Habilitacje

Instytut Historyczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego  doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia  20.12.1999 roku. Od tego roku tytuł ten otrzymały następujące osoby.

 

Rok 2000

 

dr hab. Mirosław Dymarski

25.09.2000

Temat pracy habilitacyjnej: „Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939 - 1945”

 

dr hab. Jerzy Maroń

27.11.2000

Temat pracy habilitacyjnej: „Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Ślasku”

 

Rok 2001

 

dr hab. Bernadetta Nitschke

27.04.2001

Temat pracy habilitacyjnej: „Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945 - 1949”

 

dr hab. Edward Czapiewski

29.10.2001

Temat pracy habilitacyjnej: „Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”

 

 

Rok 2002

 

dr hab. Leonard Smołka

25.11.2002

Temat pracy habilitacyjnej: „Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1871”

 

Rok 2003

 

dr hab. Janusz Cisek

24.11.2003

Temat pracy habilitacyjnej: „We Are Here! American Pilots of the Kościuszko Squadron in Defense of Poland, 1919 – 1921”

 

dr hab. Marcin Wodziński

22.12.2003

Temat pracy habilitacyjnej: „Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei”

 

 

 

Rok 2004

 

dr hab. Jakub Tyszkiewicz

23.02.2004

Temat pracy habilitacyjnej: „Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 – styczeń 1961)”

 

dr hab. Jerzy Kajetanowicz

29.03.2004

Temat pracy habilitacyjnej: „Polskie wojska lądowe w latach 1945 - 1960”

 

dr hab. Grzegorz Strauchold

26.04.2004

Temat pracy habilitacyjnej: „Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945 - 1957”

 

 

Rok 2005

 

dr hab. Maciej Mróz

28.02.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosj, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917 - 1926”

 

dr hab. Maciej Matwijów

21.03.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „Zakład narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939 - 1946”

 

dr hab. Elżbieta Kaszuba

27.06.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1939”

 

dr hab. Jacek Piotrowski

27.06.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „Piłsudczycy bez lidera”

 

dr hab. Joanna Wojdon

27.06.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „W imieniu sześciu milionów… Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944 - 1968”

 

Rok 2006

 

dr hab. Grzegorz Hryciuk

27.02.2006

Temat pracy habilitacyjnej: „Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931 - 1948”

 

dr hab. Gabriela Wąs

24.04.2006

Temat pracy habilitacyjnej: „Kaspar von Schwenckfeld. Myśl i działalność do 1534 r.”

 

dr hab. Dariusz Kozerawski

12.07.2006

Temat pracy habilitacyjnej: „”

 

dr hab. Jacek Piotrowski

27.06.2005

Temat pracy habilitacyjnej: „Piłsudczycy bez lidera”

 

Rok 2007

 

dr hab. Zdzisław Jagiełło

26.06.2007

Temat pracy habilitacyjnej: „Piechota Wojska Polskiego 1918 - 1939”

 

dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

4.07.2007

Temat pracy habilitacyjnej: „Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 - 1975”

 

Rok 2008

 

dr hab. Bożena Szaynok

25.06.2008

Temat pracy habilitacyjnej: „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944 - 1968”

 

dr hab. Leszek Ziątkowski

25.06.2008

Temat pracy habilitacyjnej: „Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku”

 

Rok 2009

 

dr hab. Przemysław Wiszewski

11.02.2009

Temat pracy habilitacyjnej: „Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)”

 

dr hab. Paweł Jaworski

9.12.2009

Temat pracy habilitacyjnej: „Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939 – 1945

 

dr hab. Tomasz Balbus

16.12.2009

Temat pracy habilitacyjnej: „”Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy 1944. Historia i życie codzienne 1 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej

Rok 2010

 

dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber

21.04.2010

Temat pracy habilitacyjnej: „“Ojcowie narodu“. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867 – 1918).

 

dr hab.  Jarosław Syrnyk

16.06.2010

Temat pracy habilitacyjnej: „Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956 – 1990)”

 

dr hab. Piotr Cichoracki

1.12.2010

Temat pracy habilitacyjnej: „Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884 – 1957)”

 

Rok 2011

 

dr hab. Stanisław Rosik

22.06.2011

Temat pracy habilitacyjnej: „Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XIII wiek)“.

 

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

29.06.2011

Temat pracy habilitacyjnej: „Wieś zachodniobiałoruska 1944 – 1953. Wybrane aspekty.

 

dr hab. Robert Klementowski

22.06.2011

Temat pracy habilitacyjnej: „W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnie uranu w Polsce w latach 1948 – 1973.”

 

Rok 2012

 

dr hab. Wojciech Mrozowicz

28.03.2012

Temat pracy habilitacyjnej: Na podstawie cyklu artykułów poświęconych tradycji historiograficznej średniowiecznego Śląska

 

dr hab. Romuald Łuczyński

25.04.2012

Temat pracy habilitacyjnej: „Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945 - 1991”

 

dr hab. Małgorzata Pawlak

4.07.2012

Temat pracy habilitacyjnej: „Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji”.

 

dr hab. Filip Wolański

28.11.2012

Temat pracy habilitacyjnej: Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw.

 

dr hab. Andrzej Wypustek

17.10.2012

Temat pracy habilitacyjnej: „Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych.

 

Rok 2013

 

dr hab. Miron Urbaniak

16.01.2013

Temat pracy habilitacyjnej: „Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie.

 

Dr hab. Tomasz Przerwa

17.04.2013

Temat pracy habilitacyjnej: „Miedzy lękiem i zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku).

 

Dr  hab. Joanna Dufrat

2.10.2013

Temat pracy habilitacyjnej: „W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928 – 1939)

 

Dr hab. Tomasz Głowiński

2.10.2013 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Feliks Młynarski 1884 – 1972”

 

Rok 2014

 

Dr hab. Piotr Badyna

12.03.2014 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Obraz rodzimej przyrody dzikiej w kulturze staropolskiej. Wybrane zwierzęta łowne w dziełach ks. Krzysztofa Kluka i Jakuba K. Haura”

 

Dr hab. Daniel Koteluk

7.05.2014 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945 – 1956”

 

Dr hab. Karol Sanojca

14.05.2014 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej”

 

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel

14.05.2014 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Od ziemie rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871 – 1933).”

 

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn

27.05.2014 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne”

 

Rok 2015

 

Dr hab. Robert Kołodziej

25.02.2015 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „”Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego.”

 

Rok 2016

 

Dr hab. Ewa Wółkiewicz

30.03.2016 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Władztwo biskupów wrocławskich w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych. (cykl publikacji)”

 

Dr hab. Aleksander Paroń

23.11.2016 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Ludy koczownicze stepów Euroazji w starożytności i średniowieczu: ich relacje ze światem zewnętrznym oraz postrzeganie przez pochodzących z niego obserwatorów (cykl publikacji)”

 

Rok 2017

 

Dr hab. Paweł Klint

28.06.2017 r.

Temat pracy habilitacyjnej: „Szlachta wielkopolska w XVII wieku. Grupa społeczna i majątkowa (cykl publikacji).”

 

Rok 2019

 

Dr hab. Grzegorz Kulka

17.04.2019

Temat pracy habilitacyjnej: „Sąd Honorowy dla Generałów w Wojsku Polskim w latach 1918 – 1947.”

 

Dr hab. Adriana Merta-Staszczak

17.04.2019

Temat pracy habilitacyjnej: „Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989”.

 

Dr hab. Sebastian Ligarski

15.05.2019

Zbiór publikacji na temat: ”Aparat represji PRL wobec środowisk twórczych”.

 

Dr hab. Lucyna Harc

19.06.2019

Zbiór publikacji na temat: „Od Joachima Cureusa do Joahanna Gottloba Worbsa. Śląska historiografia doby nowożytnej”.

 

Dr hab. Adam Pałuchowski

6.11.2019

Zbiór publikacji na temat: „Niewolnictwo i formy zależności na Krecie od epoki archaicznej do podboju rzymskiego.”

 

Dr hab. Jerzy Kirszak

20.11.2019

Temat pracy habilitacyjnej: „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino.”

 

Dr hab. Dagmara Adamska

18.12.2019

Temat pracy habilitacyjnej: „Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy”

 

Dr hab. Barbara Techmańska

18.12.2019

Temat pracy habilitacyjnej: „Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989.”