Otwarta Debata Akademicka I, Polityka historyczna... a historycy

Przedstawiamy skrócony zapis debaty, jaka została zorganizowana 18.01.2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaproszeni paneliści i uczestnicy dyskutowali nad tym, czym jest, czym powinna być polityka historyczna, jaką rolę odgrywa w społeczeństwie, wreszcie - jaką rolę w ramach tego zjawiska mają odgrywać politycy. Dyskusja zapoczątkowuje cykl spotkań na Wydziale, który ma promować racjonalny dyskurs nad trudnymi, ale ważnymi dla społeczeństwa kwestiami.