Ośrodek Badań Wschodnich

Ośrodek Badań Wschodnich (OBW) stanowi integralną jednostkę Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał na bazie zainteresowań jej pracowników, dotyczących kwestii wschodnich, szczególnie kultury Kresów Wschodnich, także dziejów Polaków na Syberii, Bukowinie i Wileńszczyźnie, mniejszości narodowych i etnicznych ze wschodnich regionów kraju, a poza tym różnych aspektów kultury rosyjskiej. Wyrazem tych zainteresowań jest szereg publikacji: monografii, artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, prac zbiorowych. OBW współredaguje też rocznik „Wrocławskie Studia Wschodnie”. Ta orientacja przejawia się także w toku niektórych wykładów oraz w wyborze tematów prac licencjackich i magisterskich.

Ośrodek zorganizował wiele konferencji naukowych („Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność” – 1994; Syberia w historii i kulturze narodu polskiego” -1997; „Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość” - 2001; „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja a współczesność” – 2002; „Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii” – 2007; „Wacław Sieroszewski – zesłaniec – etnograf – literat – polityk” – 2010 i inne). Występowali na nich wybitni naukowcy polscy i zagraniczni. Owocem ich są obszerne i starannie opracowane pod względem edytorskim prace zbiorowe.
Założycielem i wieloletnim kierownikiem OBW był dr hab. Antoni Kuczyński, prof. UWr. Po jego przejściu na emeryturę przez pewien czas stanowisko to było nieobsadzone. W 2017 r. wakat ten objął dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof UWr. Planuje się kontynuację dotychczasowych badań. Ośrodek jest otwarty na nowe inicjatywy.
Adres kontaktowy: grzegorz.pelczynski@uwr.edu.pl