Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przy projektowaniu narzędzia do hospitacji zajęć wykorzystano pracę: A. Sajdak-Burska, Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka [w:] Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich: wybrane praktyki, red. I. Maciejowska, A. Sajdak-Burska, Kraków 2018.

Dodatkowe informacje dotyczące materiałów pomocniczych będą zamieszczane na bieżąco.