Regulamin i zasady organizacji

Regulamin Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Biblioteka Instytutu Historycznego oraz biblioteki innych jednostek organizacyjnych (zwane dalej bibliotekami specjalistycznymi) tworzą razem z Biblioteką Uniwersytecką system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 2
Do podstawowych zadań Biblioteki Instytutu Historycznego należy:
1) organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przecho-wywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
2) udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybiblio-tecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i prac bibliograficznych,
4) prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracji publikacji naukowych Instytutu Historycz-nego, jeśli Dyrektor Instytutu Historycznego nie zleci tego zadania innej komórce,
5) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym przysposobienia bibliotecznego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
6) współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.
Rozdział II
Organizacja Biblioteki Instytutu Historycznego
§ 3
Biblioteka wchodzi w skład Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 4
Zakres specjalizacji Biblioteki określa Dyrektor Instytutu Historycznego.
§ 5
Dyrektor Instytutu Historycznego podejmuje decyzje i realizuje zadania w zakresie:
1) przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom Biblioteki odpowiednich warunków pracy,
2) ustalania wspólnie z kierownikiem Biblioteki kierunków działalności Biblioteki,
3) wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki,
4) przydzielania środków finansowych na działalność Biblioteki i współdecydowania z kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
5) przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki – w porozumieniu z jej kierownikiem,
6) przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki – w porozumieniu z jej kierownikiem,
7) wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika Biblioteki,
8) ustalania zakresu obowiązków kierownika Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej,
9) zatwierdzania karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
10) odpowiedzialności - wraz z kierownikiem Biblioteki - za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki,
11) zatwierdzania Regulaminu Biblioteki uzgodnionego wcześniej z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej – zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 6
Dyrektor Instytutu Historycznego może powołać Komisję Biblioteczną.
1) W Bibliotece Instytutu Historycznego może działać powołana przez Dyrektora Instytutu Historycznego Komisja Biblioteczna, funkcjonująca jako organ opiniodawczy Dyrektora.
2) W skład Komisji wchodzą pracownicy Instytutu Historycznego zaakceptowani przez Radę Instytutu Historycznego oraz kierownik Biblioteki Instytutu Historycznego.
3) Kadencja Komisji Bibliotecznej pokrywa się z ustawową kadencją Dyrektora Instytutu Historycznego.
4) Do kompetencji Komisji Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
4.1) zgłaszanie propozycji i opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
4.2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki,
4.3) wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
4.4) opiniowanie projektów regulaminów bibliotecznych.
§ 7
Biblioteką zarządza kierownik Biblioteki, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.
§ 8
Kierownika Biblioteki Instytutu Historycznego powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu Historycznego, po uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 9
Kierownik Biblioteki Instytutu Historycznego jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed Dyrektorem Instytutu Historycznego.
§ 10
Do zadań i uprawnień kierownika Biblioteki Instytutu Historycznego należy:
1) właściwa organizacja pracy podległego personelu,
2) informowanie Dyrektora Instytutu Historycznego o problemach dotyczących Biblioteki oraz przedkładanie propozycji rozwiązań tych problemów,
3) współdecydowanie razem z Dyrektorem Instytutu Historycznego o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
4) przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
5) składanie rocznych sprawozdań ze stanu Biblioteki Dyrektorowi Instytutu Historycznego i Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej,
6) udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
7) współodpowiedzialność wraz z Dyrektorem Instytutu Historycznego za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
8) współpraca z administracją Instytutu Historycznego w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
9) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu Historycznego wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników Biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
10) dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
11) określanie zakresów czynności pracowników,
12) dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i szkolenie pracowników,
13) przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki,
14) opracowywanie planów urlopowych pracowników,
15) rozstrzyganie spraw nie objętych Regulaminem.
§ 11
Kierownik Biblioteki Instytutu Historycznego bierze udział w posiedzeniach Rady Instytutu Historycznego z głosem doradczym.
