dr Ewa Banasiewicz-Ossowska

E.B.

Zainteresowania naukowe

Tradycyjna i współczesna kultura żydowska; judaizm, historia Żydów w Polsce; tożsamość żydowska, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny i społeczności/gminy w procesie jej kształtowania; antropologia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania zwyczajów małżeńsko-rodzinnych w kulturach i religiach świata; etnografia Europy

Książki autorskie

Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007, Prace i Materiały Etnograficzne, t. 35, ss. 256.

Redakcje naukowe 

Małgorzata Michalska, Ewa Banasiewicz-Ossowska (red. serii), Prace i Materiały Etnograficzne, t. 37, Rośliny w zwyczajach i wierzeniach ludowych. Słownik Adama Fiszera, oprac. Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki, pod red. nauk. Moniki Kujawskiej, Wrocław 2016. 

Artykuły w czasopismach

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Żydzi wrocławscy w świadomości młodych mieszkańców Wrocławia – wiedza i stereotypy, „Edukacja Międzykulturowa”, 2020, nr 1 (12), s. 169-181.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, 2020, nr 4.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Dziecko i jego znaczenie w tradycyjnej kulturze żydowskiej w świetle polskich źródeł etnograficznych przełomu XIX i XX wieku, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2018, nr 2 (28), s. 75-89.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Tożsamość społeczno-kulturowa młodych Żydów wrocławskich, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016, nr 1 (24), s. 53-64.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu, „Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia”. - T. 62, z. 9 (2015), s. 173-190.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Świat, którego nie ma. Żydzi i ich kultura w pamięci mieszkańców polskich miasteczek i wsi, „Literatura Ludowa” 2012, nr 1, s. 49-59.

Rozdziały w monografiach

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Żydzi i kultura żydowska w kulturze polskich wsi i małych miasteczek w świetle polskich źródeł etnograficznych, [w:] Żydowscy sąsiedzi, red. nauk. Krzysztof Morta, Ostrów Wielkopolski – Wrocław 2018, s. 253-285.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, The Socio-cultural Identity of Young Wroclaw Jews, [w:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World / ed. Aleksander Posern-Zieliński, Poznań 2017, s. 47-57.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Ojczyzna duchowa i sentymentalna w życiu i wspomnieniach Żydów polskich, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. M. Trojana, Wrocław 2003, s. 53 - 62.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Warunki życia i stan zdrowia Żydów polskich w świetle czasopism polskich i żydowskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Życie codzienne w XVIII – XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Wrocław 2003, s. 234 – 245.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Die jüdichen Ärzte–Emigranten im früheren Polen, [in:] Emigrantenschicksale. Einfluss der jüdischen Emigranten auf Sozialpolitik und Wissenschaft in den Aufnahmeländern, hrsg. von Albrecht Scholz und Caris-Petra Heidel, „Schriftenreihe Medizin und Judentum”, Bd. 7, Frankfurt am Main, 2004, s. 335 – 346.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Śmierć w tradycji i wierzeniach Żydów polskich, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 9, pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 2005, s. 335 - 340.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Mężczyzna w tradycyjnej kulturze żydowskiej, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Kultura i Emocje; t. 2, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2008. - - S. 75-82.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Wykluczenie ze społeczności w tradycyjnej kulturze żydowskiej, [W:] Wykluczanie : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel. - Wrocław : Oficyna Wydaw. "Arboretum", 2010. - (Antropologia Emocji ; t.2). - S. 39-47.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Miłość spełniona - miłość niespełniona. Znaczenie płodności i bezpłodności w kulturze żydowskiej [W:] Miłość spełniona, miłość niespełniona, pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Katarzyny Majbrody, Wrocław, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2010. - (Antropologia Miłości ; t. 4). - S. 97-109.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Żydowska matka. Ciąża i macierzyństwo w tradycji i wierzeniach Żydów polskich, [w:] Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM. - Wrocław 2013, s. 411-422.

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Tradycja i współczesność w obrzędowości pogrzebowej Żydów wrocławskich, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, pod red. nauk. Janiny Hajduk-Nijakowskiej, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - (Archiwum Etnograficzne ; t. 54). - S. 189-207

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Miłość, seks, prokreacja w kulturze Żydów polskich. Analiza wybranych zwyczajów i przepisów religijnych, [w:] Miłość w kulturze polskiej, pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Wydawnictwo "Eco", 2015. - (Miłość w kulturze polskiej ; 1). - S. 141-148.

Projekty badawcze/granty

„Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice”, lata realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021, Justice Programme. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020, JUST-JACC-AG-2019, Program Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. Koordynator ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. prof. UWr Monika Baer, wykonawcy: dr Ewa Banasiewicz-Ossowska i dr Janina Radziszewska.

„Żydzi wrocławscy i dawna dzielnica żydowska w świadomości mieszkańców Wrocławia – wiedza i stereotypy”, (od 2018 r.) - badania własne.

„Koniec II wojny światowej i repatriacje ludności żydowskiej ze Związku Radzieckiego w pamięci uczestników”, (od 2020 r.) – badania własne.

„Tradycja i współczesność w obrzędowości pogrzebowej Żydów wrocławskich” (2012-2013) - badania własne - analiza kontynuowanych dziś tradycyjnych zwyczajów związanych ze śmiercią, pogrzebem i żałobą oraz odnotowanie zmian, do jakich doszło w sferze żydowskiej obrzędowości pogrzebowej

„Gmina żydowska i rodzina w procesie kształtowania tożsamości żydowskiej na przykładzie społeczności żydowskiej we Wrocławiu” (od 2012 r.) - badania własne – wpływ instytucji żydowskich, takich jak gmina i rodzina pochodzenia na tożsamość żydowską młodego, średniego i najstarszego pokolenia, specyfika rodzin członków społeczności żydowskiej

„Aktywizacja członków Gminy Żydowskiej we Wrocławiu” (2013) – badania przeprowadzone na zlecenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, O/Wrocław - mające na celu rozpoznanie potrzeb religijnych, kulturalnych i społecznych członków gminy

„Praktyki religijne w gminie żydowskiej we Wrocławiu” (2013-2014) - badania własne – życie religijne, praktyki religijne i stosunek do judaizmu we współczesnej gminie żydowskiej we Wrocławiu w kontekście zmian, jakie dokonały się w tej sferze od momentu powstania powojennej gminy

„Praktykowanie „żydowskości” w społeczności Żydów wrocławskich” – (od 2013) - badania własne – m.in. próba odpowiedzi na pytanie, co stanowi o „żydowskości”, o żydowskim poczuciu tożsamości, formy i zakres zaangażowania w życie społeczne, religijne, kulturalne społeczności żydowskiej.

Członkostwo w redakcjach

Członek redakcji serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Prace i Materiały Etnograficzne” – sekretarz redakcji.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Aktualnie prowadzone zajęcia

Żydzi w Polsce – kontekst społeczno-kulturowy,

Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia,

Zróżnicowanie etniczne, kulturowe i religijne Żydów,

Etnografia Europy,

Antropologia rodziny,

Seminarium licencjackie,

Badania empiryczne.