Luty, marzec 2018

Luty, marzec

 

 

1. Adamus Anna Maria, Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108947/9]

 

2. Atlas historyczny miast polskich, Wrocław : IAiE PAN, T. 4 : Śląsk / red. Marta Młynarska-Kale­tyno­wa, Z. 13 : Wrocław / red. nauk. Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński ; [aut.] Dagmara Adamska [i in.]. – 2017, Część opisowa, Cz. 1, 2; Część kartograficzna [sygn. 740/Kart.]

 

3. Audiosfera : studia / red. tomu Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświato­we, 2016 [sygn. 108994/9]

 

4. Baczkowski Michał, Galicja a wojsko austriackie 1772-1867, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017 [sygn. 108891/9]

 

5. Bagieński Witold, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, Warsza­wa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni prze­ciw­ko Narodowi Polskiemu, 2017, T. 1, 2. [sygn. 108954/16]

 

6. Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts / hrsg. von Thomas Krzenck, Marburg : Verlag Herder-Institut, 2017 [sygn. 108986/5]

 

7. Chmielewska Mieczysława, 800 [Osiemset] lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie (1241) 1316-1930 = 800 [Achthundert]-jährige beurkundete Geschichte von Lwówek Śląski (1241) 1316-1930, Lwówek Śląski : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2017 [sygn. 108693/8]

 

8. Chmielewska Mieczysława, Oblicza Reformacji w dokumencie / aranżacja wystawy i tekst katalogu..., Wrocław : Archiwum Państwowe, 2017 [sygn. 108787/8]

 

9. Chojecki Dariusz K., Giza Andrzej, Włodarczyk Edward, Atlas gmin Pomo­rza Zachodniego w 1939 roku : demografia – społeczeństwo – gospo­darka, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 [sygn. 971/Kart.]

 

10. Ciechanowski Jan Stanisław, Portugalio, dziękujemy! : polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940-1945 = Portugal, obrigado! : os refugiados Polacos, civis e militares, nos confins da Europa Ocidental nos anos de 1940-1945 = Thank you, Portugal! : Polish civilian and military refugees at the western extremity of Europe in the years 1940-1945, Warszawa : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2015 [sygn. 108902/9]

 

11. Cowgill George L., Ancient Teotihuacan : early urbanism in Central Mexico, Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2015 [sygn. 108926/HS]

 

12. 40 [Czterdzieści] lat Wydziału Nauk o Żywności : 1977-2017 / pod redakcją Antoniego Golachowskiego i Macieja Oziembłowskiego, Wrocław : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego : Wydawnictwo Gajt 1991, 2017 [sygn. 108932/8]

 

13. Dec Przemysław, Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajotª) : rekonstrukcja – przekład – komentarz, Kraków ; Mogilany : The Enigma Press, 2017 [sygn. 108775/HS]

 

 

14. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis, Warszawa : Wydaw­nictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, Cz. 1 : 1578-1620 / oprac. Henryk Gmiterek, Cz. 2 : 1621-1660 / oprac. Dariusz Kupisz, Cz. 3 : 1661-1700 / oprac. Leszek Andrzej Wierzbicki, Cz. 4 : 1701-1750 / oprac. Wiesław Bondyra, Cz. 5 : 1751-1794 / oprac. Jerzy Ternes [sygn. 108973/15]

 

15. Dominas Przemysław, Przerwa Tomasz, Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2017 [sygn. 108830/8]

 

16. Donath Matthias, Dannenberg Lars-Arne, Roth Harald, Das Erbe der Reformation im östlichen Europa : Orte evangelischer Kultur und Geschichte in Polen, Russland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien, Potsdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa, [2017] [sygn. 108509/23]

 

17. Dymek Przemysław, 2 [Drugi] Batalion Strzelców, Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2017 [sygn. 108552/9]

 

18. Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny świato­wej / pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i Aleksandry Namysło, Kraków ; Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108942/9]

 

19. Emigracyjne miscellanea : studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990 / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108944/9]

