Pracownicy

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan (przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl) – kwestie ogólne, organizacyjne, administracyjne, postulaty różne, konsultacje: czwartek 10.00. - 12.00. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 71 667 27 17.

Dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, prodziekan ds. studenckich (witold.jakubowski@uwr.edu.pl) – sprawy dotyczące przebiegu studiów, przedłużeń, wpisów itp., konsultacje poniedziałek 10.00. - 11.00. czwartek 9.30. - 10.30. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 697 990 381.

Doc. dr Alina Czapiga, prodziekan ds. nauczania (alina.czapiga@uwr.edu.pl) – kwestie stypendialne, problemy związane z organizacją nauczania i dokumentowaniem przebiegu studiów, kontakt w godzinach konsultacji pod adresem poczty elektronicznej. Konsultacje: poniedziałek: 10:00-11:00; środa: 12:00-13:00.

Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, prodziekan ds. nauki (joanna.wojdon@uwr.edu.pl) – granty, rozliczenia, foreign students; konsultacje: poniedziałek 14-15, wtorek 14-15. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 695 655 008

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 29/2020 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23.03.2020 zawieszone zostało prowadzenie zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi. Nie oznacza to jednak przerwy w funkcjonowaniu Wydziału. Dziekan oraz kierownicy jednostek (instytutów i Katedry) odpowiadają za utrzymanie działalności podległych jednostek. Inaczej mówiąc – zapewniamy możliwość przekazywania dokumentacji i załatwiania wszelkich spraw studenckich i pracowniczych. Jednak skutkiem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji jest spowolnienie obiegu dokumentacji. Kontynuowane jest także prowadzenie zajęć, które realizowane są w trybie zdalnym

Działania władz Wydziału, zgodnie z przepisami MNiSW oraz JM Rektora UWr, skupiają się na dwóch podstawowych obszarach: minimalizacja kontaktu bezpośredniego pracowników i studentów oraz podtrzymania podstawowych obszarów działalności Wydziału. Dlatego z jednej strony – poza zawieszeniem zajęć w budynkach Wydziału – ograniczyliśmy czas urzędowania pracowników administracji w budynkach do dyżurów realizowanych w dniach wskazanych przez kierowników jednostek, obecnie w godzinach 9-14. Aby zapewnić dostęp do zasobów bibliotek i chronić naszych bibliotekarzy zamknięto czytelnie i bezpośredni dostęp do wypożyczalni. Preferowane jest mailowe przekazywanie do bibliotek zamówień na skany (do 20 stron), które są sukcesywnie realizowane przez bibliotekarzy. Z drugiej strony staramy się wspierać wszystkie działania zapewniające kontynuowanie głównych sfer działalności Wydziału. Przede wszystkim już 12 marca wydano zarządzenia regulujące sposób obsługi administracyjnej i bibliotecznej, a także realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale. We współpracy z Samorządem Studenckim na Wydziale określono sposób prowadzenia zajęć zdalnych, by utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego. Jednocześnie utrzymywana jest działalność administracji, która szeroko akceptuje skany pism zamiast kontaktu bezpośredniego, w celu procedowania spraw urzędowych. Nasi pracownicy, doktoranci i studenci są naszą największą troską. Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji i wsparcia – kontaktujcie się z nami mailowo i telefonicznie.

Pracownik w okresie zawieszenia zajęć jest zobowiązany do wypełniania swoich zadań przydzielonych przez kierownika jednostki. Dla pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych oznacza to przede wszystkim zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego i nawiązanie kontaktu ze studentami. W dalszej kolejności należy zadbać o odpowiednie dokumentowanie realizacji efektów kształcenia (nagrania spotkań, eseje podsumowujące partie zajęć). Pracownicy administracji realizują swoje obowiązki wykorzystując dostęp zdalny do systemów UWr. Wszelkie uprawnienia są udzielane drogą służbową.

Tak, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 12.03.2020 r. oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23.03.2020 r. a także Zarządzeniem Dziekana nr 3/2020 mamy obowiązek zapewnić według ustalonych z kierownikami jednostek form ciągłość procesu kształcenia.

Wykładowca odpowiada za zaproponowanie studentom takich metod kształcenia, które będą umożliwiały realizację przewidzianych w programie studiów efektów kształcenia.

Nie, ustalenie godzin zajęć zależy od porozumienia między studentami i wykładowcą.

Wykładowca odpowiada za określenie takich form komunikacji ze studentami, które pozwolą realizować proces dydaktyczny. Jest zobowiązany do bezzwłocznej odpowiedzi na pytania zadane w godzinach konsultacji. Utrzymując kontakt ze studentami poza tymi godzinami powinien wcześniej ustalić sposób komunikowania się z nimi. Maksymalny czas na odpowiedź na pytanie studenta nie powinien przekraczać tygodnia.

