Zasady dyplomowania

ZASADY DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Studia licencjackie

1. Oferta seminaryjna jest przedstawiana studentom na początku pierwszego semestru, na podstawie, której dokonuje on wyboru opiekuna naukowego pracy licencjackiej.

2. Promotor, po ukonstytuowaniu się grupy seminaryjnej, do końca marca przedkłada zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki imienną listę seminarzystów.

3. Promotor, z końcem zajęć dydaktycznych w czwartym semestrze, przedkłada dyrektorowi Instytutu Pedagogiki wykaz tematów prac licencjackich realizowanych w ramach prowadzonego przez niego seminarium, które są następnie zatwierdzane w listopadzie na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki.

4. W przypadku konieczności dokonania zmiany tematu pracy licencjackiej, promotor składa do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki wniosek o zmianę tematu pracy licencjackiej, który następnie przedstawia na posiedzeniu tejże Rady. Wniosek może być złożony najpóźniej do połowy drugiego semestru realizacji seminarium licencjackiego.

5. Promotor określa kryteria uzyskania zaliczenia seminarium licencjackiego w każdym semestrze oraz wymogi stawiane pracom licencjackim, o których informuje studentów.

6. Przygotowywana przez studentów praca licencjacka może mieć charakter:

a/. teoretyczny – student dokonuje analizy wybranego, zgodnego ze studiowaną dyscypliną, problemu na podstawie literatury naukowej, raportów oraz sprawozdań z przeprowadzonych wcześniej badań;

b/. projektowy – student, w oparciu o literaturę naukową, opracowuje oryginalny, własny projekt działań w środowisku lokalnym, mający doprowadzić do rozwiązania określonego problemu zgodnego ze studiowaną dyscypliną.

7. Po przygotowaniu pracy licencjackiej przez studenta, promotor wnosi do dyrektora Instytutu Pedagogiki o skierowanie pracy do rejestracji, wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego oraz składu komisji egzaminacyjnej.

8. Student, po przygotowaniu pracy licencjackiej, składa „oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy licencjackiej.”

9. Dyrektor Instytutu Pedagogiki, działając na mocy Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ws. powoływania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego, określa skład komisji – przewodniczący – samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny, członkowie komisji (promotor, recenzent) samodzielny pracownik naukowo – dydaktyczny oraz doktor, którego Rada WNHiP upoważniła do realizacji seminariów dyplomowych licencjackich.

10. Student z pisemnym wnioskiem o rejestrację pracy licencjackiej, podpisanym przez dyrektora Instytutu Pedagogiki, dokonuje rejestracji pracy licencjackiej w sekretariacie Instytutu Pedagogiki oraz w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

11. Dyrektor Instytutu Pedagogiki zatwierdza plan obron prac licencjackich, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNHiP określającym terminarz obron prac dyplomowych w danym roku akademickim.

12. Na dwa tygodnie przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego, po zarejestrowaniu pracy, następuje kontrola oryginalności pracy licencjackiej w systemie antyplagiatowym.

13. Praca licencjacka, przygotowana przez studenta, poddawana jest ocenie przez promotora oraz wyznaczonego przez dyrektora Instytutu Pedagogiki recenzenta, którzy sporządzają pisemną „ocenę pracy licencjackiej”.

14. Komisja egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego, na posiedzeniu niejawnym, poddaje analizie merytorycznej recenzje pracy i podejmuje decyzję o jej ostatecznej ocenie, która jest odnotowywania w protokole egzaminu licencjackiego oraz w indeksie studenta.

15. Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, które dotyczą szeroko rozumianej problematyki właściwej dla studiowanej dyscypliny oraz zagadnień związanych z podjętym tematem pracy. Jedno z pytań jest pytaniem recenzenta.

16. Po zakończeniu egzaminu licencjackiego, przewodniczący komisji, w obecności pozostałych członków komisji, informuje studenta o wyniku końcowym egzaminu licencjackiego oraz o ostatecznej ocenie ze studiów, która będzie odnotowana w dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów na kierunku pedagogika, studia I stopnia.

