dr hab. Michał Mokrzan

M.Mokrzan

Zainteresowania badawcze

Przestrzenie neoliberalizmu i późnego kapitalizmu, dobrostan emocjonalny i zdrowie psychiczne, relacje klasowe, afektywno-retoryczne procesy produkcji podmiotowości, kultury profesjonalne, rhetoric culture theory, governmentality studies, retoryka nauki, retoryka post-humanistyczna, psychoanaliza, schizoanaliza, anarchizm społeczny

Książki autorskie

Michał Mokrzan, Culture Figures. A Rhetorical Reading of Anthropology, with Foreword by Ivo Strecker, Studies in Rhetoric and Culture vol. 10, Berghahn Books, New York-Oxford 2024. 

Michał Mokrzan, Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.

Michał Mokrzan, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Redakcje naukowe

Michał Mokrzan (red.), Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22).

Michał Mokrzan (red.), Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011, nr 1-2 (14-15).

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Michał Mokrzan, Hormonalne reżimy życia: rządzenie żywymi, biologiczny determinizm i neoliberalne techniki siebie, „Teksty Drugie”, 2024 (w druku).

Michał Mokrzan, Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19, „Res Rhetorica”, t. 10 (1), 2023, s. 162-179. 

Michał Mokrzan, Etnografia afektywnych poruszeń: coaching i neoliberalna psyche, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 8, 2022, s. 133-147.

Michał Mokrzan, Government of oneself and others via a Facebook profile: rhetorical and ethical dimensions of neoliberal governmentality, „Pragmatics and Society”, 2020, nr 11(3), s. 463-484.

Michał Mokrzan, Marta Songin-Mokrzan, Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19, „Prace Etnograficzne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2020, t. 48(1), s. 1-21.

Marta Songin-Mokrzan, Michał Mokrzan, Efekt ślepej plamki. Antropologia krytyczna wobec neoliberalizmu, "Kultura i Społeczeństwo", 2020, nr 64(2), s. 119-137.

Michał Mokrzan, Emotional Capital as Neoliberal Strategy of Identity: Coaching Upper Middle Class Subjectivities in Poland, „Český lid/The Czech Ethnological Journal”, 2019, nr 106(2), s. 205-228.

Michał Mokrzan, Dziesięć wyznań albo krępujący chiazm: od etnografii neoliberalizmu do neoliberalnej etnografii, „Kultura i Społeczeństwo”, 2017, nr 3, s. 67-86.

Michał Mokrzan, The rhetorical turn in anthropology, “Ćeský Lid: Etnologický časopis”, Vol 101, No 1, 2014, s. 1-18.

Michał Mokrzan, Odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek bylismy postmodernistami?, "Etnografia Polska", t. LVIII, 2014, s. 5-24.

Rozdziały w monografiach (wybrane)

kkk

Robert Hariman, Shauna LaTosky, Michał Mokrzan, Jamin Pelkey, Ivo Strecker, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Research Encyclopedias: Anthropology, red. Mark Aldenderfer, Oxford University Press 2022.

Michał Mokrzan, Inducement to Action and Change in Attitude: Coaching in the Light of Rhetorical Anthropology, [w:] Rhetoric and Social Relations: Dialectics of Bonding and Contestation, red. Jon Abbink, Shauna LaTosky, Berghahn Books, seria: Studies in Rhetoric and Culture, t. 8, Oxford–New York 2021, s. 310-334.

Michał Mokrzan, Prymat metafory. An-trop-ologia Jamesa W. Fernandeza, w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Warszawa 2017.

Christian Meyer, Felix Girke, Michał Mokrzan, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Bibliographies in Anthropology, red. John L. Jackson, Oxford University Press 2016.

Michał Mokrzan, Władza/wiedza, dyscyplina i podatne ciała. Służba bezpieczeństwa w świetle filozofii politycznej Michela Foucaulta, [w:] W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, (red.) Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 61-74.

Michał Mokrzan, Dekonstrukcja i analiza retoryki Smutku tropików, [w:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa, (red.) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków: Nomos, 2013, s. 152-169.

Michał Mokrzan, Retoryka i władza w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, (red.) Agnieszka Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012, s. 109-124

Michał Mokrzan, Clifford Geertz i retoryka. O zwrocie retorycznym w antropologii, [w:] Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 101-121.

Michał Mokrzan, Postmodernizm – zmierzch czy afirmacja utopii?, [w:] Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom I („Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”), pod. red. Ewy Paczoskiej i Jakuba Sadowskiego, Warszawa 2007, nr 45/46, s. 65-77.

Granty/Projekty badawcze (wybrane)

Tytuł projektu: Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8, nr 2014/15/D/HS3/00483. Lata realizacji: 23.07.2015 - 23.07.2017. Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs: Obserwatorium kultury, nr 05807/15. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Lata realizacji: 05.01.2015 – 31.12.2015. Charakter udziału przy realizacji projektu: konsultant merytoryczny.

Tytuł projektu: Antropologia retoryczna. Inspiracje, recepcja, krytyka. Projekt badawczy finansowany przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1364/M/KEAK/11. Lata realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2011.Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

International Rhetoric Culture Project

European Association of Social Anthropologists

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metody interpretacji kultury

Współczesne nurty myśli antropologicznej

Antropologia psychologiczna

Pragnienie, afekty i to, co społeczne