Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 - komunikat

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019 r. i niezakończone w pierwszej instancji do dnia  31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZU 2022, poz. 1010)

Harmonogram prac dotyczących organizacji przebiegu przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

  1. Do 30.06.2023 r.  – termin składania prac doktorskich i wyznaczenia recenzentów przez Radę Dyscypliny Naukowej 
  2. Do 30.11.2023 r. – termin obron prac doktorskich 
  3. Do 31.12.2023 r.  – termin nadania stopnia doktora przez Radę Dyscypliny Naukowej