2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 15 grudnia 2021 r.:

Uchwała nr 144/2021 w sprawie zaopiniowania, dla studiów prowadzonych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., zasad i trybu przyjmowania na studia rozpoczynające się w r. ak. 2023/2024 dla obywateli polskich i cudzoziemców, na kierunku „Interdyscyplinarne studia europejskie” (II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim)
Uchwała nr 143/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 142/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów stacjonarnych prowadzonych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 141/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 140/2021w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 139/2021 w sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego przez Pana dra Marcina Czubę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 138/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 137/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 136/2021w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunku „Interdyscyplinarne studia europejskie” (II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim), prowadzonym w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 135/2021w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 134/2021w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunku „Etnologia i antropologia kulturowa” (studia I i II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim), prowadzonym w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 133/2021 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunkach studiów „psychologia” (studia jednolite magisterskie, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim), prowadzonym w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 132/2021w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 131/2021w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunku „archeologia” (studia stacjonarne, I i II stopnia, profil ogólnoakademicki) prowadzonym w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 130/2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego „w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich” - wersja III (ostatnia).
Uchwała nr 129/2021 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunku studiów „historia sztuki” o profilu ogólnoakademickim, studia I i II stopnia w formie stacjonarnej, prowadzonym w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 128/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki na kierunkach studiów: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, w semestrze letnim r.ak. 2021/2022
Uchwała nr 127/2021 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na kierunku studiów „kulturoznawstwo” o profilu ogólnoakademickim, studia I i II stopnia w formie stacjonarnej, prowadzonym w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 126/2021 w sprawie zaopiniowania dla studiów prowadzonych w Instytucie Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 125/2021 w sprawie zaopiniowania limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku ak. 2022/2023 na  kierunku studiów „muzykologia”, o profilu ogólnoakademickim, studia I i II stopnia w formie stacjonarnej, prowadzonym w Instytucie Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 124/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zawieszeniu w trybie pilnym rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku pn. "historia cywilizacji śródziemnomorskich” na rok akademicki 2022/2023 prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 123/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 122/2021 w sprawie zatwierdzenie „Raportu rocznego z oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2020/2021” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 121/2021 w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Pani dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr na Kierownika Zakładu Psychologii Rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Uchwała nr 120/2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego „w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich” - wersja I

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 listopada 2021 r.:

Uchwała nr 119/2021 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 20 października 2021r.
Uchwała nr 118/2021 w sprawie zniesienia studiów II stopnia na kierunku pn. "historia cywilizacji śródziemnomorskich” w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 117/2021 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Programu Studiów dla stypendystki programu NAWA - Pani Anastasii Kolomeitsevej, studentki I roku Public History (studia II stopnia) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 116/2021 w sprawie zatwierdzenia przekształcenia Pracowni Archeologii Pozaeropejskiej w Zakład Archeologii Pozaeropejskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 115/2021 w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych na kierunku studiów „archeologia” w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 114/2021 w sprawie awansu Pani dr Izabeli Lebudy na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Psychologii)
Uchwała nr 113/2021 w sprawie awansu Pani dr Anny Oleszkiewicz na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Psychologii)
Uchwała nr 112/2021 w sprawie zatrudnienia Pana dr Bartłomieja Łyczaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Baroku w Instytucie Historii Sztuki w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 111/2021 w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 17 stycznia 2022 r. i ponownego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach od 18 stycznia 2022 r. do 30 września 2025 roku Pani dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr w Instytucie Historii Sztuki w Uniwersytecie Wrocławskim, w związku z jej przejściem na emeryturę

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 października 2021 r.:

Uchwała nr 110/2021 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 22 września 2021r.
Uchwała nr 109/2021 w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 109/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 109/2021
Załącznik nr 3 do uchwały nr 109/2021
Uchwała nr 108/2021 w sprawie jednorazowej zmiany w planach studiów licencjackich niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku „Pedagogika” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 107/2021 w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron i ponownego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach Pana dr hab. Eugeniusza Kłoska, prof. UWr w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (KEiAK) Uniwersytetu Wrocławskiego na okres od 17 listopada 2021 r. do 30 września 2024 r.
Uchwała nr 106/2021 w sprawie powołania dr Joanny Krawczyk na Kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego (na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 105/2021 w sprawie powołania dr Magdaleny Żurko na Kierownika Studiów Podyplomowych „Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” (na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 104/2021 w sprawie powołania dr hab. Anny Brytek-Matery, prof. UWr na Kierownika Studiów Podyplomowych „Psychodietetyka” (na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 103/2021 w sprawie powołania dr Magdaleny Ślazyk-Sobol na Kierownika Studiów Podyplomowych pn. „Psychologia Zarządzania” (na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 102/2021 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz na Kierownika Studiów Podyplomowych „Psychogerontologia” (na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.) –w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 101/2021 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Sieczkowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 100/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie dodatkowych osób w ramach uzupełniania wykazu zleceniobiorców realizujących zajęcia na kierunkach: „Pedagogika” oraz „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 99/2021 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Senatu nr 16/2020 Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (Załącznik nr 75 i Załącznik nr 76), dotyczących programu kierunku studiów „historia” prowadzonym w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2021
Uchwała nr 98/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie Pana dr Mariusza Puci w Instytucie Muzykologii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku „Muzykologia” (studia stacjonarne) w roku akademickim 2021/2022.
Uchwała nr 97/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie osób do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku „Historia sztuki”, na studiach stacjonarnych, w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, prowadzonym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 września 2021 r.:

