Zasady działania Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa w roku akademickim 2020/2021

Zasady działania Biblioteki Instytutu Historycznego 

im. Profesora Adama Galosa 

od 1 października 2020 r. – zgodnie z Zarządzeniem 

nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. 

i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

 

Biblioteka Instytutu Historycznego uruchamia obie agendy – czytelnię i wypożyczalnię, w których realizowane będą wyłącznie zamówienia online. 

 

CZYTELNIA 

 

Zgodnie z zasadą zachowania bezpiecznego dystansu społecznego między osobami, wynoszącego 1,5 m, w czytelni przygotowano 6 miejsc dla czytelni-ków. Użytkowników czytelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Do użytku przygotowano jeden komputer przeznaczony wyłącznie do zamówień z katalogu komputerowego, korzystanie z niego wymaga używania rękawiczek ochronnych i maseczki. Pierwszeństwo korzystania z czytelni mają studenci, doktoranci i pracownicy Instytutu Historycznego. 

 

WYPOŻYCZALNIA 

 

Zwroty książek będą przyjmowane przy stanowisku dyżurnego biblio-tekarza, przy którym będzie mógł przebywać tylko jeden użytkownik. Wypoży-czanie będzie się odbywało z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Stanowisko bibliotekarza jest osłonięte szybą z pleksiglasu, dyżurny bibliotekarz obsługuje użytkowników w maseczce lub przyłbicy i w rękawiczkach ochronnych. Znaki przyklejone na podłodze informują o odległościach, jakie muszą zostać zacho-wane między użytkownikami. 

Użytkownik bezwzględnie musi nosić maseczkę ochronną i zdezynfe-kować ręce (przy wejściu do biblioteki jest zamontowany dozownik z płynem odkażającym), wskazane jest zakładanie rękawiczek ochronnych. Użytkownik będzie samodzielnie pobierał książkę z oznaczonej półki, nie będzie wymagany podpis na rewersie. Po zwrocie książki przez użytkownika książka zostanie odłożona na kwarantannę trwającą trzy dni. 

 

Od 1 października 2020 r, biblioteka będzie otwarta zgodnie z harmono-gramem obowiązującym w roku akademickim przez sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-17.45, czwartek i piątek 9.00-15.00 oraz w soboty 9.00-15.00. Przerwy do celów dezynfekcyjnych 12.00-12.30, 16.00-16.15, w soboty 12.00-12.15. 

 

 

Na początku roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wezmą udział w obowiązkowym szkoleniu z przysposobienia bibliotecznego w formule testu kwalifikacyjnego zamieszczonego na Platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Test będzie poprzedzony prezentacją online ze szczególnym uwzględnieniem procedury zakładania konta bibliotecznego, umiejętności korzystania z katalogu online oraz zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego. Wynik testu będzie podstawą wpisania zaliczenia do systemu USOS. 

 

Kontakt z BIH – e-mail biblioteka.historia@uwr.edu.pl 

nr tel. 071 375 29 81; 071 375 21 23 

 

 

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem COVID-19 dla bezpieczeństwa użytkowników i pracowników będziemy prosić prosimy 

o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania następujących zasad: 

 

 

1. przy drzwiach wejściowych do biblioteki zamontowano pojemniki z płynem dezynfekującym, którym należy zdezynfekować ręce; 

2. użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek, wskazane rękawiczki ochronne, dla użytkowników korzystających z komputera służącego do zamawiania książek rękawiczki ochronne obowiązkowe; 

3. przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko jeden użytkownik, kolejni powinni ustawić się w kolejce w odstępie co najmniej 1,5 metra (odstępy są zaznaczone na podłodze); 

4. książki zamówione drogą elektroniczną, zgodnie z limitami ustalonymi w Regulaminie Biblioteki IH będzie można wypożyczyć po godzinie od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizowane następnego dnia i gotowe do odbioru od godz. 9.30; 

5. zwrócone książki zostaną poddane trzydniowej kwarantannie ( w katalogu komputerowym oznaczone „w kwarantannie”), ponowne wypożyczenie będzie możliwe po trzech dniach; 

6. w dalszym ciągu będzie możliwe zamawianie kopii cyfrowych fragmentów publikacji, w tym także z czasopism, z księgozbioru BIH – drogą elektroniczną na adres biblioteka.historia@uwr.edu.pl z podaniem dokładnych danych dzieła (autor, tytuł, sygnatura, zakres stron), z którego ma zostać wykonana kopia. Użytkownik może zamówić dziennie jedną kopię o objętości do 20 stron; 

7. katalog kartkowy, a także przestrzeń biblioteki oznaczona znakami na podłogach będzie niedostępna dla użytkowników.