem mojej pracy jest emo. Jest to subkultura, która w latach gdy byłam nastolatką była niezwykle popularna, dlatego też zainteresował mnie ten temat. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszej części pierwszego rozdziału wyjaśniam czym jest subkultura. Ponieważ subkultury tworzyły głównie młodzież, przedstawiam kilka terminów określających młode osoby. Następnie przytaczam znalezione przeze mnie definicje subkultury oraz staram się ukazać jak one powstawały. Kolejna część rozdziału zawiera krótką charakterystykę subkultur działających w Polsce. Trzecia część rozdziału zawiera nieco dokładniejszy opis jednej z najsłynniejszych i według mnie najbardziej rozpoznawalnej subkultury czyli hipisów. Zaczynam od historii jej powstania i przechodzę do jej charakterystyki. Drugi rozdział dotyczy internetu. Rozpoczyna się on od krótkiego opisu tego jak powstał internet. Następną część drugiego rozdziału zawiera opis form komunikacji, które umożliwia nam internet. Dzięki niemu możemy komunikować się z osobami od których dzielą nas tysiące kilometrów. Ponadto często przez wrażenie anonimowości, tworzymy w internecie lepszy obraz swojej osoby. Ostatni rozdział w całości dotyczy subkultury emo. Na początku opisuje historię powstania tej subkultury. Ponieważ nie udało mi się dotrzeć do jej członków ich wypowiedzi zaczerpnęłam z for internetowych, które są bogatym źródłem informacji. Analizując ich wypowiedzi próbuję odpowiedzieć na pytanie czym dla nich jest emo. Ponieważ członkowie tej subkultury często dzielili się na forach swoją twórczością, w rozdziale tym zaprezentowałam kilka jej przykładów. Kończąc ostatni rozdział pracy starałam się odpowiedzieć na pytanie czy emo zasługuje na miano subkultury czy mody. Według mnie emo bardziej przypomina modę aniżeli subkulturę.
7. Świętowanie Romów przy grobachswoich bliskich dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest biesiadowanie Romów przy grobach swoich bliskich oraz świętowanie pamięci o zmarłych, szczególnie w pierwszych dniach listopada. Podejmowane są w niej również wątki dwóch światów, jakie funkcjonują w umysłach społeczności romskiej. Mianowicie przedstawienie wizji „tego” doczesnego, w którym żyją i „tamtego” świata, czyli krainy umarłych. Omówiona została także semantyka monumentalnych grobowców i pomników romskich, znajdujących się na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu i cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. Praca powstała w oparciu o badania własne i literaturę przedmiotu.
8. Kościół św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Celem niniejszej pracy było poznanie genezy kościoła św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą, wchodzącego niegdyś w skład zespołu najstarszej komandorii joannickiej na Śląsku. Przybliżyłem znane historyczne dzieje miejscowości w pierwszej części, w drugiej zaś opisałem, na podstawie dostępnych informacji, przeszłość świątyni, jej położenie architekturę oraz wyposażenie. Kościół od dawna wzbudzał zainteresowanie badaczy, dlatego w trzecim rozdziale przedstawiłem tezy na temat jego powstania, począwszy od najstarszej – autorstwa Hansa Lutscha, po późniejsze Karla Degena, Hanny Golasz, Czesława Lasoty, Macieja Małachowicza oraz Andrzeja Legendziewicza. Po skonfrontowaniu ich ze sobą, wysunąłem wnioski, iż świątynia powstawała etapami, zaś jako pierwsze powstało prezbiterium, około połowy XIII wieku, a wkrótce po nim korpus, w którym prawdopodobnie planowano kontynuować program artystyczny, rozpoczęty w części kapłańskiej.
9. Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie - Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne) dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Przedmiotem pracy jest malarstwo ścienne średniowieczne powstałe w budowlach sakralnych i świeckich, jakie częściowo zachowało się i to które nie zachowało się na terenie Wrocławia i Torunia. Przedstawiono również stosunki handlowe oraz sytuację polityczną wyżej wymienionych miast. Dokonano także porównania malarstwa znajdującego się na tych obszarach. Temat został podjęty w celu uzupełnienia literatury oraz możliwości pogłębienia wiedzy w tym zakresie Praca jest oparta na literaturze znanych autorów z dziedziny malarstwa oraz historii miast: Wrocławia i Torunia. Przykładem użytej literatury przedmiotu jest publikacja między innymi Aleksandra Jankowskiego, Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji. Ikonografia – funkcje – styl, Bydgoszcz 2005, czy też Sztuka Wrocławia, pr. zb. pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata, Wrocław – Warszawa - Kraków 1967. Wykorzystano również treść pochodzącą z czasopism między innymi autorstwa Jerzego Domasłowskiego, Malarstwo ścienne w toruńskich średniowiecznych wnętrzach mieszkalnych, Rocznik Muzeum w Toruniu, VIII, Toruń 1982. Celem pracy jest przedstawienie malarstwa ściennego znajdującego się we wnętrzach budowli sakralnych i świeckich, które omówiono pod względem zawartości treściowej, kolorystycznej, stylistycznej oraz stanu zachowania. Opisano również sytuację polityczno-gospodarczą obu miast. Dokonano również porównania malarstwa ściennego w oparciu o literaturę Alicji Karłowskiej-Kamzowej. Praca składa się z następujących części: wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu ilustracji i zamieszczonych ilustracji. Rozdział 1. Malarstwo ścienne średniowieczne we Wrocławiu. Rozdział ten składa się z pięciu podrozdziałów: 1. 1 Częściowo zachowane malowidła w budowlach sakralnych Wrocławia. 1. 2 Zachowane malowidła w budowli sakralnej na obecnym obszarze administracyjnym miasta. 1. 3 Nie zachowane malowidła w budowlach sakralnych Wrocławia. 1. 4 Częściowo zachowane malowidła w budowlach świeckich Wrocławia. 1. 5 Nie zachowane malowidła w budowlach świeckich Wrocławia. Następny rozdział dotyczy drugiego wybranego miasta, zatem Torunia. Rozdział 2. Malarstwo ścienne średniowieczne w Toruniu. Rozdział ten składa się z trzech podrozdziałów: 2.1 Częściowo zachowane malowidła w budowlach sakralnych Torunia. 2.2 Częściowo zachowane malowidła w budowlach świeckich Torunia. 2.3 Nie zachowane malowidła w budowlach świeckich Torunia. Rozdział 3 Sytuacja polityczna i gospodarcza miasta Wrocław i Toruń, a ostatni jest Rozdział 4 Porównanie. Zakończenie, wnioski końcowe.
10. Adaptacja dzieci 3-letnich w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy podjęłam próbę zbadania przebiegu adaptacji dzieci trzyletnich w grupie przedszkolnej. Praca zawiera analizę teoretycznych zagadnień z dziedziny adaptacji. Przedstawione zostały w niej definicje adaptacji w ujęciu przedstawicieli pedagogiki, psychologii oraz socjologii. Dokonany został także przegląd literatury z zakresu właściwości rozwojowych dzieci trzyletnich. Poruszone są w nim kwestie rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i umysłowego. Znajduje się w nim również charakterystyka rozwoju mowy dzieci w wieku trzech lat oraz przedstawione są dane dotyczące ich rozwoju emocjonalno-społecznego. Opisane są rozważania na temat roli rodziny w procesie adaptacji. Zawierają one pojęcia związane z rodziną i funkcjami jakie pełni wobec swoich członków. W pracy podkreślona została rola rodziny w przystosowaniu się dziecka do przedszkola. Zaprezentowana jest analiza literatury, w której autorzy odnoszą się do roli przedszkola w procesie adaptacji. W szczególności eksponuje ona rolę nauczyciela, a także kładzie nacisk na istotę przystosowania otoczenia i organizację czasu w przedszkolu. Wyróżnione zostało pojęcie zabawy, która jest uważana za główny czynnik adaptacji, a także podstawową i najważniejszą aktywność dzieci w przedszkolu. Ujęta jest również istota współpracy rodziny ze środowiskiem przedszkolnym, a także czynniki ułatwiające i utrudniające przystosowanie się dzieci do przedszkola. W pracy znajdują się definicje terminów metodologicznych, takich jak: przedmiot badań, cel badań, problem badawczy. Dokonana jest w także analiza i porównanie podejścia jakościowego i ilościowego w badaniach społecznych. Wyjaśnione są także poszczególne metody badawcze, a w szczególności metoda indywidualnych przypadków. Rozdział metodologiczny pracy zawiera podrozdział poświęcony technikom i narzędziom badawczym. W końcowej części pracy znajduje się analiza wyników badań, która jest szczegółowym opisem i interpretacją przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z rodzicami i nauczycielami. Badania te przedstawiają uwarunkowania procesu prawidłowej oraz zakłóconej adaptacji. Ostatnią częścią pracy magisterskiej jest podsumowanie, które podkreśla praktyczne zastosowanie zagadnień poruszonych w niniejszej pracy.
11. Przemoc międzyrówieśnicza w opinii uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca przedstawia opis zjawiska i charakterystykę przemocy, która od dawnych czasów, aż po obecne, stanowi poważny problem niezależnie od kręgu kulturowego. Dotyczy ona osób w różnym wieku i każdy może się z nią spotkać. Jej przyczyn można doszukiwać się w uwarunkowaniach społecznych jak i ewolucyjnych. Celem napisania niniejszej pracy było zbadanie z jaką częstotliwością z przemocą międzyrówieśniczą spotykają się adolescenci, w tym przypadku uczniowie technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Dokonana została próba diagnozy zjawiska bycia świadkiem oraz ofiarą przemocy między rówieśnikami. Zbadana została również kwestia reagowania na przemocowe zachowania ze strony innych.
12. Edukacja kierowców w opinii uczestników ruchu drogowego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informację dotyczące edukacji, jej definicje oraz strukturę. Opisane zostały także modele pracy w edukacji, czynniki, które mają wpływ na edukację oraz cztery podstawowe filary edukacji. Jest to część teoretyczna oparta na literaturze naukowej. W drugim rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie kształcenia. Można odnaleźć tutaj informacje dotyczące procesu kształcenia, celów, zasad i metod. W dalszej kolejności przedstawione zostało także zagadnienie procesu nauczania i uczenia się. Dokonano także analizy definicji samokształcenia. W pracy zostały również wyjaśnione pojęcia dotyczące infrastruktury oraz środków dydaktycznych. Duża uwaga została poświęcona również problemowi dotyczącemu edukacji kierowców oraz wyjaśnieniu definicji, które bezpośrednio mają związek z ruchem drogowym. Kolejny rozdział ukazuje problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, określa przedmiot i cel badań. W jego zakończeniu zostały zawarte informacje dotyczące organizacji badań oraz krótkiej charakterystyki środowiska badanego. Ostatni rozdział stanowi analizę wyników badań własnych. Zostały w nim ukazane zarówno dane procentowe, jak i szczegółowe opisy pod każdym zestawieniem, które szczegółowo opisują przedstawione w pracy problemy badawcze, z których zostały wysnute wnioski.
13. Jak wierzymy ? badania dotyczące wiary i stosunku do instytucji religijnych wśród wrocławskich studentów dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska opisuje zagadnienie sposobu wyznawania wiary wśród wrocławskich studentów i ich podejścia do instytucji religijnych. W części teoretycznej przedstawia zagadnienia przynależności religijnej, tożsamości religijnej, sekularyzacji, desekularyzacji, pluralizmu religijnego, osobistej religijności. Część praktyczna składa się opisania badań ilościowych, sporządzonych za pomocą ankiet, i jakościowych.
14. Programy kulinarne-inspiracja czy rozrywka dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Od kilku lat liczba programów kulinarnych w polskiej telewizji widocznie wzrasta i same programy kulinarne stają się co raz bardziej popularne wśród Polaków. Na początku pracy została przybliżona historia programów kulinarnych, zarówno w Polsce jak i za granicą. W tej części opisane jest również zjawisko fenomenu programów kulinarnych, a także przedstawiony został podział programów na różne kategorie. Następnie ma miejsce charakterystyka wybranych przeze mnie rodzajów programów kulinarnych, czyli programy typu kulinarnych reality show oraz programy podróżniczo-kulinarne. Ostatnia część pracy koncentruje się na wynikach badań. Najpierw przedstawione zostało ogólnie zainteresowanie programami kulinarnymi. Następnie uwagę zwróciłam na zainteresowanie dwoma typami programów kulinarnych, które wcześniej wybrałam. Ostatnią rzeczą, na której się skupiłam są najbardziej popularne programy kulinarne według zebranych przeze mnie informacji.
