Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora/złożenie rozprawy dr

Dotyczy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

wszczętych od 01 października 2019 r.

 

Kandydat do stopnia doktora składa do właściwej Rady Dyscypliny wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wzór do pobrania)

- za pośrednictwem dziekanatu – w przypadku postępowań dotyczących dyscypliny naukowej: pedagogika, psychologia, archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

- za pośrednictwem Instytutu Historycznego – w przypadku postępowań dotyczących dyscypliny naukowej: historia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) Dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dającego uprawnienie o ubieganie się o stopień doktora; wymóg ten nie dotyczy sytuacji opisanej w art. 186 ust. 2 Ustawy;

2) 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej w formie papierowej, w tym: jeden wydrukowany obustronnie w miękkiej broszurowej (kartonowej) oprawie z papierowym grzbietem. Kolor oprawy: granatowy (kolor wydziału, zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego), czcionka nie większa niż 12 pkt, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5. Grzbiet oprawionej pracy nie może zawierać elementów metalowych. Trzy egzemplarze (dla recenzentów) w oprawie twardej wydrukowane jednostronnie.

3) Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku oryginału (o ile rozprawa nie została napisana w języku polskim lub angielskim), języku polskim i języku angielskim

4) Rozprawę doktorską na płycie CD w formacie PDF w celu weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Płytę należy opisać: imię i nazwisko, rozprawa doktorska i tytuł pracy.

5) wniosek  promotora o powołanie recenzentów z propozycją kandydatów na recenzentów, osoby sporządzającej protokół oraz składu komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

6) Oświadczenie o prawach autorskich (wzór do pobrania) lub w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej:

  1. merytoryczny opis swojego udziału w publikacji zbiorowej,
  2. oświadczenia współautorów, będące merytorycznym opisem ich wkładu w jej powstanie (wzór do pobrania)..

7) Informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o dorobku publikacyjnym spełniającym wymagania wynikające z Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów.

8) Dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

9) Dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka, innego niż język ojczysty, na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

10) Informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio lub ubiega się obecnie w innej jednostce o nadanie stopnia doktora.

11) Inne dokumenty wskazane przez przewodniczącego rady dyscypliny.

UWAGA:

Po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przewodniczący Rady Dyscypliny wyznacza osobę lub osoby do weryfikacji kompletności dokumentów. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa kandydata do usunięcia braków w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.