People

Prof. Krzysztof Nawotka, MAE

Kontakt:
tel. (071)375-2086, mail: krzysztof.nawotka@uwr.edu.pl

Życiorys badawczy:

- 1983 magister historii (Uniwersytet Wrocławski)

- 1986-1987 studia doktoranckie (University of Oxford)

- 1991 doktor (Ph.D., classics: The Ohio State University)

- 1999 doktor habilitowany (Uniwersytet Wrocławski)

- 2005 profesor (Uniwersytet Wrocławski)

- 2009 profesor zwyczajny (Uniwersytet Wrocławski)

- 2010-2015 koordynator programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity”

- od 2015 r. kierownik projektu Maestro “Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”

- wrzesień 2015: wybrany w skład Academia Europaea

Zainteresowania badawcze:

- epigrafika grecka

- Morze Czarne w starożytności

- historia polityczna i ustrojową Miletu, przede wszystkim w epoce hellenistycznej i rzymskiej

- Aleksander Wielki i źródła do dziejów jego epoki, w tym zwłaszcza Romans o Aleksandrze

Najważniejsze publikacje:

A. Książki autorskie:

1. K. Nawotka, The Western Pontic Cities: History and Political Organization, Amsterdam 1997 (A.M. Hakkert).

2. K. Nawotka, Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D., Wrocław 1999 (Ossolineum). Drugie wydanie, gruntownie zmienione: Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies, Wiesbaden 2014 (Harrasowitz Verlag).

3. Plutarch, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, przekład i opracowanie Krzysztof Nawotka, Wrocław 2003 (Wydawnictwo UWr).

4. Aleksander Wielki, Wrocław 2004 (Wydawnictwo UWr - Monografie FNP. Seria Humanistyczna), wyd. 2, Wrocław 2007 (Wydawnictwo UWr).

5. Alexander the Great, Newcastle upon Tyne 2010 (Cambridge Scholars Publishing).Ps.-Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przetłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył Krzysztof Nawotka , Poznań 2010, (Wydawnictwo Naukowe UAM).

6. The Alexander Romance by Ps.-Callisthenes: A Historical Commnentary, Leiden-Boston 2017 (Brill)

B. Prace zbiorowe:

1. K. Nawotka, A. Łoś (red.), Elite in Greek and Roman Antiquity, Wrocław 2005 [2006] (Antiquitas AUWr 28).

2. K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007 (Antiquitas AUWr 29).

3. V. Grieb, K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harrassowitz Verlag).

4. K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2016 (Harrassowitz Verlag).

C. Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

1. Asander of Bosporus, his Coinage and Chronology, "American Journal of Numismatics" 3-4 (1991-1992): 21-48.

2. The 'First Pontarch' and the Date of the Establishment of the Western Pontic KOINON, "Klio" 75 (1993): 342-250.

3. Melsas, the Founder of Mesambria?, “Hermes” 122 (1994): 320-326.

4. Graffiti and dipinti of Nymphaion 1993-1997, “Archeologia” 49 (1998) [1999]: 85-98, pl. XVI-XVIII.

5. Boularchos in Roman Asia Minor, "Epigraphica" 62 (2000) [2001]: 61-85.

6. Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the Great, "Klio" 85 (2003): 15-41.

7. Alexander the Great in Persepolis, “Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae”, 43 (2003): 67-76.

8. Miletus and Alexander the Great, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicą urodzin, pod red. E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010: 143-163.

9. How to Handle a King: Miletus and the Successors,, “Eos” 98 (2011) [2012]: 27–42.

10. Persia, Alexander the Great and the Kingdom of Asia, “Klio”.94 (2012): 348-356.

11. Alexander the Great: King of Persia, “Mnemon” 12 (2013):187-199.

12. Archiprytanis, “Epigraphica” 76 (2014): 87-110.

13. Alexander the Great in Babylon: Reality and Myth, [w:] R. Rollinger, E. van Dongen (eds.), Mesopotamia in the Ancient World: Impact, Continuities, Parallels: Proceedings of the Seventh Symposium of the Melammu Project Held in Obergurgl, Austria, November 4–8, 2013, Münster 2015, 365-380.

14. Apollodoros of Artemita: Beyond New Jacoby, [w:] J. Wiesehöfer S. Müller (eds.), Parthika: Greek and Roman Authors' Views of the Arsacid Empire, Wiesbaden 2017 (Harrassowitz Verlag): 47-58.