15. Communitas gastronomii wrocławskiej przedstawiona w kontekście rytuału przejścia dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca skupia się na przedstawieniu środowiska gastronomii wrocławskiej. W oparciu o ankietę internetową, wywiady bezpośrednie oraz obserwację uczestniczącą został zebrany bogaty zbiór danych obrazujący sposób funkcjonowania oraz percepcji rzeczywistości dokonywany przez tą grupę. Informacje pochodzą jedynie od osób związanych z tym środowiskiem przez pewien okres czasu, nie krótszy niż rok. Narracja poprowadzona została w oparciu o trzy fazy rytuału przejścia wyodrębnione przez Arnolda van Gennepa. W ramach etapu preliminalnego uwaga skupia się na przyczynach rozpoczęcia pracy w gastronomii oraz jej pierwszych chwil. Zostaje podjęta próba przedstawienia swoistego rodzaju momentu, który można uznawać za chwilę przejścia do kolejnej część rytuału. W analizie dostrzec można silną inspirację Victorem Turnerem, przede wszystkim w kluczowym pojęciu dla tej pracy, jakim jest communitas. Ta faza liminalna została przedstawiona na bazie 26 opozycji binarnych, które ten szkocki antropolog uformował, aby prowadzenie analizy w ramach tej struktury było klarowniejsze. Najwięcej materiałów, a więc również najobszerniej zostaje opisany ów środkowy moment tego specyficznego obrzędu przejścia współtworzonego przez pracowników miejsc gastronomicznych zlokalizowanych blisko centrum miasta. Etap postliminalny stanowi zamknięcie całości procesualności tego okresu. W ramach ostatniego rozdziału w tej pracy, dotyczącego tego czasu, przedstawiony zostaje zbiór wydarzeń implikujących zakończenie uczestnictwa w communitas i powracanie do struktur ogółu społecznego.
16. Formy działania wybranych akcji charytatywnych w ramach facebooka dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca prezentuje formy działania akcji charytatywnych działających w ramach Facebooka. Powodem, dla którego zdecydowałam się napisać niniejszą pracę jest fakt, iż współczesne społeczeństwo można określić mianem społeczeństwa informacyjnego. Internet nie jest ani dobrem ani złem. Wszystko zależy od tego do czego posłuży on człowiekowi. Umiejętnie wykorzystany może przynieść dużo dobrego dla ludzkości. Dlatego uważam, iż warto zwrócić baczniejszą uwagę na sferę możliwości pomocy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W tym celu przeanalizowałam pięć akcji charytatywnych pod kątem wykonywanych działań, ilości osób zaangażowanych w ich działalność oraz na co skierowana jest akcja (do czego dąży).
17. Miejsce i rola tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie roli i znaczenia tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych. Przedmiotem badań są opinie respondentów na temat miejsca i roli tańca w ich życiu. Dziedzina związana z tematem jest mi bliska i wpisuje się w obszar moich zainteresowań. Ponadto uważam, iż jest to ciekawa tematyka, słabo rozpowszechniona. W pracy magisterskiej posłużyłam strategią badań jakościowych, wykorzystana technika to wywiad niekategoryzowany.
18. Kohabitacja. Szanse i zagrożenia płynące z życia w nieformalnym związku w narracjach młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska jest analizą podejścia wybranych par kohabitujących do związku, który tworzą.
19. Obraz przewrotu w Chile oraz Augusto Pinocheta Ugarte w świetle prasy polskiej w latach 1973, 1989-1990, 1998-1999, 2006 dr hab. Bożena Szaynok Historia - stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i skonfrontowanie ustaleń historyków zajmujących się tematem generała Augusto Pinocheta oraz przewrotem wojskowym w Chile z 11 września 1973 roku z wizją wykreowaną w świetle artykułów ukazujących się na łamach polskiej prasy w latach 1973 - 2006. Postać generała wyłoniła się w czasie trwania puczu i staje się jego symbolem w następnych latach. Ocenianie działalności Pinocheta było w zasadzie oceną samego przewrotu oraz jego zasadności. Ta praca nie jest więc kolejną rozprawą nad tym, czy Pinochet był zbrodniarzem, czy nie, dlatego też okres jego działalności jako przywódcy junty znajduje się już poza jej obszarem. Istotny więc jest okres od przejęcia władzy przez Salvadora Allende i rząd Frontu Jedności Ludowej (Unidad Popular) w listopadzie 1970 r. do obalenia go przez juntę wojskową we wrześniu 1973 r. Pytanie badawcze, na które odpowiedzią jest niniejsza praca można sformułować w następujący sposób: „Pucz chilijski w 1973 r. – prawo czy bezprawie?”. Moje badania koncentrowały się wokół pytania o to, jak wydarzenia z 1973 r. i postać dyktatora zostały przedstawione polskiej opinii publicznej na przestrzeni lat? Czy i jak zmieniała się ta narracja? Jak była konstruowana w Polsce przed i po roku 1989 oraz jak odnosiły się do tych zagadnień poszczególne opcje polityczne i środowiska prasowe w Polsce? Rozdziały odnoszące się do treści artykułów prasowych poprzedzę rozdziałem faktograficznym, w którym omówię wydarzenia mające miejsce w Chile przed przewrotem i w czasie jego trwania. Ramy czasowe podzieliłem to cztery okresy, w czasie których na nowo rozgorzała dyskusja na temat wydarzeń w Chile. Wiążą się one bezpośrednio z wydarzeniami historycznymi, przy okazji których prasa powróciła do tematu Pinocheta i Chile. Te wydarzenia to: 1. Tygodnie poprzedzające przewrót wojskowy w Chile, sam przewrót oraz dni tuż po nim (wrzesień 1973 r.). 2. Referendum, wolne wybory prezydenckie oraz zrzeknięcie się władzy przez Pinocheta i juntę (okres od października 1988 do marca 1990 r. z przerwami). 3. Aresztowanie Pinocheta w Londynie oraz jego uwolnienie (okres od października 1998 do marca 2000 r. z przerwami). 4. Śmierć generała Augusto Pinocheta (grudzień 2006 r.). Tak ustalone cezury pozwalają na zgromadzenie sporej ilości materiału źródłowego. Poszukiwanie artykułów poza nimi byłoby żmudną pracą, skazaną na niepowodzenie. Logicznym jest bowiem poszukiwanie artykułów w momencie, w którym dana postać i zagadnienie wzbudzała największe emocje (chociażby w związku z jakimiś wydarzeniami historycznymi). Przytaczane w tej pracy artykuły pochodzą z największych polskich gazet (dzienników i tygodników). Jeżeli nie jest w niej wymienione któreś z czasopism, wynika to z tego, że nie podjęło się ono komentowania wydarzeń w Chile czy związanych z postacią Augusto Pinocheta, a jeżeli się już odniosła się do tematu, to powielała jedynie informacje które były już opublikowane na łamach większych wydawnictw. Pos
20. Międzyszkolny Komitet Oporu 1985-1990 dr hab. Bożena Szaynok Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca jest poświęcona Międzyszkolnemu Komitetowi Oporu. Była to organizacja antykomunistyczna utworzona we Wrocławiu w 1985 r. przez uczniów szkół średnich. Charakterystyczne dla MKO było organizowanie cichych przerw, malowanie antykomunistycznych napisów na murach oraz wydawanie prasy poza cenzurą oraz walka o soboty wolne od nauki szkolnej. Najważniejszym pismem była „Szkoła podziemna”, której nazwę w 1986 r. zmieniono na „Szkoła”. Od 1989 r. działała jawnie w strukturach Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej (NUMS) pod zmienioną nazwą na Międzyszkolny Komitet Uczniowski (MKU). Organizacja zakończyła działalność w 1990 roku.
21. Alternatywne rodzicielstwo. Ekorodzicielstwo, rodzicielstwo bliskości i inne praktyki wychowawcze wśród polskich rodziców dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest zagadnieniom alternatywnego rodzicielstwa, wychowania i edukacji alternatywnej. Autorka zainteresowała się alternatywnymi metodami i filozofiami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców oraz wybranymi elementami pedagogiki alternatywnej wraz z działającymi zgodnie z ich regułami placówkami szkolnymi. Opisuje podstawowe założenia nurtów, ich cele i stosowane w nich praktyki, a w przypadku pedagogiki alternatywnej podstawy działania związanych z nimi szkół, okoliczności ich powstania, inspiracje, którymi kierowali się ich prekursorzy. W pracy zostały również przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w latach 2013 i 2017, a dotyczących praktyk rodzicielskich mogących mieć związek z alternatywnym rodzicielstwem oraz znajomości alternatywnych filozofii wychowawczych i metod pedagogicznych a także opinii rodziców na temat odmiennych sposobów wychowania i pielęgnacji.
22. Biografie poniemieckich płyt nagrobnych w powojennym Wrocławiu dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zlokalizowanie i przedstawienie znajdujących się w wielu miejscach miasta Wrocławia fragmentów płyt nagrobnych, pochodzących z niemieckich cmentarzy, które po wojnie zostały wykorzystane jako materiał budowlany. Historie tych płyt rozpoczynające się jako płyty nagrobne, a kończące jako elementy budowlane miasta, a także próba poznania przebiegu ich losów wpisują się w teorię „biografii przedmiotów”, stąd też nawiązanie do niej w tytule pracy. Dziesięć największych skupisk wtórnie wykorzystanych płyt zostało opisanych pod kątem rodzaju utworzonej z nich konstrukcji, rodzajów wykorzystanych materiałów, sposobu ich obróbki czy wielkości. Dodatkowo opisane zostały fragmenty zasługujące na szczególną uwagę ze względu na oryginalną formę, zastosowany materiał, czy co najważniejsze, pojawiające się w kilku przypadkach napisy, umożliwiające identyfikację danych osoby pochowanej pod danym nagrobkiem. W miarę możliwości zostały również przedstawione sugestie dotyczące czasu powstania poszczególnych konstrukcji, a także wskazane cmentarze z których być może pochodził materiał. W pracy poza krótkim opisem stanu wrocławskich cmentarzy przed Drugą Wojną Światową, poruszony został również temat procesu likwidacji cmentarzy niemieckich po 1945 roku. Proces ten został skonfrontowany z obowiązującymi ówcześnie przepisami i zanalizowany pod kątem jego legalności. Problem wykorzystanych wtórnie niemieckich płyt nagrobnych pojawiających się w przestrzeni miejskiej został również przeanalizowany pod kątem stosunku do nich mieszkańców i władz Wrocławia teraz, jak i tych sprzed kilkudziesięciu lat kiedy oficjalna ideologia miała na celu zamazywanie niemieckiej historii za Ziemiach Odzyskanych. Wskazano już nieliczne istniejące przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie tego problemu, a także zasugerowano możliwe rozwiązania na przyszłość. Praktyka pokazała, że wskazanie z zupełną pewnością skąd pochodziły płyty nagrobne, użyte w danym miejscu, jest mało możliwe, głównie z powodu dokładnego rozbijania płyt oraz wmurowywania ich tak, aby nie były widoczne całe napisy. Wskazanie natomiast dokładnego czasu kiedy budowano dane konstrukcje przy użyciu tych płyt, osób bezpośrednio za to odpowiedzialnych czy konkretnych decyzji administracyjnych, wydaje się niemożliwe, gdyż wiele wskazuje na to, że działania te przeprowadzano na zasadzie „samowolki”. W pracy, poza głównym tematem, poruszony został również temat archeologii jako dziedziny i jej granic, czy to chronologicznych czy merytorycznych.
23. Wiele wariantów Kałasznikowa prof. dr hab. Jerzy Maroń Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Praca zawiera krótką historię poszczególnych modeli pięciu generacji Automatów Kałasznikowa oraz wybranych broni opartych na konstrukcji AK jednak wzbogaconych o charakterystyczne modyfikacje, dzięki którym można je od oryginału łatwo odróżnić. Podane są również parametry modeli, powód dla którego dana broń znalazła się w pracy oraz komentarz autora na temat części modeli.
24. Trenerska informacja zwrotna i stosunek a autonomiczna motywacja zawodników w sportach jeździeckich dr Olga Bąk Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Niniejsza praca dotyczy związku, który zachodzi pomiędzy informacjami zwrotnymi, jakich zawodnikom udziela trener, stosunkiem do niego oraz motywacją autonomiczną odczuwaną przez sportowców. Prezentowane badanie zostało w głównej mierze oparte na teorii autodeterminacji Deciego i Ryana. Wzięły w nim udział 133 osoby czynnie uprawiające jeździectwo. W badaniu wykorzystano trzy kwestionariusze: Skalę Motywacji Sportowej – II Pelletiera i współautorów (2013), Skalę Jakości Informacji Zwrotnej Zorientowanej na Zmianę autorstwa Carpentier i Mageau (2013) oraz Kwestionariusz Relacji Trener – Zawodnik autorstwa Jowett (2009). Otrzymane rezultaty wykazały, że im częściej zawodnicy otrzymują od trenera informacje zwrotne zorientowane na zmianę, a także im lepiej oceniają relację ze szkoleniowcem, tym ich motywacja jest bardziej autonomiczna. Ponadto, im częściej sportowcy doświadczają informacji zwrotnych zorientowanych na zmianę, tym lepszy jest ich stosunek do trenera.
