dr Grzegorz Dąbrowski

D.G.

Zainteresowania naukowe

Antropologia muzyki, czyli różne wymiary zachowań kulturowych w kontekście muzyki; Kultura Wileńszczyzny; Buddyzm, szczególnie buddyzm zen; Filozofia Wschodu; Estetyka transkulturowa, szczególnie sztuka chińska i japońska, zwłaszcza ta nawiązująca do pojęcia „zen”. Kultura Japonii głównie w wymiarze estetycznym i zen; Polskie tradycje ludowe, głównie w wymiarze artystycznym.  

Książki autorskie

Grzegorz Dąbrowski, Pieśniarze na Szewskiej, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Wrocław 2020.

Grzegorz Dąbrowski, Prosta etnografia Wileńszczyzny, Wrocław 2013.

Grzegorz Dąbrowski, Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych, Wrocław 2006.

Redakcje naukowe

Spotkanie z Człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, (red.) Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamil Pietrowiak, Wrocław 2011.

„Tematy z Szewskiej”, 2007, nr 1, Cisza.

Artykuły w czasopismach

Grzegorz Dąbrowski, Po prostu siedzieć. Wymiary siedzenia z perspektywy buddyzmu zen, "Prace Etnograficzne" 2020, T. 48, Nr 1., s. 57-73.

Grzegorz Dąbrowski, Adaptacyjna rola muzyki, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 1 (24), s. 97-108.

Grzegorz Dąbrowski, Estetyczna Cisza Muzyki, „Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1, s. 93-100.

Grzegorz Dąbrowski, Muzyka Oskara Kolberga, „Etnografia Polska” 2004, XLVIII, z. 1-2, s. 37-54.

Grzegorz Dąbrowski, Fenomen rocka na przykładzie mitu Woodstock, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2000, nr 1, s. 101-126.

Rozdziały w monografiach

Grzegorz Dąbrowski, Języki czy język? O kulturowych i społecznych mechanizmach funkcjonowania języka w kulturze Wileńszczyzny, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. T. 2, Tożsamość wobec wielojęzyczności, (red.) E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 423-442.

Grzegorz Dąbrowski, Czesław Miłosz w kontekście wileńskości, [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, (red.) Grażyna Różańska, Słupsk 2012, s. 441-462.

Grzegorz Dąbrowski, Polacy na Wileńszczyźnie przez pryzmat etnograficznego detalu, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, (red.) Małgorzata Michalska, "Archiwum Etnograficzne", t. 52, Wrocław 2011, s. 147-154.

Grzegorz Dąbrowski, 2011, „Tutejsi” i ci „nie stąd”, [w:] Tożsamość na styku kultur, (red.) I. Masojć, H. Sokołowska, Wilno 2011, „Edukologija”, s. 32-42.

Grzegorz Dąbrowski, 2010, Najtrudniej o prostotę, [w:] Wileńszczyzna małą ojczyzną, (red.) A. Szerląg, Wrocław 2010, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 143-148.

Grzegorz Dąbrowski, 2010, Tutejszość jako wyraz i znak hybrydowego charakteru kultury Wileńszczyzny, [w:] Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej, (red.) Adam. A. Szafrański, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL s. 141-152.

Grzegorz Dąbrowski, „Narkotyzująca” wizja globalizacji (pamięci Mateusza Zięboraka), [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. II, (red.) A. Nobis, P. Badyna, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2010, s. 69-86.

Grzegorz Dąbrowski, Gabriela Gacek, 2009, Folklor muzyczny na Dolnym Śląsku, [w:] Mom jo skarb... Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, (red.) E. Berendt, H. Dumin, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 151-170.

Członkostwo w redakcjach

Członek redakcji serii „Biblioteka Zesłańca” PTL

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia muzyki

Antropologia sztuki

Buddyzm zen

Poznawczy wymiar buddyzmu

Sztuka ludowa w Polsce