 

20. Garbal Łukasz, Prezydent opozycji : krótka biografia Jana Józefa Lipskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108953/16]

 

21. Geschichtliche Grundbegriffe : historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / hrsg. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. – 1. Aufl., Studienausg mit beigefügten Korrigenda, Stuttgart : Klett-Cotta, 1972-. – Bd. 1 : A-D. – 1972, Bd. 2 : E-G. – 1975, Bd. 3 : H-Me. – 1982, Bd. 4 : Mi-Pre. – 1978, Bd. 5 : Pro-Soz. – 1984, Bd. 6 : St-Vert. – 1990, Bd. 7 : Verw-Z. – 1978, Bd. 8/1 : Register / bearb. und hrsg. von Reinhart Koselleck und Rudolf Walther. – 1997, Bd. 8/2 : Register / bearb. und hrsg. von Reinhart Koselleck und Rudolf Walther. – 1997 + Korrigenda Bd. 1-7. [sygn. 108790/21]

 

22. Głowiński Tomasz, Na straży Bramy Smoleńskiej : pułk KOP "Wołożyn" 1929-1939, Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991, 2017 [sygn. 108995/9]

 

23. Grabowski Franciszek, Liberator AL 523 : analiza techniczna katastrofy gibraltarskiej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108941/9]

 

24. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów / pod redakcją Huberta Mazura i Agnieszki Rosy, Kielce ; Toruń : Forum Edukatorów Archiwal­nych, 2017 [sygn. 108981, 108982/49]

 

25. Hory András, „Martwa placówka” : wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935-1939 / przedm. Pál Pritz ; posł. Marek Kornat ; [tłum. Ákos Engelmayer, Krystyna Golińska-Engelmayer], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108963/15]

 

26. In servitute scientiarum : biografistyka, Galicja, Druga Rzeczpospolita : księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci profesora Leszka Kuberskiego / pod redakcją Antoniego Maziarza, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 [sygn. 108819/9]

 

27. Inwentarz akt i mikrofilmów Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918) 1919-1945 oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, ambasadroa RP w Waszyngtonie, a następnie działacza
i publicysty w USA z lat 1945-1956 / oprac. Edward Kołodziej, Warszawa ; [Bydgoszcz] : Wydawnictwo Tekst, 2012 [sygn. 108980/20A]

 

28. Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej / red. naukowa Bogna Bartosz, Elżbieta Dryll, Jarosław Klebaniuk, Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Szkolenia, 2017 [sygn. 108922/9]

 

29. Januszewski Andrzej, Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017 [sygn. 108783/49]

 

30. Klementowski Robert, Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990) : zarys problematyki, Bolesławiec : Muzeum Ceramiki ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108923/8]

 

31. Kmak-Pamirska Aleksandra, Zmienność pamięci : biskup Carl Maria Splett w polskiej
i niemieckiej pamięci historycznej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108962/9]

 

32. Konferencja Pokazać – Przekazać 2017, 25-26.08, Warszawa / [red. merytoryczny Łukasz Badowski ; red. Justyna Mroczkowska], Warsza­wa : Centrum Nauki Kopernik, [2017] [sygn. 108916/9]

 

33. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / z wprowadzeniem Bogumiła Szmulika i Jarosława Szymanka, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017 [sygn. 108939/15]

 

34. Korejwo Mariusz Tomasz, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach w latach 1949-1990, Olsztyn ; Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2017 [sygn. 108952/16]

 

35. Kornicki Franciszek, Zmagania : autobiografia dowódcy dywizjonu myśliwskiego / przełożył Wojtek Matusiak, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108940/15]

 

36. Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), Rzeszów [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie [etc.], 2015-, T. 2 / pod redakcją Mariusza Krzysztofińskiego i ks. Józefa Wołczańskiego]. – 2017 [sygn. 106516/9]

 

37. Koteluk Daniel, Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo­wi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108803/9]

 

38. Kowalska Helena, Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1955, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, 2017 [sygn. 108946/9]

 

39. Krysiak Dominik, Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 : struktury – kadry – działalność, Olsztyn ; Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie, 2017 [sygn. 108957/16]

 

40. Kultura psaní v dějinách / Ladislav Nekvapil (ed.), Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016 [sygn. 108991/5]

 

41. Kwiatkowska Wiesława, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016 [sygn. 108715/NP]

 

42. Legut-Pintal Maria, Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średnio­wieczu, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 [sygn. 108870/8]

 

43. Lermer Lowisa, Kronika Boernerowa, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108814/15]

 

44. Lipszyc Rywka, Dziennik z getta łódzkiego / oprac. i wstęp Ewa Wiatr ; posł. Anita Friedman, Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2017 [sygn. 108769/15]

 

45. Ludendorff Erich, Moje wojenne wspomnienia / [tł. Marcin Wichrowski], Warszawa : Wydaw­nictwo Tetragon, 2014-2017, Cz. 2 : Sierpień 1916 – 1917. – 2015, Cz. 3 : Sierpień 1917 - październik 1918 [sygn. 108890/35]

 

46. Łabuszewski Tomasz, 5 [Piąta] Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108949/9]

 

47. Łatka Rafał, Marecki Józef, Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108824/9]

 

48. Mardyła Przemysław, Opór społeczny i konspiracja proweniencji narodowej na terenie Skawiny w latach 1945-1956, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108959/16]

 

49. Marek Lech, Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako ars emblematica = Medieval arms and armour in Latin Europe as ars emblematica, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2017 [sygn. 108966/8]

 

50. „Materialne świadectwa życia i rozwoju miasta oraz mieszkańców Lwówka Śląskiego” : materiały konferencyjne = „Das Lebenszeugnis und die Entwicklung der Stadt und der Bürger von Lwówek Śląski” : Konferenz­beitrag / [koncepcja, oprac. graficzne, red. Joanna Kret, Aleksandra Szymanowicz-Bogdan ; tł. Elżbieta Drozdowicz et al.], Lwówek Śląski : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2017 [sygn. 108694, 108695/8]

 

51. Moda i styl życia / red. naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017 [sygn. 108892/9]

 

52. Muzyka : rodzaje i style / pod redakcją Karoliny Bittner i Doroty Skotarczak, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 108936/9]

 

53. Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108943/9]

 

 

54. Napoleon w Środzie Śląskiej (1813) : wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości
i pamięci historycznej / red. Grzegorz Borowski, Stanisław Rosik, Rościsław Żerelik ; [tł. streszcz. (oprócz tekstu R. Sachsa) Waldemar Könighaus], Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017 [sygn. 108895/8]

 

55. Nie zapominamy : świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze / pod redakcją Krzysztofa A. Tochmana, Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2017 [sygn. 108961/9]

 

56. Novensia : studia i materiały / pod redakcją naukową Piotra Dyczka, Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, 27. – 2016 [sygn. 108971/HS]

 

57. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012-, 3 / red. Marek Derwich. – 2017 [sygn. 91226/3]

 

58. Fottorino Eric, Obrońcy naszych swobód / [współpraca Manon Paulic ; wstęp Antonio Tajani], Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017 [sygn. 108921/Podr.]

 

59. Od "Landschaftu" do "krajobrazu" : z pogmatwanych dziejów Śląska / pod redakcją Grzegorza Straucholda, Joanny Nowosielskiej-Sobel, Rafała Nowakowskiego, Wrocław : Ośrodek "Pamięć
i Przyszłość", 2017 [sygn. 108911, 108912/8]

 

60. "Ojczyzna obrońcy swemu" : weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku / pod redakcją Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego, Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2017 [sygn.108948/9]

 

61. Okoń Danuta, Album senatorum, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń­skie­go, 2017- , Vol. 1 : Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193-235 AD) [sygn. 108889/HS]

 

62. Organizacja ukraińskich nacjonalistów w Polsce 1944-1950 : likwidacja struktur kierowniczych = Organìzacìja ukraïnsʹkich nacìonalìstìv u Polʹŝì v 1944-1950 rokach : lìkvìdacìja kerìvnich struktur / [komitet redakcyjny Jerzy Bednarek [et al.] ; wybór dokumentów i red. nauk. Jerzy Bednarek
[et al.] ; przekład Margarita Chilińska [et al.], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kijów : Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy : Instytut Badań Politycznych i Narodo­wościo­wych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2017, Cz. 1, 2. [sygn. 108970/15]

 

63. Orte des Erinnerns : Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR / hrsg. von Anna Kaminsky ; erarbeitet von Ruth Gleinig im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. – 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin : Ch. Links Verlag, 2016 [sygn. 108909/43]

 

64. 800 [Osiemset] lat Lwówka Śląskiego : 1217-2017 / [aut. Szymon Wrzesiński et al.], Lwówek Śląski : Lwówecki Ośrodek Kultury, 2017 [sygn. 108692/8]

 

65. Palmrich Adam, Być wiernym ojczyźnie, Nowy Targ : Wagant, 2016 [sygn. 108813/15]

 

66. Parlament Europejski : głos obywateli w Unii Europejskiej : krótki przewodnik po Parlamencie Europejskim / [przedm. Antonio Tajani], Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017 [sygn. 108920/Podr.]

 

67. Patlewicz Barbara, Tomczyk Ryszard, Cmentarz Janowski we Lwowie : polskie dziedzictwo narodowe, Szczecin : Zapol Sobczyk Spółka Jawna, 2017, T. 1, 2. [sygn. 108804/9]

68. Perzyna Paweł, Błażej Stolarski 1880-1939 : biografia społecznika, działa­cza gospodarczego
i polityka, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2017 [sygn. 108951/16]

 

69. Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990 / pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Pawła Skubisza, Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2017 [sygn. 108955/16]

 

70. Plinius Gaius Caecilius (Minor), Korespondencja z cesarzem Trajanem / [oprac.] Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk, Agata Łuka, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017, [T.] 1 : Tekst
i tłumaczenie, [T.] 2 : Komentarz [sygn. 108706/HS]

 

71. Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku : studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka = Polonia şi România în Europa Centrală în secolele XX şi XXI : studii, materiale şi eseuri dedicate in memoriam prof. univ. dr. Wojciech Rojek / pod redakcją Agnieszki Kastory i Henryka Walczaka, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017 [sygn. 108833/9]

 

72. Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1935 [tysiąc dziewięćset trzydziesty piąty] / red. Stanisław Żerko ; współpraca Piotr Długołęcki, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynaro­do­wych, 2017 [sygn. 108925/15]

 

73. Pomniki dziejowe Polski : seria II, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1946-, T. 16 : Kroni­ka halicko-wołyńska : (Kronika Romanowiczów) / wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović ; przy współpr. Iriny Juriewej, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł. – 2017 [sygn. 3792/12]

 

74. Proces beginek świdnickich w 1332 roku : studia historyczne i edycja łacińsko-polska / oprac. Paweł Kras, Tomasz Gałuszka, Adam Poznański, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017 [sygn. 108691/8]

 

75. Przybyliński Ryszard, Ród książąt Glińskich : bunt Michała Glińskiego : czasy, ludzie i miejsca, Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2017, T. 1, 2. [sygn. 108777/11]

 

76. Pseudo-Aurelius Victor, Origo gentis Romanae = Początki narodu rzymskiego. De viris illustribus urbis Romae = O słynnych mężach miasta Rzymu / z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypi­sami opatrzył Bartosz Jan Kołoczek, Warszawa : Instytut Historyczny UW ; Stowarzyszenie Historyków Starożytności, 2016 [sygn. 108512/HS]

 

77. Puchała Stanisława, Kresowy Barysz i okolice, Sobótka : Stanisława Puchała, 2017 [sygn. 108924/9]

 

78. Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodaw­czego w 1947 roku na Górnym Śląsku / pod redakcją Adama Dziuroka i Małgo­rzaty Świder, Katowice ; Warszawa ; Opole : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2017 [sygn. 108960/8]

 

79. The Routledge history of Italian Americans / ed. by William J. Connell and Stanislao G. Pugliese, New York ; London : Routledge, 2018 [sygn. 108972/41]

 

80. Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku = Rozvitok pol's'koj ta ukraïns'koj osvìti ì pedagogìčnoj dumki (XIX-XXI st.), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, T. 7 : Kultura w edukacji / [red.] Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska. – 2017 [sygn. 108983/9]

 

81. Rusakiewicz Monika, Wineta : korzenie legendy i jej recepcja w historio­grafii zachodnio­pomorskiej do XVI wieku, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 [sygn. 108979/13]

 

82. Sacrum w mieście : wymiar religijny, kulturalny i społeczny / red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016-, 1 : Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna [sygn. 108699/23]

 

83. Šandera Martin, Jindřich starší z Minsterberka : syn husitského krále : velký hráč s nízkými kartami, Praha : Vyšehrad, 2016 [sygn. 108922/5]

 

84. Sawicz Agnieszka, Konsulat bez precedensu : Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej, Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 108928/16]

 

85. Sitarek Adam, "Wire bound state" : structure and functions of the Jewish administration of the Łódź Ghetto / translated by Katarzyna Gucio, Łódź ; Warszawa : Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, 2017 [sygn. 108958/16]

 

86. Slaktarebenck czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego / przetłumaczył, oprac., wstępem opatrzył Wojciech Krawczuk, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017 [sygn. 108766/15]

 

87. Sobór oczami polskich komunistów : Sobór Watykański II w świetle dokumentów MSW i MSZ / wstęp, wybór, oprac. Wojciech Kucharski, Dariusz Misiejuk, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108950/15]

 

88. Solidarność związkowa : Niemiecka Federacja Związków Zawodowych (DGB) wobec NSZZ „Solidarność” / wybór, wstęp i oprac. Małgorzata Świder, Kraków : Akademia Ignatianum, 2017 [sygn. 108908, 108975/15]

 

89. Solidarny Longin Komołowski / [red. Artur Gałęski, Sebastian Zielonka], Szczecin : Stowarzyszenie Solidarni Razem, [2017] [sygn. 108976/15]

 

90. Sołtysik Łukasz, Solidarność w "Polarze" : NSZZ "Solidarność" w Zakła­dach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Polar"/"Polar" we Wrocławiu w latach 1980-1989, Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 [sygn. 108989/8]

 

91. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek "Pamięć
i Przyszłość", 2017, T. 1 : Monografia / Kamil Dworaczek. – Wyd. 2. popr i uzup., T. 2 : Relacje / Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski. – Wyd. 2. popr i uzup., T. 3 : Dokumenty / wybór i oprac. Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski [sygn. 108964/8]

 

92. Studia z dziejów średniowiecza. Nr 21 / pod redakcją Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego ; [aut. Bogdan Burliga et al.], Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017 [sygn. 108682/13]

 

93. Sulpicius Severus, Kroniki / przekład Polikarp Jan Nowak ; wstęp i red. naukowa Józef Pochwat, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017 [sygn. 108893/37]

 

94. 65 [Sześćdziesiąt pięć] lat PAN / [oprac. redakcyjne Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN], Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2017 [sygn. 108937/9]

 

95. Świderska-Włodarczyk Urszula, Autorytety parlamentarne : wzorce i wzory osobowe w Rzeczy­pospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017 [sygn. 108978/11]

 

96. Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku / oprac. Agnieszka Bartoszewicz [et al.] ; pod redakcją Agnieszki Bartoszewicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017 [sygn. 108887/15]

 

97. Tokarz Wacław, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.), Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2017 [sygn. 108914/9]

 

