Granty zrealizowane

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe
2016-2017

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693). Skupiający 10 instytucji z 6 krajów europejskich projekt, którym kieruje dr Olga Jubany (Universitat de Barcelona), ma na celu zdiagnozowanie dyskursów, przedstawień i praktyk związanych z homofobią i transfobią w małych i średnich miastach europejskich; opisanie lokalnych inicjatyw nastawionych na walkę z homofobią i transfobią oraz niedostatków przedsięwzięć w tym zakresie; wymianę doświadczeń i dobrych praktyk celem ich implementacji tam, gdzie ich brakuje oraz zaproponowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych i społecznych umożliwiających zapobieganie i zwalczanie homofobii i transfobii.

http://divercity.ub.edu/

 

Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu
2015-2017

Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8 przyznało grant na projekt pt. "Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu", 2014/15/D/HS3/00483. Kierownikiem grantu jest dr Michał Mokrzan. Przedmiotem badań w proponowanym przeze mnie projekcie jest coaching rozumiany jako praktyka konstruowania podmiotów społecznych, która powstała w konsekwencji wyłonienia się nowego typu urządzania określanego przez Michela Foucaulta mianem neoliberalnego. Uważam, że w praktyce tej kluczową rolę odgrywają technologie siebie traktowane jako strategie retoryczne, za pomocą których osoba coachowana przekonuje siebie lub daje się przekonać do podejmowania działań lub przyjęcia określonej postawy. Technologie siebie to oparte na tropach i figurach retorycznych strategie motywujące do bycia wydajnym, zadowolonym z siebie i odpowiedzialnym w różnych dziedzinach życia poprzez internalizowanie dyskursów eksperckich (logos), budzenie w sobie emocji (patos) lub odwoływanie się do podzielanych przez wspólnotę norm i wartości (etos). Posiłkując się retoryczną teorią podmiotu i kultury oraz narzędziami interpretacyjnymi antropologii retorycznej w projekcie zamierzam wyjaśnić, w jaki sposób uczestniczące w coachingu osoby konstruują, negocjują lub kontestują własne Ja. Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań będzie zatem ujawnienie tego, w jakim zakresie oparte na retoryce technologie siebie, które są wykorzystywane w ramach coachingu,poszerzają i/lub redefiniują rozumienie podmiotowości.

 

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki
2014-2018

Zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął realizację projektu badawczego, uzyskanego w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki – Opus 6. Kierownikiem projektu jest dr hab. Petr Skalnik, a głównym wykonawcą dr hab. Monika Baer. Ponadto w skład zespołu wchodzą: dr Konrad Górny i dr Mirosław Marczyk oraz mgr Ewa Kruk, nasza absolwentka, obecnie doktorantka Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze. W składzie zespołu znaleźli się też nasi koledzy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Marcin Brocki i dr Marek Pawlak. Celem projektu badawczego zatytułowanego Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki jest eksploracja i analiza wielowymiarowych i powiązanych procesów kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, będących jednocześnie rezultatem i kontekstem interakcji pomiędzy PGE Elektrownią Opole S.A. a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, przede wszystkim w związku z planowaną rozbudową 5 i 6 bloku elektrowni. Podstawowe zadania badawcze obejmują: (1) budowanie ram analitycznych umożliwiających studia złożonych relacji pomiędzy społecznością lokalną a inwestycją przemysłową; (2) rozwijanie perspektyw pozwalających na teoretyczne i praktyczne zrozumienie przestrzeni konfliktów, napięć i współpracy, które wyłaniają się na przecięciach interesów osadzonych w specyfice skal lokalnych, państwowych, europejskich i globalnych; (3) pogłębienie naukowego pojmowania ambiwalentnych dyskursów i praktyk pojawiających się na skutek przyspieszonej zmiany (accelerated change). Realizacja powyższych zadań wiąże się ze szczegółową analizą obszarów badawczych ukonstytuowanych przez: działania polityczne; procesy gospodarcze; procesy migracyjne i mobilność społeczno-ekonomiczną; problematykę związaną z płcią; oraz dynamikę relacji etnicznych i międzygrupowych.

https://mutualimpact.weebly.com/

 

Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku
Kierownikiem projektu badawczego jest dr Katarzyna Majbroda; opiekunem merytorycznym jest prof. dr hab. Ryszard Nycz. Projekt został zrealizowany w ramach stażu podoktorskiego Fuga 2, który odbył się w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2013/2014 i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2013/08/S/HS2/00198).

Głównym celem projektu badawczego realizowanego podczas stażu była analiza współczesnych dyskursów antropologii społeczno-kulturowej (m.in. przy wykorzystaniu kognitywnej analizy dyskursu, filologicznej analizy tekstu) w celu wyodrębnienia i zbadania kluczowych teorii, kategorii oraz pojęć z zakresu literaturoznawstwa (takich jak: tekst, dyskurs, interpretacja, narracja, fikcja, przekład), które zasilają słownik antropologiczny, redefiniując tradycyjne kategorie badawcze tej dyscypliny oraz wyznaczając nowe tryby opisu rzeczywistości społeczno-kulturowej, wpływając na teorie (epistemologię) oraz metodologię badań antropologicznych. Badania objęły także analizę i interpretację teorii humanistycznych z zakresu studiów postkolonialnych i badań postzależnościowych, a także z zakresu historii nauki i idei, co pozwoliło na rozpoznanie kontekstów analizowanego procesu: warunków epistemologicznych, a także geopolitycznych i społeczno-kulturowych, w jakich dokonał się zwrot literacki i interpretatywny dyscypliny, otwierający drogę antropologii zwróconej ku literaturoznawstwu i literaturze.