Studenci

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan (przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl) – kwestie ogólne, organizacyjne, administracyjne, postulaty różne, konsultacje: czwartek 10.00. - 12.00. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 71 667 27 17.

Dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, prodziekan ds. studenckich (witold.jakubowski@uwr.edu.pl) – sprawy dotyczące przebiegu studiów, przedłużeń, wpisów itp., konsultacje poniedziałek 10.00. - 11.00. czwartek 9.30. - 10.30. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 697 990 381.

Doc. dr Alina Czapiga, prodziekan ds. nauczania (alina.czapiga@uwr.edu.pl) – kwestie stypendialne, problemy związane z organizacją nauczania i dokumentowaniem przebiegu studiów, kontakt w godzinach konsultacji pod adresem poczty elektronicznej. Konsultacje: poniedziałek: 10:00-11:00; środa: 12:00-13:00.

Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, prodziekan ds. nauki (joanna.wojdon@uwr.edu.pl) – granty, rozliczenia, foreign students; konsultacje: poniedziałek 14-15, wtorek 14-15. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 695 655 008

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 29/2020 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23.03.2020 zawieszone zostało prowadzenie zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi. Nie oznacza to jednak przerwy w funkcjonowaniu Wydziału. Dziekan oraz kierownicy jednostek (instytutów i Katedry) odpowiadają za utrzymanie działalności podległych jednostek. Inaczej mówiąc – zapewniamy możliwość przekazywania dokumentacji i załatwiania wszelkich spraw studenckich i pracowniczych. Jednak skutkiem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji jest spowolnienie obiegu dokumentacji. Kontynuowane jest także prowadzenie zajęć, które realizowane są w trybie zdalnym

Działania władz Wydziału, zgodnie z przepisami MNiSW oraz JM Rektora UWr, skupiają się na dwóch podstawowych obszarach: minimalizacja kontaktu bezpośredniego pracowników i studentów oraz podtrzymania podstawowych obszarów działalności Wydziału. Dlatego z jednej strony – poza zawieszeniem zajęć w budynkach Wydziału – ograniczyliśmy czas urzędowania pracowników administracji w budynkach do dyżurów realizowanych w dniach wskazanych przez kierowników jednostek, obecnie w godzinach 9-14. Aby zapewnić dostęp do zasobów bibliotek i chronić naszych bibliotekarzy zamknięto czytelnie i bezpośredni dostęp do wypożyczalni. Preferowane jest mailowe przekazywanie do bibliotek zamówień na skany (do 20 stron), które są sukcesywnie realizowane przez bibliotekarzy. Z drugiej strony staramy się wspierać wszystkie działania zapewniające kontynuowanie głównych sfer działalności Wydziału. Przede wszystkim już 12 marca wydano zarządzenia regulujące sposób obsługi administracyjnej i bibliotecznej, a także realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale. We współpracy z Samorządem Studenckim na Wydziale określono sposób prowadzenia zajęć zdalnych, by utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego. Jednocześnie utrzymywana jest działalność administracji, która szeroko akceptuje skany pism zamiast kontaktu bezpośredniego, w celu procedowania spraw urzędowych. Nasi pracownicy, doktoranci i studenci są naszą największą troską. Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji i wsparcia – kontaktujcie się z nami mailowo i telefonicznie.

Każdy prowadzący jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na pytania zadane w czasie konsultacji. Prosimy jednak o wyrozumiałość w przypadku pracowników prowadzących dużą liczbę zajęć, w konsekwencji mających dużą liczbę studentów.

W celu kontaktu wideo z pracownikiem można korzystać z komunikatorów typu Skype, Zoom czy platformy MS Teams. Dostępność pracownika zależy od jego uzgodnień ze studentami.

Nie, wykładowcy realizują swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej.

Zdalna forma nauczania jest przyjęta jako podstawowa i obowiązująca wykładowców i studentów w czasie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie. Każdorazowe odstępstwo od tej zasady wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody prowadzącego wyrażonej najpóźniej do 30.03.2020 r.

Konto pocztowe w domenie @uwr.edu.pl jest domyślnym kontem każdego pracownika i studenta UWr. Korzystanie z niego jest obowiązkowe, umożliwia dostęp do pakietu narzędzi MS Office365, ale przede wszystkim daje pewność prowadzącym i zarządzającym przekazania ważnych informacji na konto będące w stałym użytkowaniu przez studenta. Jeśli Państwo decydują się na rezygnację z tego

konta, może to narazić Państwa na problemy wynikające z braku informacji wysyłanych przez prowadzących, Dziekanat i inne jednostki Uniwersytetu. Korzystają one z domyślnych list meilingowych generowanych z USOS w oparciu o służbowe adresy studentów.

