Kurs BHP

Informacja w sprawie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktorantów studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2022/2023.

 

  1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz uczestników Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
  2. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
    w Uniwersytecie Wrocławskim.
  3. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane i prowadzone przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
  4. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

  1. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student/doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony.

Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy szkoleń:

  1. Termin 1 -  od 1 października do 30 listopada 2022 r.

Termin poprawkowy (płatny w kwocie 150,00 zł) – od 15 marca do 30 marca 2023 r. (dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli)

  1. Termin 2 – od 15 marca do 30 marca 2023 r. – nabór międzysemestralny.

UWAGA

Powyższe terminy dotyczą również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pod nr telefonu (71) 375-24-89.

ZARZĄDZENIE Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim