Kierunki studiów

Etnologia i antropologia kulturowa: 

I stopnia stacjonarne: 

Etnologia i antropologia kulturowa to studia, na których w szerokiej perspektywie spogląda się na zagadnienia dotyczące człowieka, społeczeństwa i kultury. Podczas nich studenci i studentki dowiadują się, w jaki sposób okoliczności społeczno-kulturowe kształtują nasze życie, uczą się rozumieć wiele zachowań i przekonań ludzkich oraz odsłaniają ich źródła. W tym celu zapoznają się z najważniejszymi metodami interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych. Problemy te zgłębiają też dzięki licznym kierunkowym zajęciom specjalistycznym, wzbogaconym o bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych. Z kolei realizowane w toku studiów etnograficzne badania terenowe uzupełniają wiadomości teoretyczne i pozwalają na pogłębiony ogląd wielu kwestii społecznych i kulturowych.

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa pozwalają odkrywać bogactwo i różnorodność życia społeczno-kulturowego całego świata, a także przygotowują do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych czy w mediach. Ukończenie tego kierunku umożliwia też pracę w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (np. reklama, marketing, public relations), niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, a także w instytucjach pozarządowych i administracji publicznej.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można w zakładce Program studiów.

II stopnia stacjonarne: 

Program studiów II stopnia został stworzony z myślą o poszerzeniu wiedzy studentów i studentek w zakresie ważnych problemów dzisiejszego świata, ale też rozwoju ich kompetencji praktycznych przydatnych na rynku pracy. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w różnych obszarach współczesności oraz diagnozowania konfliktów społecznych i stosowania odpowiednich strategii ich rozwiązywania. Poza różnorodnymi przedmiotami kierunkowymi oraz ofertą zajęć fakultatywnych, ważnym elementem programu są też laboratoria terenowe oparte na praktyce etnograficznej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia posiadają wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne, które pozwalają im na podjęcie pracy naukowej i kontynuowanie studiów w szkole doktorskiej (8 poziom kwalifikacji PRK). Jak dowodzą zawodowe biografie naszych absolwentek i absolwentów, są oni również dobrze przygotowani do aktywności zawodowej w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych zajmujących się kulturą, regionem, problematyką dotyczącą mniejszości czy wykluczenia społecznego, ale też na wszelkich stanowiskach, gdzie istotne są tzw. miękkie kompetencje społeczne.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można w zakładce Program studiów.

 

Studia podyplomowe na kierunku komunikacja międzykulturowa  

Począwszy od roku akademickiego 2024/2025 w ofercie edukacyjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdą się studia podyplomowe na kierunku komunikacja międzykulturowa. Program studiów obejmuje dwa semestry nauki (240 x 45 min.). Program ten realizowany będzie w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń w następujących obszarach: komunikacja międzykulturowa, wielokulturowość, wielokulturowość nieetniczna, wielokulturowość w wielkim mieście, tożsamości europejskie, podstawowe problemy współczesnego świata, konflikt i przemoc we współczesnym świecie, psychologia społeczna, wybrane zagadnienia prawne komunikacji międzykulturowej, prawa człowieka,  zjawisko marginalizacji i ekskluzji społecznej, edukacja wielokulturowa, europejska polityka sąsiedztwa, dezinformacja i propaganda, kwestia uchodźców i imigrantów. W programie przewidziano również zajęcia warsztatowe (warsztaty antydyskryminacyjne, sposoby budowania relacji). 

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni, a także praktyków działających na co dzień w organizacjach pozarządowych.  

Studia podyplomowe odbywać się będą w formie stacjonarnej we Wrocławiu w salach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (ul. Szewska 50-51 oraz Szewska 36), w ramach 15 zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), od października 2024 r. do czerwca 2025 r.  

Minimalna liczba słuchaczy do uruchomienia kursu - 25 osób. Limit przyjęć – 30 osób. 

Koszt studiów dla jednego uczestnika wynosi 4000 zł. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (e-mail: keak@uwr.edu.pl; telefon: 71 375 26 84) oraz Dział Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego (e-mail: dzialnauczania@uwr.edu.pl; tel. 71 343 01 43). Informacje dostępne będą również na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Załącznik: