Na studia magisterskie

1. Rekrutacja

 

  • O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, wszystkie kierunki oferowane przez akademie muzyczne i uniwersytety muzyczne, kierunki oferowane przez wydział edukacji muzycznej oraz wydział edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów.
  • Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.
  • Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje omówienie jednego utworu z historii muzyki od średniowiecza po współczesność. 
  • Limit przyjęć wynosi 20 osób.
  • Rekrutacja na Uniwersytet Wrocławski ruszy 1 czerwca - szczegółowy harmonogram rekrutacji podany jest w serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl
 • Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować do sekretarza komisji rekrutacyjnej przez IRK.
 • Głównym źródłem informacji na temat postępowania rekrutacyjnego (terminów, wymaganych dokumentów, opłat itd.) są strony internetowe Uniwersytetu Wrocławskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.

2. Składanie dokumentów

 • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni złożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.
 • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię): Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław.
 • Dokumenty proszę składać w białej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem i kierunkiem studiów.