Studenci

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 zobowiązani są złożyć w dziekanacie (pok.110) w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018 r. :

1. Pisemne zgłoszenie kandydatury do stypendium z krótkim uzasadnieniem i podpisem kandydata
2. Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Wzór do pobrania
3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Wzór do pobrania
oraz przesłać w formie elektronicznej na adres:  agata.tomaszewska@uwr.edu.pl
dwa załączniki:

1. Skan wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć opisanych we wniosku. Wszystkie dokumenty muszą być ułożone w kolejności odpowiadającej kolejności wymieniania we wniosku i tworzyć jeden plik w formacie PDF.

2. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ministra (w formacie WORD)
Wzór do pobrania
Opis prezentowanych we wniosku osiągnięć powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi we wniosku.

Oryginały wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć opisanych we wniosku należy przedłożyć do wglądu w dziekanacie podczas składania swojej kandydatury do stypendium.

Obowiązujące rozporządzenie oraz druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej:
www.uni.wroc.pl (studia i studenci/sprawy socjalno-bytowe/pomoc materialna/dla studentów/stypendia ministra)

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra