Zapisy

Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersy-tetu Wrocławskiego (od paŸdziernika 2009 r.) mogą dokonać w Bibliotece własnego Instytutu, bez konieczności udawania się do Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9:
1. bezpłatnej aktywacji konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009, zgodnie z regulaminem zapisu do Biblioteki Uniwersyteckiej UWr. i Regulaminem Biblioteki Instytutu Historycznego,
2. prolongaty aktywowanego konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki na podstawie wpisu w indeksie na bieżący rok akademiki (dotyczy studentów posiadających papierowe indeksy) lub elektronicznej legitymacji studenckiej ważnej na bieżący semestr,
3. zgłoszenia zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej w celu zablokowania konta czytelnika - w przeciwnym wypadku za wszystkie wypożyczenia dokonane przez inną osobę odpowiedzialność ponosi właściciel karty,
4. zmiany adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu,
5. zgłoszenia drugiego kierunku studiów oraz formy studiów, jeżeli drugi kierunek studiów jest na tym samym Wydziale,
6. zgłoszenia kontynuacji studiów magisterskich po skończonym licencjacie,
7. likwidacji zobowiązania bibliotecznego w Bibliotece Instytutu Historycznego potwierdzonej pieczęcią na karcie zobowiązań studenta lub na karcie obiegowej.
UWAGA:
-zmianę nazwiska lub imienia należy zgłaszać w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9;
-pracownicy i studenci wszystkich rodzajów studiów, którzy nie posiadają legitymacji elektronicznej lub posiadają taką legitymację, ale wydaną przed rokiem akademickim 2008/2009, otrzymują kartę biblioteczną (koszt karty 20 zł), zgodnie z regulaminem zapisu do BU, wyłącznie w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
1. Wejść na stronę www.bu.uni.wroc.pl/katalog online/
2. Wejść w zakładkę Formularz 1.
3. Wypełnić dwustronicowy formularz, rubryki zaznaczone na czerwono muszą być obowiązkowo wypełnione.
4. Po około 15 minutach zgłosić się do wypożyczalni Biblioteki Instytutu Historycznego lub wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej z ważną legitymacją studencką i kartą zobowiązań – aby dokonać aktywacji konta.
Z początkiem każdego następnego roku akademickiego należy przedłużyć ważność konta okazując indeks z wpisem na kolejny rok akademicki (dotyczy studentów posiadających indeks papierowy) lub legitymację studencką z pieczątką na kolejny rok akademicki.