15. Seleukos I and the Origin of the Seleukid Dynastic Ideology, "Scripta Classica Israelitica" 36 (2017), 31-34.

 

dr Agnieszka Wojciechowska

Kontakt:
Tel. (071) 375-2086, mail: nefi10@wp.pl

Życiorys badawczy:

- 2004 magister historii (Uniwersytet Wrocławski)

- 2004-2008 studia doktoranckie (Uniwersytet Wrocławski)

- 2008 doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski)

- - Projekt badawczy NCN, numer wniosku: N N108 101040 “Between Persia and Macedonia. Egypt in the Fourth Century BC”, kierownik projektu.

- - 2012-2016 Projekt badawczy NCN: „Aleksander Wielki i Wschód: historia i tradycja”, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, główny wykonawca: Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra Klęczar – realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

- - 2010-2015 Asystentka koordynatora Profesora Krzysztofa Nawotki w projekcie „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity” w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- Od 2015 Projekt badawczy NCN: „Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

- od 2016 Wicedyrektor do spraw Naukowych Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr

Zainteresowania badawcze:

- Egipt starożytny okresu późnego, Hellenistycznego i rzymskiego

- kontakty Egiptu ze światem zewnętrznym

- numizmatyka egipska

Najważniejsze publikacje:

A. Monografie:
From Amyrtaeus to Ptolemy: Egypt in the Fourth century B.C., Wiesbaden (Harrassowitz Verlag), 2016.

B. Prace zbiorowe:

V. Grieb, K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harrassowitz Verlag)
K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2016 (Harrassowitz Verlag).

Artykuły w czasopismach
Czarna Legenda Kambyzesa, „Nowy Filomata” 8.1 (2004), 45-54.
Kontrowersje wokół Khababasza, [w:] K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007 (Antiquitas XXIX), 185-194.
Stela z Pithom, [w:] G. Malinowski, Agatarchides Knidos. Dzieje, Wrocław 2007, 647-653.
The Black Legend of Cambyses in Herodotus, [w:] J. Pigoń (ed.), The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres, Newcastle upon Tyne 2008 (Cambridge Scholars Publishing), 26-33.
„Between Persia and Macedonia. Egypt in the Fourth Century BC”, “EOS” XCV.1 (2008), 115-118.
The ushabti of king Aspelta, „Aegyptus” 90 (2010), 11-15.
Uwagi na temat gospodarki Egiptu w czasach Nektanebo I: polityka i gospodarka, „Antiquitas” XXXI (2010), 35-45.
Budownictwo monumentalne w Egipcie w IV w. p.n.e. a rozwój gospodarczy kraju, [w:] R. Kulesza, J. Rzepka, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta (red.), Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, Warszawa 2013, 172-181.
A. Wojciechowska, K. Nawotka, Chronology of Alexander’s stay in Egypt, [w:] K. Nawotka, V. Grieb, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harassowitz Verlag), 49-54.
K. Nawotka, A. Wojciechowska, Kosmokrator, [w:] K. Nawotka, V. Grieb, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014 (Harassowitz Verlag),. 145-152.
Monety starożytnego Egiptu, [w:] M. Derwich (red.), Z monetą przez wieki, Wrocław 2014, s. 23-37.
K. Nawotka, A. Wojciechowska, Nectanebo II and Alexander the Great, [w:] K. Nawotka, A. Wojciechowska (eds.), Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition, Wiesbaden 2016 (Harrassowitz Verlag),19-31.

 

