p.o. Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dr hab. Anny Oleszkowicz, prof. UWr,NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH
Wystąpienie Młodego Naukowca 21-23.10.2022.


w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i PedagogicznychWNHP podjął kooperację z Zespołem ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych w UWr w sprawie realizacji zadania: "Zagraniczne staże dydaktyczne"


W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...
Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dotyczy wszystkich studentów, również studentów I roku)...© 2017 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych