Zakład Muzykologii Systematycznej

Zakład Muzykologii Systematycznej

kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski

pracownicy etatowi: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, prof. dr hab. Maciej Gołąb, dr hab. Joanna Miklaszewska, dr hab. Bogusław Raba, mgr Katarzyna Szyszka (asystent w grancie)

doktoranci: mgr Agnieszka Grudzień, mgr Szymon Atys

 

Pracownicy i doktoranci Zakładu Muzykologii Systematycznej prowadzą badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne poświęcone różnym dziedzinom muzyki, nie tylko ściśle związanym z tradycyjnie pojmowanym zakresem muzykologii systematycznej. Obejmują one takie obszary tematyczne, jak:

- polskie tradycje muzyczne XIX-XXI wieku w kontekście europejskim,

- muzyka w kulturach europejskich i pozaeuropejskich,

- instrumentologia,

- polska i europejska muzyka tradycyjna i ludowa.

Podejmowane są zatem studia powięcone problematyce historycznej, źródłoznawczej, estetycznej, teoretycznej, metodologicznej, analizie dzieła muzycznego, wybitnym polskim kompozytorom i muzykologom, rodzajom i gatunkom muzycznym, a także szeroko pojęte studia etnomuzykologiczne, również w aspekcie historycznym, muzycznej tradycji niepisanej ubiegłych stuleci, kontekstów kulturowych muzyki ludowej, związków z innymi rodzajami muzyki (zwłaszcza z jazzem), także pejzażu dźwiękowego.

Pracownicy i doktoranci Zakładu współpracują z innymi instytucjami naukowymi czy kulturalnymi, krajowymi i zagranicznymi. Trzeba tu wymienić stałe kontakty z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie (m. in. współpraca przy serii wydawniczej: Polska muzyka ludowa: źródła i materiały), z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie (m in. współpraca w tworzeniu witryny internetowej poświęconej instrumentom muzycznym czy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, Ostromecko 2017), z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, z festiwalami i konkursami muzycznym (Międzynarodowy Festiwal Musica Electronica Nova w Wrocławiu, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym czy Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem). Są członkami rad naukowych, muzealnych różnych naukowych i kulturalnych instytucji, krajowych i zagranicznych.