Wybory dziekana

Szanowni Państwo,

W związku z nie dokonaniem wyboru kandydata na dziekana WNHiP na zebraniu w dniu 3.06.2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o powtórnym przeprowadzeniu wyborów w dniu 1.07.2020 r., w godzinach 12-14, tym razem nie na stadionie, ale w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi, ul. Uniwersytecka 7/10, sale: 1d, 2d, 3d. Debata wstępnych kandydatów na Dziekana zostanie przeprowadzona on-line w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 10, na podobnych zasadach jak poprzednio, czyli na wydziałowym kanale YouTube. W dniach 15-19.06.2020, nie później niż do godziny 12.00 w dniu 19.06.2020 r., można składać zgłoszenia wstępnego kandydata na Dziekana wraz z towarzyszącą dokumentacją obejmującą jej/jego zgodę na kandydowanie oraz określoną w Statucie dokumentację lustracyjną. Formularze zgłoszenia wstępnego kandydata na Dziekana znajdą Państwo w załączniku do tego maila. Zgłoszenia należy składać mailem wysłanym z adresu służbowego na ręce przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej: krzysztof.nawotka@uwr.edu.pl. Proszę o przysłanie skanów podpisanych dokumentów, a także o dostarczenie do Dziekanatu w dowolnej chwili, ale przed dniem wyborów oryginałów dokumentów. Przypominam, że wyborów kandydata na Dziekana dokonuje się większością bezwzględną statutowego składu Wydziałowego Kolegium Elektorów, czyli Rady Wydziału. W naszym przypadku ta większość to co najmniej 79 głosów. W przypadku niepowodzenia drugiej próby wyłonienia kandydata na Dziekana Wydziałowa Komisja Wyborcza nie będzie już podejmowała kolejnej próby przeprowadzenia procedury wyborczej, w świadomości absurdalności takiego przedsięwzięcia w sezonie letnim. Wówczas, zgodnie ze Statutem UWr, Dziekana powoła Rektor UWr, a Uczelniana Komisja Wyborcza podejmie decyzję o dalszej procedurze wyborczej, ale stanie się to już po wakacjach.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Nawotka

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WNHiP