Zajęcia warsztatowe dla III roku Historii 1. stopnia

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe:

"Records management i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w administracji"

Zapraszam studentów III roku studiów 1. stopnia kierunku historia, w szczególności ze specjalności "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", do udziału w zajęciach warsztatowych „Records management i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w administracji” realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegółowy zakres szkolenia do pobrania poniżej)

 

Warsztaty trwające łącznie 18 godzin lekcyjnych odbędą się w Instytucie Historycznym UWr. w dniach:

  • 9 grudnia 2019 r., w godz. 8.00-11.30,
  • 11 grudnia 2019 r., w godz. 15.00-20.00,
  • 13 grudnia 2019 r., w godz.8.00-13.00.

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

 

Dokumenty należy złożyć osobiście u p. mgr Teresy Bednarz w pok. 324 lub przesłać podpisane skany na adres: teresa.bednarz@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego. Uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

dr hab. Lucyna Harc

Koordynator projektu

 

 

 Załączniki: