UWAGA! Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Państwo 

 

Informujemy, że 30 listopada2022 r. upływa termin zaliczenia szkolenia BHP na Uniwersytecie Wrocławskim. 

UWAGA!

  • Student lub doktorant pierwszego roku, który nie uzyska zaliczenia we wskazanym terminie, nie może być dopuszczony do zajęć i powtarza pierwszy semestr/rok kształcenia albo jest skreślony z listy studentów lub doktorantów.
  • Studenci i doktoranci wyższych lat studiów, którzy nie zaliczą ww. szkolenia BHP nie uzyskają absolutorium.

 

Udostępniamy Państwu instrukcję logowania do szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w roku akademickim 2022/23 (również w języku angielskim). 

 

 Szkolenie bhp studenci informacja instrukcja logowania do kursu 22.23

 ATTENTION Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2022 r.  

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie znajdował się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.   

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce STUDIA-BHP.