Jeśli problemem jest dla Państwa korzystanie z Outlooka, proszę o przekierowanie korespondencji z domeny @uwr.edu.pl na Państwa adres prywatny. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, byście w korespondencji z pracownikiem korzystali ze swoich skrzynek prywatnych – z zastrzeżeniem, że wykładowca nie ma obowiązku odpowiadać na Państwa list wysłany z prywatnego konta ze względu na brak możliwości weryfikacji tożsamości nadawcy. Odpowiedź na konto prywatne studenta jest każdorazowo indywidualną decyzją prowadzącego. Także z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest używanie kont służbowych.

Na dzień dzisiejszy nie widać zagrożenia dla terminowej realizacji zadań przewidzianych w kalendarzu prac Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020. Wszystkie zajęcia powinny być prowadzone w formie zdalnej i uczestniczący w nich zgodnie z ustaleniami prowadzących studenci otrzymają zaliczenia niezależnie od formy zajęć. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW możliwe jest także zorganizowanie zdalnych obron oraz egzaminów. Oznacza to, że nawet w przypadku przedłużającego się zawieszenia zajęć bezpośrednich, posiadamy narzędzia, by realizować kalendarz roku akademickiego w terminie.

Realizacja praktyk jest uregulowana w Zarządzeniu Dziekana nr 3/2020. W największym skrócie – tam, gdzie tylko będzie to możliwe, przeniesiemy je na rok 2020/2021. Tam, gdzie jest to niemożliwe – na okres letni lub wrześniowy 2020 r. (III rok studiów licencjackich, II – studiów magisterskich, V studiów jednolitych magisterskich).

Nie ma żadnych przeszkód, by obrony przewidziane i zaplanowane przed zawieszeniem zostały zrealizowane zdalnie. W pozostałych przypadkach prosimy o cierpliwość i zaplanowanie obron na czerwiec. Jeśli nadal będzie utrzymany stan zawieszenia zajęć, opracowana zostanie instrukcja rejestracji i przeprowadzania obron w formie zdalnej.

Bez wątpienia czasy są wyjątkowe. Warto więc wyjątkowo ściśle współpracować ze swoimi opiekunami prac dyplomowych. Na chwilę obecną nie jest przewidywana zmiana kalendarza realizacji roku akademickiego 2019/2020. Oznacza to, że po zakończeniu roku akademickiego konieczna będzie reaktywacja na kolejny semestr (dokonana przed jego rozpoczęciem), by móc się obronić. Proponujemy maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów BUWr oraz wolnych dostępów licznych wydawnictw zagranicznych, ale też zasobów opiekunów w celu przygotowania wartościowych prac dyplomowych. Zaś temat pracy dyplomowej jest kwestią umowy z prowadzącym. Zmiany tematów można dokonać za jego zgodą.

Forma zajęć nie zwalnia z uczestnictwa w nich zgodnie z dostępnymi możliwościami. Jeśli student nie ma możliwości udziału w zajęciach np. w formie wideokonferencji, prosimy o kontakt z prowadzącymi i porozumienie w sprawie realizacji zajęć z pomocą poczty elektronicznej. Jeśli nie chce udostępniać koleżankom i kolegom w sieci swoich danych osobowych, może posługiwać się nickiem i pracować z wyłączoną kamerą. Wszelkie odstępstwa od ustalonej przez prowadzącego i grupę formy realizacji zajęć muszą być bezzwłocznie ustalone z prowadzącym. Brak takich ustaleń będzie skutkować odmową zaliczenia na koniec semestru i koniecznością przedłużenia okresu zaliczania przedmiotu.

Zgodnie z obowiązującymi dotąd regulacjami usprawiedliwienie nieobecności związanej z wypadkami losowymi, w tym chorobą, powinno być uzgodnione z prowadzącym. Prowadzący może wymagać poświadczenia zajścia wypadku losowego.

Nagrywanie wykładów zarówno w trakcie realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie, jak i zdalnie wymaga każdorazowej zgody nagrywanego. Oznacza to, że w przypadku wykładów taką zgodę musi wyrazić prowadzący, a w przypadku ćwiczeń - cała grupa i prowadzący. Dotyczy to także udostępniania nagrań.

Tak, należy jednak powiadomić o tej zmianie koordynatora programu Erazmus w swojej jednostce oraz Dziekanat, a następnie wpisać się do grup zajęciowych i ustalić z prowadzącymi warunki zaliczenia ewentualnych nieobecności.