Uniwersytet Wrocławski poprzez pakiet MS Office 365 zapewnia nam dostęp do platformy MS Teams pozwalającej organizować w jednym miejscu szereg działań danej grupy zajęciowej (czat-komunikator, poczta, zadania, wideokonferencje). Uniwersytet dysponuje także swoją platformą do kształcenia zdalnego (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/). Jednak każdy pracownik wybiera swój zestaw narzędzi w uzgodnieniu ze studentami, który pozwoli mu zrealizować efekty kształcenia przewidziane w sylabusie zajęć. Prosimy jedynie o odpowiednie dokumentowanie procesu kształcenia.

Tak, może - na przykład wysyłając studentom materiały i zadania, które każdy student wykonuje w dogodnym dla siebie czasie, a następnie odsyła pocztą elektroniczną. Musi jednak zapewnić studentom swoje wsparcie przy realizacji zadań. Efekty kształcenia dla zajęć przewidują uzyskiwanie umiejętności w wyniku dyskusji, argumentacji, interakcji z nauczającym.

Należy niezwłocznie powiadomić wicedyrektora ds. dydaktycznych i uzgodnić z nim formę realizacji procesu dydaktycznego.

Podobnie, jak w przypadku każdego wykorzystania w celach stricte edukacyjnych, taka praktyka mieści się w ramach użytku dozwolonego, pod warunkiem, że nie jest przeznaczona do dystrybucji masowej i ogranicza się do zamkniętej grupy odbiorców. Z tego też powodu udostępnianie takich materiałów poza grupy wykładowe i ćwiczeniowe jest niewskazane.

Podobnie, jak w przypadku zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie, nie ma takiego obowiązku. Każdorazowa decyzja o nagraniu i udostępnieniu materiałów, warunków, na których są udostępniane i gronie odbiorców leży po stronie prowadzącego. Podobnie, jak w przypadku nagrywania zajęć przez studentów, także prowadzący decydując się na ich nagrywanie, musi uzyskać wcześniej zgodę nagrywanych.

W chwili obecnej nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że - niezależnie od instytucji kontrolujących naszą działalność - student ma prawo odwołać się od oceny i po stronie wykładowcy leży wskazanie argumentów uzasadniających jego decyzję.

Korzystanie z konta służbowego jest obowiązkiem każdego pracownika wynikającym z wewnętrznych aktów prawnych UWr. Gwarantuje nam to pewność przekazania najważniejszych informacji wszystkim pracownikom i studentom.

Nie, w związku z zaleceniem stałego pobytu w miejscu zamieszkania i ograniczeniem poruszania się pracownicy są zobligowani do wykonywania pracy zdalnej. Do zachowania kontaktu ze studentami służy im poczta elektroniczna i służbowe numery telefonów (jeśli je posiadają). Oznacza to jednak wymóg niezwłocznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie godzin konsultacji.

W komunikacji służbowej zarówno pracownicy jak i studenci mają obowiązek kontaktować się za pośrednictwem skrzynek w domenie @uwr.edu.pl. Wykorzystywanie adresów w innych domenach może mieć miejsce wyłącznie za obopólną zgodą.

Wszyscy zleceniobiorcy otrzymują od Uniwersytetu Wrocławskiego spersonalizowany adres służbowy według schematu imie.nazwisko@uwr.edu.pl, który jest aktywny od momentu wprowadzenia umowy na prowadzenie zajęć do uniwersyteckiego systemu dokumentacji. Jeśli nie korzystali Państwo z niego, powinni Państwo zresetować hasło. Nowe hasło będzie Państwu przesłane na prywatną skrzynkę podaną wcześniej przez Państwa. Zmiany hasła lub jego resetu można dokonać na stronie logowania do pakietu Ms Office 365: https://portal.uwr.edu.pl/

Korzystanie z adresu służbowego jest obowiązkiem każdego wykładowcy. Ta praktyka pozwala studentom na szybką identyfikację prowadzącego, na utrzymanie z nim kontaktu. Daje też możliwość dotarcie do niego korespondencji służbowej, bowiem ta jest wysyłana wyłącznie na adresy służbowe pracowników. A przede wszystkim poprzez to konto logują się Państwo do uniwersyteckiej usługi Microsoft Office 365, gdzie mogą Państwo pobrać i korzystać min. z programu MS Teams ułatwiającego prowadzenie zdalnych zajęć.