25. Współczesne instalacje dźwiękowe we Wrocławiu. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Temat odnosi się do instalacji dźwiękowych, które były lub nadal są prezentowane głównie w przestrzeni publicznej Wrocławia, czy też w wybranych wrocławskich instytucjach kultury lub galeriach sztuki. W pracy zostały ujęte dzieła artystów polskich, w różny sposób związanych z Wrocławiem. Wybrane przeze mnie dzieła powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat. Głównym celem pracy jest dokonanie przeglądu realizacji aktualnie powstających instalacji dźwiękowych we Wrocławiu, stworzonych przez polskich artystów, zarysowanie ich historii, źródeł oraz przeanalizowanie wybranych prac pod kątem formalnym – wizualnym oraz dźwiękowym, z porównaniem wybranych dzieł. Wskazuję cechy wspólne poszczególnych instalacji, czy też widoczne pomiędzy nimi różnice oraz podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób instalacje dźwiękowe oddziałują na samego odbiorcę i jego percepcję oraz na przestrzeń miejską Wrocławia, w której powstają, a także jakie w związku z tym można wskazać konkluzje. Poruszam zagadnienie instalacji artystycznej oraz dźwięku w sztukach wizualnych - opisuję te zjawiska, przedstawiam definicję, genezę i charakterystykę. Na tej podstawie definiuję instalację dźwiękową, podaję pierwsze przykłady powstałych instalacji dźwiękowych.
26. W szponach lęku. Apokalipsa objawiona - Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska stanowi obszerną analizę zagadnienia twórczości Aleksandry Waliszewskiej w kontekście pojawiających się w jej dziełach motywów apokaliptycznych. Artystka odwołuje się w swoich obrazach do najistotniejszych ich źródeł, którymi są biblijny tekst Objawienia świętego Jana oraz przedstawienia obrazowe, na stałe wpisane w tradycję wyobrażania tematyki apokaliptycznej. Jednocześnie uzupełniając je elementami współczesnej popkultury. Waliszewska stworzyła niezwykle sugestywną wizję końca świata, której złożoność staje się pretekstem do rozważań nad niezmieniającą się na przestrzeni czasu ludzką mentalnością, szczególnie w kontekście lęków, którymi od wieków karmi się człowiek. Praca składa się z pięciu części. Pierwsza z nich stanowi wnikliwe studium zagadnienia lęku w kontekście jego kulturowo-społecznego znaczenia na przestrzeni wieków. Jej kontynuacją jest cześć druga, poświęcona problematyce apokalipsy w kulturze. Ten obszerny rozdział pozwala uświadomić sobie, jak ważnym dla rozwoju sztuki zjawiskiem było powracające przeczucie nadchodzącego końca oraz wynikające z tego stale odradzające się prądy milenarystyczne. Trzeci rozdział zawiera również opracowanie problematyki ewolucji apokaliptycznych motywów ikonograficznych. Odwołując się do nich, przy okazji analizy konkretnych przedstawień w pracach Aleksandry Waliszewskiej, chciałbym zwrócić uwagę na ikonograficzne zapożyczenia oraz ciągłość tradycji przedstawień apokaliptycznych obecnej w twórczości artystki. W jednym z podrozdziałów tej części zajmuję się również opracowaniem zagadnienia publikacji poświęconych tematyce apokaliptycznej, których bogactwo potwierdza niezwykle szerokie spektrum tematów i inspiracji motywami apokaliptycznymi, wykorzystywanych przez różnych autorów. Czwarty i piąty rozdział stanowią część główną pracy i w całości poświęcone zostały twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Pierwszy z wyżej wymienionych zawiera charakterystykę sylwetki artystki oraz jej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem osadzenia jej w tradycji średniowiecznej i wczesnorenesansowej. Podkreślenie intertekstualności sztuki artystki staje się zapowiedzią oraz wyjaśnieniem wieloaspektowej analizy wybranych przykładów jej prac, znajdujących się w części głównej. Apokaliptyczny charakter prac Waliszewskiej budują trzy najważniejsze dla jej twórczości grupy przedstawień: prace ukazujące motyw Sądu Ostatecznego, przedstawienia katastrofizmu natury oraz sceny ukazujące rolę kobiety w akcie zniszczenia. Choć trudno jest te prace dosłownie odnosić do scen opisanych w Apokalipsie Świętego Jana, nie ma wątpliwości, iż motywy, jakimi artystka operuje, budują pośrednią narrację apokaliptyczną, powszechnie rozpoznawaną i identyfikowaną przez internetowych odbiorców jej sztuki. Podsumowanie całości pracy magisterskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stale powracający aspekt lęku w apokaliptycznych odwołanych Aleksandry Waliszewskiej, poprzedza próba usystematyzowania jej twórczo
27. Wizerunek uświęcony, wizerunek naznaczony. Przedstawienie skazy na wybranych przykładach prac polskich artystów. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
28. Rusyfikacja przestrzeni publicznej w Warszawie i Helsinkach w XIX i na początku XX wieku. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest rusyfikacja przestrzeni publicznej w Warszawie i Helsinkach w okresie funkcjonowania odpowiednio Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Finlandii. W pierwszej części przestawiono tło historyczno-kulturowe, włączając w to kwestie polityczne, religijne i narodowe. Następnie omówiono główne zagadnienie, rozpoczynając od wprowadzenia do definicji najważniejszych pojęć i ogólnych problemów dotyczących architektury i urbanistyki na omawianych obszarach, przechodząc kolejno do analizy poszczególnych obszarów przestrzeni publicznej, które podlegały rusyfikacji. W każdym podrozdziale osobno omówiono realizacje w Warszawie i Helsinkach, kończąc podsumowaniem w formie porównania obydwu miast. Poruszono także temat obecności Rosjan w omawianych stolicach. Pracę zamyka podsumowanie, w którym zebrano ogólne podobieństwa i różnice w charakterze rusyfikacji w każdej ze stolic oraz ich przyczyny. Helsinki i Warszawa funkcjonowały w XIX wieku w obrębie jednego organizmu politycznego, jednak rusyfikacja przebiegała w tych miastach w odmienny sposób i w różnym zakresie, co było spowodowane wieloma czynnikami, zarówno polityczno-kulturowymi, jak i związanymi z sytuacją architektoniczno-urbanistyczną.
29. Zwrot geograficzny w sztukach wizualnych dr hab. Adam Nobis prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej jest opis niezwykle ciekawego zjawiska w świecie oraz historii sztuk wizualnych - zwrotu geograficznego. Zwrot ten polega na zainteresowaniu artystów i kuratorów geografią i zagadnieniami z nią związanymi. Geografia jest tu traktowana nie tylko jako medium, ale przede wszystkim kopalnia wiedzy na temat współczesnego świata. Sztuka zwrotu geograficznego posiada nierzadko mocny walor krytyczny, cechuje ją pewien szczególny egalitaryzm (zdecydowany zwrot ku tzw. Drugiemu i Trzeciemu Światu, otwarcie na tamtejsze środowiska i rynki sztuki, pochylenie się nad problematyką wynikającą z procesów globalizacyjnych i migracyjnych). Zwrot geograficzny pojawił się i zaczął brzmieć w obszarze sztuk wizualnych pod koniec lat 80 XX wieku, a jego obecność i oddziaływanie możemy obserwować na wystawach i w działaniach artystycznych do dzisiaj. Charakterystykę zwrotu geograficznego chciałabym uchwycić w oparciu o wybrane przeze mnie działania kuratorskie, a zatem przełomowe dla świata sztuki wystawy, otwarcie się na oraz inkluzję do kanonu sztuki współczesnej artystów i kuratorów spoza Europy i Ameryki Północnej, zainteresowanie fuzją dziedzin takich jak sztuka i nauka (w tym wypadku geografia). Również, na przykładzie twórczości irlandzkiego artysty Richarda Mosse’a, pokażę jak geografia może przeniknąć umysł, cele i działania twórcy zdjęć i instalacji wideo, które balansują na granicy sztuk pięknych i fotoreportażu.
30. Mieczysław Kowalcze - kłodzki nauczyciel, wychowawca i społecznik dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedstawiona praca magisterska przybliża życie i działalność Mieczysława Kowalcze: kłodzkiego nauczyciela, wychowawcy, społecznika, animatora kultury, regionalisty, wydawcy, dziennikarza. Celem pracy jest poznanie i przedstawienie działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz społecznikowskiej Mieczysława Kowalcze na Ziemi Kłodzkiej. Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. Część teoretyczna dzieli się na dwa rozdziały (I, II). Pierwszy wyjaśnia podstawowe pojęcia, a kolejny analizuje literaturę przedmiotu związaną z podjętym tematem. Rozdział II wprowadza w problematykę badawczą i przedstawia: wartości i potrzeby w życiu człowieka, kształtowanie się postaw społecznych, znaczenie autorytetu w pracy nauczyciela i wychowawcy oraz rolę animacji i animatora kultury w kształtowaniu społeczności lokalnej. Rozdział III to Metodologia i organizacja badań. Rozdział IV jest analizą wyników badań własnych i prezentuje: dzieciństwo i lata edukacji Mieczysława Kowalcze, jego działalność dydaktyczno-wychowawczą, działalność społecznikowską oraz sukcesy i porażki w pracy dydaktycznej i społecznikowskiej.