98. Trynkowski Jan, Polski Sybir : zesłańcy i ich życie : narodziny mitu / do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska ; przedm. opatrzyli Wiesław Caban i Wiktoria Śliwowska, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN : Muzeum Historii Polski, 2017 [sygn. 108710/15]

 

99. Ubi est finis huius libri deus scit : středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem / Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.), Praha : Scriptorium, 2015 [sygn. 108985/5]

 

100. W 500-lecie Reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych / red. naukowa Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, 1 : Tereny dawnych Prus Królewskich, 2 : Tereny dawnych Prus Książęcych [sygn. 108701/9]

 

101. Wacław Tokarz (1873-1937) : z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski / pod redakcją Tadeusza Pawła Rutkowskiego i Tomasza Siewierskiego, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2017 [sygn. 108915/9]

 

102. Waligóra Grzegorz, Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975-1980, Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 [sygn. 108988/8]

 

103. Wasza solidarność – nasza wolność : reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 (grudzień 1981 – styczeń 1982) = Your solidarity – our liberty : reaction of émigré Poles and the world to the imposition of martial law in Poland on December 13th, 1981 (December 1981 – January 1982) / [wybór, red. i oprac. Sławomir Łukasiewicz, Agnieszka Jaczyńska, Patryk Pleskot ; współpraca Magdalena Heruday-Kiełczewska et al. ; przekład na język angielski Robert Looby], Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie ; [Gdańsk] : Europejskie Centrum Solidarności, 2017 [sygn. 108945/9]

 

104. The wealth of poverty : holy Polish and Hungarian women in the middle ages / [ed. by Stanisław A. Sroka], Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2016 [sygn. 108888/13]

 

105. Wierzbicki Marek, Z Polską pod rękę : Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego, Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2017 [sygn. 108956/16]

 

106. Wojdon Joanna, Textbooks as propaganda : Poland under communist rule, 1944-1989, New York ; London : Routledge, 2018 [sygn. 108077/9]

 

107. Wołowskie obrazki ze stanu wojny polsko-jaruzelskiej 1981-1989 / [opra­c. Stanisław Ryczek, Andrzej Manasterski ; przedm. Romuald Lazarowicz], Wrocław : Wydawnictwo "Lena", 2017 [sygn. 108931/8]

 

108. Wyszyński Stefan, Pro memoria, Gniezno : Archidiecezja Gnieźnieńska ; Warszawa : Archidiecezja Warszawska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017-, T. 1 : 1948-1952 / red. nauk. t. Paweł Skibiński, T. 2 : 1953. – 2017 / red. nauk. t. Ewa K. Czaczkowska [sygn. 108826/15]

109. Wrastanie : Ziemie Zachodnie i Północne : początek / [red. naukowa Katarzyna Bock-Matuszyk, Wojciech Kucharski ; autorzy tekstów Zbigniew Bereszyński et al.], Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2017 [sygn. 108583/9]

 

110. Zielonka Sebastian, Żukowska Agata, Monografia Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Bolesławiec ; Kruszyn : Gmina Bolesławiec, 2017 [sygn. 108919/8]

 

111. Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016 : referaty / pod redakcją Michała Przeperskiego
i Łukasza Kamińskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108969/9]

 

112. Zinčenko Oleksandr, Katyń : śladami polskich oficerów / przekł. Ola Hnatiuk, Olszanica : Bosz Szymanik i wspólnicy, 2015 [sygn. 108907/15]

 

113. Żurek Robert, Pojednanie/Reconciliation in progress : Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r. : katalog wystawy = Catholic church and the Polish-German relations after 1945 : exhibition catalogue, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ; Berlin : [s. n.], 2015 [sygn. 108938/9]

 

114. Żywutski Stanisław, Deportacja '36 : wspomnienia Polaka uprowadzo­nego z Podola przez bolszewików = Deportacija '36 : vospominanija poljaka vyslannogo bolʹševikami iz Podolja/ [z rosyjskiego przełożyła Anita Kowbel], Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2017 [sygn. 108765/15]