Procedury

08.03.2018

Aby zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego należy wejść na stronę https://apd.uni.wroc.pl


W związku z wprowadzeniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w datach określonych Zarządzeniem nr 7/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów doktoranckich na UWr doktorant powinien wystąpić o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca szóstego semestru studiów. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów podyplomowych UWr.


Aby zarejestrować rozprawę doktorską należy złożyć w Dziekanacie WNHIP UWr:


Procedura postępowania w przypadku realizowania przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a uczelnią zagraniczną