§ 12
1) Przekazywanie funkcji kierownika Biblioteki Instytutu Historycznego odbywa się protokolarnie, z udziałem Komisji Zdawczo-Odbiorczej, powołanej przez Dyrektora Instytutu Historycznego.
2) Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:
2.1) protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
2.2) wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
2.3) wykaz spraw bieżących,
3) Dyrektor Instytutu Historycznego przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności Biblioteki oraz jej pieczęcie.
§ 13
Pomieszczenia biblioteczne powinny:
1) odpowiadać warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i posiadać rezerwę,
2) umożliwiać zorganizowanie czytelni i wypożyczalni oraz ich właściwe wyposażenie a przez to zapewniać sprawną obsługę informacyjną użytkowników.
§ 14
Przydzielone Bibliotece środki budżetowe winny zabezpieczać:
1) uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblioteki,
2) pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej wyposażeniem,
3) konserwację zbiorów.
§ 15
Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane Bibliotece Instytutu Historycznego przez służby administracyjne Instytutu Historycznego w porozumieniu z kierownikiem Biblioteki.
§ 16
Materiały biblioteczne kupuje Biblioteka Instytutu Historycznego ze środków finansowych przyzna-wanych przez Dyrektora Instytutu Historycznego.
Rozdział III
Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego
§ 17 Biblioteka Instytutu Historycznego ściśle współpracuje z innymi bibliotekami specjalistycznymi i z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę bibliotek specjalistycznych organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.
§ 18
Biblioteka Instytutu Historycznego jest zobowiązana do:
1) przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy Oddziałowi Informacji Naukowej,
2) regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników jednostki organizacyjnej,
3) uzupełniania centralnego katalogu książek i czasopism,
4) przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
5) promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w jednostce organizacyjnej,
6) przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
7) uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.
§ 19 Biblioteka Instytutu Historycznego prowadzi szkolenie oraz doskonalenie zawodowe pracowników bibliotecznych.
§ 20 Bibliotece Instytutu Historycznego przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 21 Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki Instytutu Historycznego.
Rozdział IV Gromadzenie zbiorów
§ 22 Biblioteka Instytutu Historycznego gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Instytutu Historycznego mającymi w tym zakresie głos doradczy. Pracowników Instytutu Historycznego reprezentuje Rada Biblioteczna, w skład której wchodzą pracownicy naukowi wytypowani przez kierowników poszczególnych zakładów Instytutu Historycznego.
§ 23 Biblioteka Instytutu Historycznego prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.
§ 24 Biblioteka Instytutu Historycznego nie gromadzi starych druków i rękopisów.
§ 25 Biblioteka Instytutu Historycznego prowadzi selekcję swych zbiorów: 1) wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nie odpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz dublety, 2) protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza Rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, 3) druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, przekazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rozdział V Opracowanie zbiorów
§ 26 Opracowanie materiałów bibliotecznych obejmuje następujące czynności:
1) ewidencję wpływów i ubytków,
2) opracowanie techniczne,
3) katalogowanie alfabetyczne tradycyjne i komputerowe,
4) opracowanie rzeczowe tradycyjne,
5) włączanie kart do katalogów,
6) meliorację katalogów.
§ 27 Wpływające do Biblioteki Instytutu Historycznego materiały są opracowywane na bieżąco.
28 Biblioteka Instytutu Historycznego nie uczestniczy w centralnym opracowaniu zbiorów, samodzielnie opracowuje materiały biblioteczne oraz:
1) sporządza dodatkowo kartę główną do katalogu centralnego bibliotek specjalistycznych, a w przypadku dzieł zagranicznych - również kartę główną dla potrzeb katalogu centralnego Biblioteki Narodowej,
2) przekazuje karty na bieżąco do Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 29 Od momentu uzyskania uprawnień do tworzenia rekordów bibliograficznych, rekordów egzemplarza i rekordów zasobu Biblioteka Instytutu Historycznego samodzielnie opracowuje materiały biblioteczne do katalogu komputerowego.