Uchwała nr 94/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego w roku akademickim 2021/2022 Panu dr hab. Markowi Górnemu, prof. UWr
Uchwała nr 93/2021 w sprawie zatrudnienia Pana dra Mariusza Puci na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu na okres jednego roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Uchwała nr 92/2021 w sprawie powołania Pani prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej na Kierownika Zakładu Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024
Uchwała nr 90/2021 w sprawie powołania Pana dr hab. Krzysztofa Łukasiewicza na Kierownika Zakładu Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego na okres od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r.
Uchwała nr 88/2021 w sprawie powołania Pana dr hab. Piotra Kwiatkowskiego na Kierownika Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego na okres od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r.
Uchwała nr 87/2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Pedagogiki.
Uchwała nr 86/2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych licencjackich na kierunku historii sztuki w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Historii Sztuki.
Uchwała nr 85/2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na II i III roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Uchwała nr 84/2021 w sprawie powołania Pani dr Janiny Radziszewskiej na Zastępcę Kierownika ds. Dydaktycznych Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Wrocławskim na okres od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r.
Uchwała nr 83/2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii.
Uchwała nr 82/2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii.
Uchwała nr 81/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Moniki Kozłowskiej na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu na okres jednego roku w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Uchwała nr 80/2021w sprawie zatrudnienia Pani mgr Karoliny Dunaj na stanowisku asystenta w wymiarze jednego etatu w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.
Uchwała nr 79/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Doroty Wiśniewskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze jednego etatu w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego w Uniwersytecie Wrocławskim na czas nieokreślony.
Uchwała nr 78/2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora UWr dotyczącego wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 77/2021 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 23 czerwca 2021r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 czerwca 2021 r.:

Uchwała nr 76/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pana dr hab. Rafała Włodarczyka na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 75/2021 w sprawie wydania opinii o organizacji anglojęzycznych zajęć fakultatywnych w ramach programu studiów na kierunku European Cultures na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 74/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatur zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 73/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatur zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Europy Wschodniej (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 72/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Pani dr Agnieszki Nowickiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 71/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Pani dr Alicji Mironiuk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 70/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umów cywilnoprawnych celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2021
Uchwała nr 69/2021 w sprawie zaopiniowania?kandydatur?zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w?Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 68/2021 w sprawie zatwierdzenia kandydatury Pani dr hab. Agaty Kubali do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora?ds.?Dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 67/2021 w sprawie zatrudnienie Pani dr Kamili Czepczor-Bernat w Zakładzie Psychologii Żywienia, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 66/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pani dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 65/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o obsadzie godzin zleconych w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, w semestrze zimowym 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 65/2021
Uchwała nr 64/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pani dr hab. Katarzyny Majbrody na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 63/2021 w sprawie zatrudnienia Pani prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej w Instytucie Muzykologii W uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 62/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2020
Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/2021
Uchwała nr 61/2021 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021
Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/2021
Uchwała nr 60/2021 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 maja 2021 r.:

