Rady dyscyplin naukowych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

§ 29. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy w szczególności:

1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;

2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;

3) współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych w danej dyscyplinie;

4) współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;

5) proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;

6) proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

7) proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;

8) czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym:

a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych,

b) proponowanie programów kształcenia,

c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich;

9) powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;

10) podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;

11) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;

12) wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;

13) wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu.

Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopniu naukowych określa Uchwała Senatu UWr. nr 131/2019 

 

Osoby pragnące realizować postępowania w sprawie nadania stopni naukowych prosimy o kontakt z sekretariatem odpowiedniej rady dyscypliny.

 

Rada Dyscypliny Archeologia

Przewodniczący: dr hab. Mirosław Masojć Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Beata Miazga 

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Płonka Profesor Uniwersytetu

Sekretariat/Kontakt: mgr Barbara Krukiewicz tel. 71 3752 901, mgr Karolina Markiewicz tel. 71 3752 975

Skład osobowy

 

Rada Dyscypliny Historia

Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Joanna Wojdon Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Wodziński

Sekretariat/Kontakt: mgr Teresa Bednarz tel. 71 3752 542

Skład osobowy

 

Rada Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

Przewodnicząca: dr hab. Dorota Wolska Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodniczący: dr hab. Eugeniusz Kłosek Profesor Uniwersytetu

Sekretariat/Kontakt: mgr Wioletta Szarejko tel. 71 3752 628, mgr Anna Husak tel. 71 3752 684

Skład osobowy

 

Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kozieł

Wiceprzewodniczący: dr hab. Romuald Kaczmarek Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodniczący: dr hab. Bogusław Raba

Sekretariat/Kontakt: mgr Monika Wójtowicz tel. 71 3752 510, mgr Inga Jaguś tel. 71 3752 099

Skład osobowy

 

Rada Dyscypliny Pedagogika

Przewodniczący: dr hab. Alicja Szerląg Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodniczący: dr hab. Rafał Włodarczyk

Sekretariat/Kontakt: mgr Agnieszka Czeladyn tel. 71 3672 316

Skład osobowy

 

Rada Dyscypliny Psychologia

Przewodniczący: dr hab. Piotr Sorokowski Profesor Uniwersytetu

Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Frąckowiak

Sekretariat/Kontakt: mgr Katarzyna Piątek tel. 71 3671 814

Skład osobowy