Rozdział VI Udostępnianie zbiorów
§ 30 Prawo do korzystania z usług Biblioteki Instytutu Historycznego posiadają:
1) użytkownicy indywidualni,
2) biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Wrocławskiego,
3) biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.
§ 31 Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów, warsztatu informacyjnego oraz sprzętu bibliotecznego i odpowiadają za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
§ 32 Godziny pracy Biblioteki Instytutu Historycznego podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Instytutu Historycznego oraz na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki Instytutu Historycznego, za zgodą Dyrektora Instytutu Historycznego.
§ 33 Zbiory Biblioteki Instytutu Historycznego udostępnia się:
1) w czytelni,
2) poprzez wypożyczenia indywidualne poza Bibliotekę,
3) poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,
4) poprzez sieć komputerową, w przypadku zbiorów elektronicznych.
UDOSTĘPNIANIE W CZYTELNI
§ 34 Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki Instytutu Historycznego.
§ 35 Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie elektronicznej karty bibliotecznej, elektronicznej legitymacji studenckiej lub ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do księgi odwiedzin.
§ 36 W czytelni udostępnia się zbiory własne Biblioteki Instytutu Historycznego oraz sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności (wpis w księdze odwiedzin, oddanie dyżurnemu bibliotekarzowi legitymacji studenckiej lub innego ważnego dokumentu tożsamości). Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu. Po wykorzystaniu dzieł z księgozbioru czytelnik nie wstawia ich na półki lecz oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi.
§ 37 Czytelnik składa zamówienie na rewersie:
1) komputerowym – na materiały biblioteczne znajdujące się w katalogu komputerowym lub w katalogach zdigitalizowanych,
2) tradycyjnym - na materiały biblioteczne nieopracowane komputerowo.
§ 38 Prawo do składania rewersów komputerowych do czytelni nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej albo z chwilą aktywowania konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej.
§ 39 Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Bibliotekę jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
§ 40 Użytkowników czytelni obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, toreb turystycznych, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyłączenie telefonów komórkowych. Czytelnik obowiązany jest uzyskać zgodę na korzystanie z prywatnego sprzętu elektronicznego.
§ 41 Na pracownikach pełniących dyżur w czytelni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności czytelnika stanu zachowania udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dzieł – przed udostępnieniem i przy ich zwrocie.
§ 42 Czytelnik może korzystać z materiałów własnych, po uprzednim ich spisaniu i oddaniu wykazu dyżurnemu bibliotekarzowi. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik ma obowiązek okazania tych materiałów bibliotekarzowi.
§ 43 Zamówienia komputerowe i na rewersach tradycyjnych na materiały biblioteczne są realizowane w godzinach pracy magazynu. Rewersy są przekazywane do magazynu co 15 minut, ich realizacja trwa około 30 minut. W okresach natężonego ruchu czytelników czas realizacji może ulec wydłużeniu.
§ 44 Dzieła dostarczone do czytelni są rezerwowane na 7 dni, na życzenie czytelnika rezerwacja może zostać przedłużona.
§ 45 Czytelnik może jednorazowo zamówić do czytelni pięć woluminów dzieł zwartych lub czasopism.
§ 46 Po zakończeniu pracy w czytelni, przed jej opuszczeniem, czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po rozliczeniu się dyżurujący bibliotekarz oddaje czytelnikowi dokument tożsamości.
§ 47 W czytelni zainstalowano stanowiska komputerowe w celu umożliwienia komputerowego zamawiania księgozbioru oraz udostępniania źródeł informacji na nośnikach elektronicznych. Stanowiska kompu-terowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika w ciągu 30 minut, jeżeli są inni oczekujący na dostęp do komputera. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć sesję i udostępnić miejsce osobie czekającej.
§ 48 Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, SMS, itp.), do pracy nad własnym tekstem lub do gier i zabaw.
§ 49 Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
§ 50 Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejących jest niedopuszczalne.
§ 51 Czytelnik, za zgodą dyżurującego bibliotekarza, może korzystać z własnych nośników elektronicznych (np. pamięci wymiennych), jednak każdorazowo ma obowiązek zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi oraz przekazania mu nośnika celem przeskanowania na obecność złośliwego oprogramowania.
§ 52 Czytelnik korzysta z prywatnego sprzętu elektronicznego na własną odpowiedzialność.
§ 53 Biblioteka nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie sprzętu lub utratę danych należących do czytelnika.
§ 54 Czytelnik ma możliwość zrobienia zdjęć własnym aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej z materiałów udostępnionych w czytelni za zgodą dyżurnego bibliotekarza.
§ 55 Czytelnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub spowodowanie nieprawidłowego działania sprzętu elektronicznego należącego do Biblioteki.
§ 56 W przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
§ 57 Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
WYPOŻYCZENIA MIEJSCOWE
§ 58 Wypożyczanie miejscowe jest prowadzone dla:
1) studentów i doktorantów Instytutu Historycznego,
2) pracowników Instytutu Historycznego,
3) bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do indywidualnych warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego, których udostępnianie jest uregulowane niniejszym Regulaminem
§ 59 Prawo do wypożyczania czytelnicy uzyskują z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, wydanej przez wypożyczalnię miejscową w Bibliotece Uniwersyteckiej i z chwilą aktywowania konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej (aktywowania i prolongowania konta bibliotecznego można dokonać także w Bibliotece Instytutu Historycznego). Uprawnienie do wypoży-czania zbiorów jest ważne na dany rok akademicki.
§ 60 Podstawę otrzymania karty bibliotecznej lub aktywowania konta bibliotecznego stanowi:
1) dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, również emerytowanych - dowód osobisty,
2) dla studentów - indeks z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną „kartą zobowiązań studenta" stanowiącą nieodłączną część indeksu, dowód osobisty oraz elektroniczna legitymacja studencka,
3) dla doktorantów - indeks z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną „kartą zobowiązań studenta" stanowiącą nieodłączną część indeksu, dowód osobisty oraz elektroniczna legitymacja studencka,
4) dla obcokrajowców, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - indeks z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną "kartą zobowiązań studenta", stanowiącą nieodłączną cześć indeksu oraz dokument tożsamości.
§ 61 Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz:
1) dla studentów i doktorantów Instytutu Historycznego po okazaniu indeksu potwierdza-jącego wpis na aktualny rok akademicki,
2) dla pracowników Instytutu Historycznego po okazaniu legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
§ 62 Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
1) studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
2) pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,
3) użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia Regulaminu Biblioteki.
§ 63 Czytelnik składa zamówienia do wypożyczalni miejscowej na rewersie:
1) komputerowym - na książki znajdujące się w katalogu komputerowym lub katalogach zdigitalizowanych,
2) tradycyjnym - na książki nieopracowane komputerowo i opisane w katalogach tradycyjnych.
§ 64 Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia, uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego. Rewers tradycyjny musi być wypełniony czytelnie, długopisem lub piórem. Rewersy wypełniane ołówkiem nie będą realizowane.
§ 65 Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
§ 66 Czytelnicy odbierają zamówione książki w wypożyczalni miejscowej, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej. Przy odbiorze książki w wypożyczalni miejscowej czytelnik zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na rewersie komputerowym.
§ 67 Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia odsyła się do magazynu. Rewersy negatywnie zrealizowane zwraca się czytelnikowi z adnotacją o przyczynach niedostarczenia zamówionych książek.
§ 68 Uprawnienia do wypożyczania nie wolno odstępować innej osobie. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego właściciela konta bibliotecznego oraz osoby bezprawnie z niego korzystającej.
§ 69 Student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek.
§ 69.1. Pełnomocnik niepełnosprawnego studenta przedstawia w wypożyczalni pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
§ 69.2. Jeśli pełnomocnik studenta ze stwierdzoną niepełnosprawnością nie posiada pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, wówczas niepełnosprawny student powinien zgłosić się do wypożyczalni miejscowej wraz z pełnomocnikiem celem dopełnienia formalności rejestracyjnych.
§69.3. Pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu, ważne jest nie dłużej niż do końca roku akademickiego.
§69.4. W uzasadnionych przypadkach losowych czytelnik może upoważnić jednorazowo inną osobę do odbioru i prolongaty książek.
§ 70 Zagubienie karty bibliotecznej lub aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej należy natychmiast zgłosić w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej, w celu dokonania blokady konta bibliotecznego. Duplikat karty bibliotecznej po załatwieniu formalności wydaje wyłącznie Biblioteka Uniwersytecka.
§ 71 Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.
§ 72 Utrata uprawnień do wypożyczania następuje:
1) po wygaśnięciu ważności karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej,
2) na życzenie czytelnika, po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki Instytutu Historycznego i Biblioteki Uniwersyteckiej (likwidacja wspólnego konta bibliotecznego),
3) w wyniku decyzji Dyrektora Instytutu Historycznego, na wniosek kierownik Biblioteki, np. w przypadku uporczywego naruszania Regulaminu Biblioteki Instytutu Historycznego.
§ 73 Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużenia wobec Biblioteki Instytutu Historycznego i Biblioteki Uniwersyteckiej i odnotowaniu tego faktu przez uprawnionego pracownika wypożyczalni miejscowej na:
1) karcie obiegowej wydanej przez odpowiednią jednostkę lub instytucję,
2) karcie zobowiązań studenta.
§ 74 Nie wypożycza się poza Bibliotekę:
1) dzieł wydanych do roku 1945 włącznie,
2) czasopism,
3) zbiorów specjalnych,
4) słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
5) dzieł rzadkich i cennych,
6) albumów i dzieł bogato ilustrowanych,
7) dzieł z księgozbioru czytelni,
8) dzieł wymagających konserwacji,
9) dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
10) egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.
§ 75
Biblioteka Instytutu Historycznego wypożycza:
1) Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych i wieczorowych Instytutu Historycznego 5 woluminów na okres 30 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
2) studentom Instytutu Historycznego ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 10 woluminów na okres 60 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
2.1) studentom Instytutu Historycznego ze stwierdzoną niepełnosprawnością wypożycza się na okres 15 dni materiały biblioteczne udostępniane na miejscu (płyty CD, DVD, leksykony, encyklopedie, dzieła z księgozbioru czytelni – jednorazowo 2 woluminy lub 2 płyty) z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
3) doktorantom Studium Doktoranckiego w Instytucie Historycznym 7 woluminów na okres 30 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
4) słuchaczom studiów podyplomowych Instytutu Historycznego 5 woluminów na okres 30 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
5) pracownikom będącym nauczycielami akademickimi Instytutu Historycznego 30 woluminów na okres 360 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,
6) pracownikom, nie będącym nauczycielami akademickimi Instytutu Historycznego 20 woluminów na okres 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.
§ 76 W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.
§ 77 W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.
§ 78 W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.
§ 79 W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego Regulaminem Biblioteka Instytutu Historycznego stosuje następujące sankcje:
1) pisemne upomnienie indywidualne i blokada konta czytelnika:
1.1) tydzień spóźnienia – 2 tygodnie blokady konta,
1.2) 2 tygodnie spóźnienia – 1 miesiąc blokady konta,
1.3) miesiąc spóźnienia – 6 miesięcy blokady konta,
1.4) powyżej 1 miesiąca spóźnienia – blokada konta do końca roku akademickiego.
2) Wezwanie ostateczne – pismo polecone wzywające czytelnika do zwrotu materiałów biblio-tecznych w ściśle określonym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.
§ 80 Wypożyczone materiały biblioteczne powierza się opiece czytelnika, który winien sprawdzić ich stan w obecności bibliotekarza i zgłosić ewentualne defekty (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, wyrwane strony, brak załączników np. map, itp.). Za wszelkie uszkodzenia nie ujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, czytelnik odpowiada materialnie.
§ 81 Na pracownikach pełniących dyżur w wypożyczalni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności czytelnika stanu zachowania udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dzieł - przed udostępnieniem i przy zwrocie zbiorów.
82 W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła, czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu i wykonać oprawę introligatorską, jeżeli taką dzieło posiadało. Dodatko-wo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, ekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Historycznego.
§ 82.1. Jeżeli odkupienie identycznego dzieła nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika poprzez:
1) odkupienie dzieła w nowszym wydaniu,
2) odkupienie innego dzieła wskazanego przez Bibliotekę, w cenie stanowiącej wielokrotność (zgodnie z obowiązującą instrukcją wyceny) ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczo-nego dzieła,
3) jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
§ 83 Biblioteka Instytutu Historycznego realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne tylko dla potrzeb pracowników i studentów Instytutu Historycznego i wyłącznie z bibliotek krajowych. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności. Wypożyczenia międzynarodowe realizuje wyłącznie Biblioteka Uniwersytecka.
§ 84 Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji drogą wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach Wrocławia.
§ 85 Dzieła sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie w czytelni, w terminach ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o prolongatę terminu zwrotu dzieła poprzez dokonanie zgłoszenia w bibliotece wypożyczającej na tydzień przed upływem ustalonego terminu.
§ 86 Rewersy negatywnie zrealizowane:
1) jednorazowe - odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia,
2) okrężne - przesyła się do innych odpowiednich bibliotek, celem realizacji.
§ 87 Zamówione materiały biblioteczne przesyłane są do innych bibliotek za pośrednictwem poczty lub odbierane przez osobę upoważnioną. Osoba odbierająca dzieło w wypożyczalni międzybibliotecznej winna przedłożyć:
1) rewers opatrzony pieczęcią biblioteki zamawiającej i podpisem osoby uprawnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych,
2) dokument tożsamości wraz z pisemnym upoważnieniem biblioteki zamawiającej.
§ 88 Biblioteka lub instytucja zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.
§ 89 Ograniczenia w wypożyczeniach międzybibliotecznych mogą dotyczyć zbiorów wymienionych w § 74 oraz:
1) aktualnych podręczników akademickich, 2) dzieł krajowych wydanych w ostatnim dziesięcioleciu.
USŁUGI REPROGRAFICZNE
§ 90 Biblioteka Instytutu Historycznego wykonuje na zamówienie czytelnika kserokopie materiałów bibliotecznych ze zbiorów własnych w Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. św. Jadwigi 3/4 „Na Piasku”. Rozdział VII Działalność informacyjna
§ 91 Biblioteka Instytutu Historycznego udziela informacji biblioteczno-bibliograficznych w oparciu o zbiory własne, a także pośredniczy w uzyskiwaniu informacji od innych bibliotek i ośrodków naukowych.
§ 92 Warsztat informacyjny Biblioteki obejmuje:
1) specjalistyczny księgozbiór,
2) dostęp do specjalistycznych katalogów i baz danych, 3) kartotekę publikacji pracowników Instytutu Historycznego,
§ 93 Biblioteka Instytutu Historycznego prowadzi rejestrację zakończonych prac naukowo-badawczych pracowników i doktorantów Instytutu Historycznego oraz sukcesywnie wprowadza informacje do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. W uzasadnionych przypadkach prace te może wykonywać osoba spoza Biblioteki, wyznaczona przez Dyrektora Instytutu Historycznego.
§ 94 Do obowiązków Biblioteki Instytutu Historycznego należy prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej dla studentów Instytutu Historycznego.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 95 Regulamin Biblioteki Instytutu Historycznego został opracowany na podstawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 96 Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblioteki Instytutu Historycznego.
§ 97 Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu Biblioteki Instytutu Historycznego lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.
§ 98 Uwagi i dezyderaty dotyczące udostępniania zbiorów można zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi, kierownikowi Biblioteki Instytutu Historycznego oraz Dyrektorowi Instytutu Historycznego.
§ 99 Zaopiniowany przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Regulamin Biblioteki Instytutu Historycznego zatwierdza Dyrektor Instytutu Historycznego.
§ 100 Zmiany co do poszczególnych postanowień Regulaminu mogą być wprowadzone z zachowaniem procedury obowiązującej przy jego uchwalaniu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2013 r.