Uchwała nr 59/2021 w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych “Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” prowadzonych w Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 59/2021
Uchwała nr 58/2021 w sprawie wyrażenia zgody na jednorazową zmianę w programie studiów w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Pedagogika – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalność: “Edukacja dorosłych i marketing społeczny”
Uchwała nr 57/2021 w sprawie zatwierdzenia: liczby stypendiów doktoranckich w r. ak. 2021/2022 przewidzianych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych i Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz proponowanej wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego i wyłączenia w jego przyznawaniu
Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2021
Uchwała nr 56/2021 w sprawie trybu zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach magisterskich i licencjackich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 55/2021 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu odbywania praktyk zawodowych na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 54/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów European Cultures na rok akademicki 2021/2022
Uchwała nr 53/2021 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 52/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze zimowym 2021/2022 w Instytucie Psychologii
Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/2021
Uchwała nr 51/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia seminariów magisterskich oraz opieki nad pracami magisterskimi w latach 2021 – 2023 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 50/2021 w sprawie wyrażenia zgody dla dr Bianki Lewandowskiej oraz dr Marty Kochan-Wójcik na recenzowanie prac magisterskich i zasiadanie w komisji egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 49/2021 w sprawie upoważnienia dr Martyny Pryszmont oraz dra Arkadiusza Kamińskiego do recenzowania prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 48/2021 w sprawie wyznaczenia dr Jakuba Węglorza na recenzenta pracy licencjackiej pt. “Culture, Designg and Development of the Game World and Tanks” Pana Ivana Varavy.
Uchwała nr 47/2021 w sprawie przedłużenia okresu zatrudnienia Pana dr Michała Halamusa na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Starożytnej
Uchwała nr 46/2021 w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr Moniki Piotrowskiej – Marchewy w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 45/2021 w sprawie opinii o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 44/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pana dr hab. Pawła Klinta na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 43/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I i II stopnia (studia stacjonarne) na kierunku Historii Sztuki od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 3 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr 43/2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 kwietnia 2021 r.:

Uchwała nr 42/2021 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dr Kamili Madei-Bień na Kierownika Studiów Podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”
Uchwała nr 41/2021 w sprawie sprawie prowadzenia seminarium licencjackiego i opieki nad pracą licencjacką Pani Haerim Kim, studentki European Cultures przez dr Janinę Radziszewską z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 40/2021 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Historii zawieszonych od 2013 r.
Uchwała nr 39/2021 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych pn. „Wiedza o Sztuce i Kulturze” zawieszonych od roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 38/2021 w sprawie zatwierdzenia toku studiów na kierunku Public History (studia w języku angielskim) dla studentów realizujących ścieżkę kształcenia w ramach grantu NAWA KATAMARAN od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 37/2021 w sprawie aktualizacji programu studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 36/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku militarioznawstwo - studia stacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2021
Uchwała nr 35/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku muzykologia – studia stacjonarne I i II stopnia od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 3 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr 35/2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 marca 2021 r.:

Uchwała nr 34/2021 w sprawie powołania prof.dr hab. Krzysztofa Nawotki na Dyrektora Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziałe nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 33/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Pauliny Zagórskiej na stanowisku finansowym w ramach projektu NAWA
Uchwała nr 32/2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 31/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 30/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 29/2021 w sprawie utworzenia i realizacji od roku akademickiego 2021/2022 specjalności „Poradnictwo rodzinne" na kierunku studiów „Pedagogika", studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Uchwała nr 28/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w procesie kształcenia studentów na studiach II stopnia (studia stacjonarne) na kierunku „Archeologia" od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 27/2021 w sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego przez Pana dra Marcina Czubę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 26/2021 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 25/2021 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 lutego 2021 r.:

Uchwała nr 14/2021 w sprawie warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/2023
Uchwała nr 15/2021 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie adiunktowi w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 16/2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr 9/2021 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2020/2021 od semestru zimowego na następujących specjalnościach: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Resocjalizacja.
Uchwała nr 17/2021 w sprawie zatrudnienia na cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 18/2021 w sprawie indywidualnego planu studiów dla studentki - Pani Agnieszki Dull, na kierunku „Dziedzictwo Kultury Materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie” w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 19/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 20/2021 w sprawie likwidacji na kierunku „Pedagogika” specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na studiach II stopnia po kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023
Uchwała nr 21/2021 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leszkowi Mrozewiczowi.
Uchwała nr 22/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Niny Mazhjoo na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanym w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 23/2021 w sprawie zatrudnienia Pana dr Piotra Głogowskiego na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanego w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 24/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: „Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 stycznia 2021 r.:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 2/2021 w sprawie zaakceptowania zaktualizowanej Procedury Dyplomowania na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 3/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Marty Derejczyk na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Celiny Strzeleckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 9/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 10/2021 w sprawie zatrudnienia 20 osób na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 11/2021 w sprawie modyfikacji zasad zatrudnienia na umowę – zlecenie Pana dra Mariusza Puci oraz Pani mgr Zofii Komuszyny, do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 12/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Marii Morawieckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 13/2021 w sprawie zatrudnienia Pana profesora Roberta Rollingera - „Wizytującego Naukowca” na stanowisko nauczyciela akademickiego do realizacji projektu w ramach programu „Profesura Gościnna NAWA”, edycja I dla nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych