Doktoranci

Obowiązujące rozporządzenie, druki oświadczeń i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/ 

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać również ze strony internetowej:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

Doktoranci składają kompletny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego kierownikowi studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Przed złożeniem kompletnego wniosku doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja wniosku w USOSwebie na stronie: https://usosweb.uni.wroc.pl , gdzie doktorant wypełnia właściwy wniosek wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia z podaniem daty uzyskania tego osiągnięcia.

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wypełniony i zarejestrowany wniosek
2. Uzupełnić wniosek o dodatkowe dokumenty, tj.
- opinię opiekuna naukowego lub promotora (wg obowiązującego wzoru)
- właściwy formularz oceny osiągnąć (zgodnie ze wzorem określonym w zasadach stypendialnych dla poszczególnych lat i rodzajów stypendiów)
- dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych we wniosku osiągnięć
3. Złożyć komplet wymaganych dokumentów u kierownika studiów doktoranckich w wyznaczonym terminie (jw).

Doktoranci lat wyższych ubiegający się o przyznanie: 
stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów wypełniają tylko raz wspólny dla wszystkich rodzajów stypendiów (jw) formularz oceny osiągnięć doktoranta, stanowiący załącznik do właściwych wniosków stypendialnych.