17. Komisja może wnieść do Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych o wyróżnienie pracy licencjackiej.

18. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym. Ostateczny wynik studiów I stopnia określa § 47 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Studia magisterskie

1. Oferta seminaryjna jest przedstawiana studentom na początku pierwszego semestru, na podstawie, której, w ciągu miesiąca, dokonuje on wyboru opiekuna naukowego pracy magisterskiej.

2. Promotor, po ukonstytuowaniu się grupy seminaryjnej (8-15 osób), na początku listopada przedkłada zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki imienną listę seminarzystów.

3. Promotor, z końcem zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze, przedkłada dyrektorowi Instytutu Pedagogiki wykaz tematów prac magisterskich realizowanych w ramach prowadzonego przez niego seminarium, które są następnie zatwierdzane na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki w semestrze letnim.

4. W przypadku konieczności dokonania zmiany tematu pracy magisterskiej, promotor składa do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki wniosek o zmianę tematu pracy magisterskiej, który następnie przedstawia na posiedzeniu tejże Rady. Wniosek może być złożony najpóźniej do połowy drugiego semestru realizacji seminarium magisterskiego.

5. Promotor określa kryteria uzyskania zaliczenia seminarium magisterskiego w każdym semestrze oraz wymogi stawiane pracom magisterskim, o których informuje studentów.

6. Przygotowywana przez studentów praca magisterska może mieć charakter:

a/. teoretyczny – student dokonuje analizy wybranego, zgodnego ze studiowaną dyscypliną, problemu na podstawie literatury naukowej, raportów oraz sprawozdań z przeprowadzonych wcześniej badań;

b/. empiryczny – student bada wybrany fragment rzeczywistości społecznej, kulturowej i edukacyjnej, zgodnie ze studiowaną dyscypliną, wykazując się znajomością literatury naukowej, źródeł dotyczących analizowanego zagadnienia oraz opanowaniem procedur badawczych.

7. Po przygotowaniu pracy magisterskiej przez studenta, promotor wnosi do dyrektora Instytutu Pedagogiki o skierowanie pracy do rejestracji, wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego oraz składu komisji egzaminacyjnej.

8. Student, po przygotowaniu pracy magisterskiej, składa „oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy magisterskiej.”

9. Dyrektor Instytutu Pedagogiki, działając na mocy Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ws. powoływania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu magisterskiego, określa skład komisji – przewodniczący samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny, członkowie komisji (promotor i recenzent) samodzielni pracownicy naukowo dydaktyczni lub doktor, którego Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych upoważniła do opieki naukowej nad seminarzystami przygotowującymi prace magisterskie.

10. Student z pisemnym wnioskiem o rejestrację pracy magisterskiej, podpisanym przez dyrektora Instytutu Pedagogiki, dokonuje rejestracji pracy magisterskiej w sekretariacie Instytutu Pedagogiki oraz w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

11. Dyrektor Instytutu Pedagogiki zatwierdza plan obron prac magisterskich zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych określającym terminarz obron prac dyplomowych na WNHiP w danym roku akademickim.

12. Na dwa tygodnie przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego, po zarejestrowaniu pracy, następuje kontrola oryginalności pracy w systemie antyplagiatowym.

13. Praca magisterska, przygotowana przez studenta, poddawana jest ocenie przez promotora oraz wyznaczonego przez dyrektora Instytutu Pedagogiki recenzenta, którzy sporządzają pisemną „ocenę pracy magisterskiej”.

14. Komisja egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia egzaminu magisterskiego, na posiedzeniu niejawnym, poddaje analizie merytorycznej recenzje pracy i podejmuje decyzję o jej ostatecznej ocenie, która jest odnotowywania w protokole egzaminu magisterskiego oraz w indeksie studenta.

15. Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, które dotyczą szeroko rozumianej problematyki właściwej dla studiowanej dyscypliny, metodologicznego tła prowadzonych badań oraz zagadnień związanych z podjętym tematem pracy.

16. Po zakończeniu egzaminu magisterskiego, przewodniczący komisji, w obecności pozostałych członków komisji, informuje studenta o wyniku końcowym egzaminu magisterskiego oraz o ostatecznej ocenie ze studiów, która będzie odnotowana w dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów na kierunku pedagogika, studia II stopnia.

17. Komisja może wnieść do Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych o wyróżnienie pracy magisterskiej.

18. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym. Ostateczny wynik studiów II stopnia określa § 47 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.