dr Dominika Grzesik

Kontakt:
dominika.grzesik@uwr.edu.pl
Życiorys badawczy:
01.07.2015 - 14.05.2020 stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Historii Starożytnej, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
01.01.07.2017 - 01.06.2018 Stypendystka stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców do trzydziestego roku życia
22.09.2017 sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji Starożytniczej PTH, Wrocław 2020
26.02.2016-25.06.2017 Grant NCN „Preludium” na realizację projektu „Delfickie inskrypcje honoryfikacyjne”
2015/17/N/HS3/02862.Kierownik projektu
01.05.2016 recenzent artykułów dla Journal of Hellenic Studies
01.09.2011-31.08.2014 Udział w międzynarodowym programie doktoranckim ‘The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until the late antiquity’ (Uniwersytet Wrocławski i University of Liverpool). Program MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
01.10.2010-24.06.2015 Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych (Uniwersytet Wrocławski).
01.10.2009-30.06.2012 Filologia klasyczna, Wydział Filologiczny (Uniwersytet Wrocławki). Studia licencjackie
01.10.2005-26.07.2010 Historia, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Uniwersytet Wrocławski). Studia magisterskie
Zainteresowania badawcze:
Historia starożytnej Grecji
Epigrafika grecka
Historia polityczna i społeczna
Delfy w epoce hellenistycznej i rzymskiej
Publikacje:
A. Artykuły:
Grzesik, D. (2017) ‘The power of space and memory-the honorific statuescape of Delphi’, The Ancient History Bulletin, w druku.
Grzesik, D. (2016) ‘Delphi in the Hellenistic and Roman periods. Honours and privileges in Delphic decrees.’, EOS, vol. CIII 2016/1, 137-142.
Grzesik, D. (2016) ‘Kontrowersje wokół początku ostracyzmu’, SAMAI, vol. I, 32-48.
Grzesik, D. (2015) ‘Delphic most honorific privileges’, EOS, vol. CII, 2015/2, 279-303.
Grzesik, D. (2013) ‘Abbreviated decrees of Delphi’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol. 186, 157-162.
Grzesik, D. (2013) ‘Honours and privileges in Delphic abbreviated decrees, European Scientific Journal, June 2013 special edition No. 2, 734-741.
B. Recenzje książek:
Grzesik, D. (2015) Review of ‘Choix d’inscriptions de Delphes’, Jacquemin A., Mulliez D and Rougemont G., (eds.) Ecole Française d'Athènes, 2012. Pp. 563, Journal of Hellenic Studies, vol. 135, 252-253.

 

dr Joanna Porucznik

Kontakt
joanna.porucznik@uwr.edu.pl

Życiorys badawczy

- 2007 licencjat kultury śródziemnomorskiej i filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski)

- 2010 magister filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski)

- 2010 magister archeologii (Uniwersytet Wrocławski)

- 2011-2015 studia doktoranckie w ramach projektu MPD "The Eastern Mediterranean from the 4th century BC until late antiquity" (Uniwersytet Wrocławski/University of Liverpool/Aarhus Universitet)

- 2015 doktor nauk historycznych (Uniwersytet Wrocławski)

- od 2015 asystent w ramach projektu MAESTRO "Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych"

- od 2016 kierownik projektu PRELUDIUM "Procesy kreowania tożsamości kulturowej w antycznym północnym Czarnomorzu - polis grecka a tereny wiejskie"

- od września 2017 Skarbnik Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Zainteresowania badawcze

Archeologia i historia północnego i zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Epigrafika i numizmatyka grecka

Tożsamość kulturowa i etniczna w starożytności

Publikacje

Porucznik, J. (2017), ‘The cult of Chersonasos in Tauric Chersonesos – numismatic and epigraphic evidence revisited’, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 23, 63-89.

Porucznik, J. (2015), ‘The northern Black Sea coast – a test case for the study of Greek representations of the East and East-West impact’, Eos 102, 343-351.

Porucznik, J. (2014), ‘Bastarnowie – źródła pisane a materiał archeologiczny’, Classica Wratislaviensia 3 (34), 57-76.

Porucznik, J. (2013), Anonimowy Periplus Morza Czarnego, Wrocław.

Porucznik, J. (2013), ‘The image of a drunken Scythian in Greek tradition’, European Scientific Journal, June 2013 (2), 710-714.

 

mgr Michał Halamus

Kontakt:
michal.halamus@uwr.edu.pl

Życiorys naukowy:

- czerwiec 2013 - czerwiec 2015: : International multidisciplinary PhD Programme The Eastern Mediterranean from the 4th C. BC until late antiquity (University of Wroclaw, Sankt Petersburg State University, University of Liverpool);

- Od października 2012: Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny, Katedra Historii Starożytnej, temat dysertacji: The Bosporan Kingdom and Rome;

- luty - lipiec 2012: LLP Erasmus Scholarship at Ghent University (Ghent, Belgia);

- październik 2011 - październik 2013: Studia pierwszego stopnia na Filologii Klasycznej (UWr);

- październik 2007 – wrzesień 2012: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Historia

Zainteresowania badawcze:

- Epigrafika grecka

- Region nadczarnomorski w starożytności

- Imperializm rzymski

- Scytowie, Sarmaci i inne ludy koczownicze

Publikacje:

- Euergeci Mesambrii, Nowy Filomata 2013, nr 1, 89-100.

- Octavian August and the friends of Rome: King Asander and Queen Dynamis of the Bosporus in times of the First Emperor, Mnemon vol. 15, 2015, 340-346

- Honorific Inscriptions and their Pontic Recipients, EOS CIV 2017/1, 71-82

- Barbarization of the State? The Sarmatian Influence in the Bosporan Kingdom, Vestnik Drevnei Istorii (77) 2017/3, 688–695

 

mgr Piotr Głogowski

Kontakt:
piotrkrzysztofglogowski@gmail.com

Życiorys badawczy:

- 2009-2014: Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

- 2012: Uzyskanie tytułu licencjata na podstawie pracy pt. “Obraz ImperiumAchemenidów w świetle Anabazy Ksenofonta” sporządzonej pod opiekąnaukową dr hab. Małgorzaty Pawlak.

- 2013/2014: Studia na Uniwersytecie Bilkent (Ankara) w ramach stypendiumErasmus.

- 2015: Uzyskanie tytułu magistra na podstawie pracy pt. “Wojna ArtakserksesaMnemona z Cyrusem w świetle źródeł greckich” sporządzonej pod opiekąnaukową dr hab. Małgorzaty Pawlak.

- 2011-2015: Studia filologiczne (Filologia Klasyczna) na UniwersytecieWrocławskim, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata

Zainteresowania badawcze:

- literatura Grecji starożytnej,historiografia starożytna

- Persja Achemenidów,

- epoka hellenistyczna,państwo Seleukidów

Wykaz osiągnięć:

Postery (nieopublikowane):

- "The Epitaph of Cyrus in the Light of Ancient Greek Sources" - Classica et Orientalia 7: Historiography of Alexander the Great (Wrocław, 8 - 11.10.2014)

- " The Gaps in the Anabasis of Xenophon?" Melammu 9 (Helsinki, 19.05.2015)

Publikacje:

- Obrządek pogrzebowy i grobowce perskich królów z dynastii Achemenidów, (2014) ΣΧΟΛΗ 8/9: 67-77.

 

mgr Łukasz Szeląg

Kontakt:
tel. 781 947 642, szel.luk@gmail.com

Życiorys badawczy:

- 10.2009 - 06.2012 – Uniwersytet Wrocławski – stacjonarne studia licencjackie na kierunku Historia, sp. nauczycielska z WOS, tytuł pracy dyplomowej:Stronnictwo Wespazjana w świetle „Dziejów” Tacyta, napisana pod kierunkiem dr hab. M. Pawlak.

- 10.2012 - 07.2015 – Uniwersytet Wrocławski – stacjonarne studia magisterskie na kierunku Historia, sp. nauczycielska z WOS, tytuł pracy dyplomowej - Rola Tespii w wydarzeniach politycznych i militarnych Grecji okresu klasycznego, napisana pod kierunkiem dr hab. M. Pawlak.

- 10.2011 - 09.2015 – Uniwersytet Wrocławski – stacjonarne studia licencjackie na kierunku Filologia Klasyczna.

- 10.2015 – Uniwersytet Wrocławski – stacjonarne studia doktoranckie nauk historycznych oraz udział w projekcie Maestro Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych

- 10.2015 - Uniwersytet Wrocławski - stacjonarne studia magisterskie na kierunku Filologia Klasyczna

Zainteresowania badawcze:

- historia starożytnej Beocji, szczególnie Tespii

- relacje między Beotami i światem zewnętrznym

-epigrafika grecka

-recepcja motywów epiki oralnej oraz antycznych w twórczości J.R.R. Tolkiena

Wykaz osiągnięć:

Postery (nieopublikowane):

-Frequency of the Thespian Epigraphic Material in the context of the relations between this city and the Outside World, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Boiotia and the Outside World", Fribourg (Szwajcaria) 7-9.06.2017

Najważniejsze publikacje:

- Éomer i Éowyn - realizacja motywu młodego herosa i jego inicjacji, Quaestiones Oralitatis II (2), ss. 87-118, 2016