Ukraina

KOMUNIKAT

dotyczący zasad ubiegania się o przeniesienie studenta Uczelni ukraińskiej na kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

1. Wniosek o przeniesienie na dany kierunek studiów w czasie trwania semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 można wnosić do dnia 15 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: joanna.marcinkiewicz@uwr.edu.pl, lub tradycyjnie na adres: Ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław, pok. 104.

2. We wniosku należy jednoznacznie wskazać kierunek na który osoba studiowała, uczelnię ukraińską oraz informację o zaliczonych semestrach. Także wskazać jakie dokumenty kandydat posiada, które opisują proces dotychczasowego studiowania.

3. Wniosek o przeniesienie mogą składać osoby, które w dniu 24 lutego 2022 r. były czynnymi studentami w uczelni ukraińskiej, tj. nie zostały skreślone z listy studentów.

4. We wniosku należy podać informację o znajomości języka polskiego oraz adres kontaktowy, w tym także mailowy.

5. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na podstawie przesłanego wniosku będzie wstępnie rozpatrywał indywidualnie sprawę, informując wnioskodawcę mailowo o możliwości przeniesienia lub braku takiej możliwości.

6. Pomyślne przeniesienie na kierunek studiów w Uniwersytecie Wrocławskim obligatoryjnie wiąże się z powiadomieniem dotychczasowej Uczelni ukraińskiej o tym fakcie. Student przeniesiony zostaje skreślony z listy studentów w Uczelni ukraińskiej.

 

КОМ’ЮНІКЕ

щодо правил подання заяви про переведення студента українського університету на напрямок навчання у Історико-педагогічнииму факультеті Вроцлавського університету.

1. Заяву на переведення на окреслений напрямок навчання у літньому семестрі 2021/2022 навчального року можна подати до 15 квітня 2022 року на електронну адресу: joanna.marcinkiewicz@uwr.edu.pl або традиційно поштою за адресою: ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław, p. 104

2. У заяві має бути чітко вказаний напрямок навчання, за яким навчалася особа, український університет та відомості про зараховані семестри. Обов’язково треба вказати, які документи, що описують процес навчання є на даний момент у кандидата.

3. Заяву про переведення можуть подати особи, які на 24 лютого 2022 року були активними студентами українського ВУЗ, тобто не були виключені зі списку студентів.

4. У заяві має бути інформація про знання польської мови та контактна адреса, включно з адресою електронної пошти.

5. Декан Історико-педагогічних факультету на підставі поданої заяви розгляне справу в індивідуальному порядку. Відповідь буде надана електронною поштою.

6. Переведення на навчання до Вроцлавського університету обов'язково пов'язане з повідомленням про цей факт дотеперішному університету в Украхні. Переведений студент буде вилучений зі списку студентів університету в Україні.

https://uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.

2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.

3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.

Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego:

W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym pracownikiem Dziekanatu WNHP, jak niżej:

  • archeologia, kulturoznawstwo, muzykologia, interdyscyplinarne studia europejskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w przestrzeni publicznej, historia studia stacjonarne, historia sztuki studia stacjonarne, pedagogika studia stacjonarne - mgr inż. Agata Tomaszewska tel. +48 695 655 761, agata.tomaszewska@uwr.edu.pl
  • psychologia, dziedzictwo kultury materialnej, etnologia i antropologia kulturowa, militarioznawstwo, pedagogika specjalna, historia studia niestacjonarne, historia sztuki studia wieczorowe, pedagogika studia niestacjonarne - mgr Anna Michalska tel. +48 695 655 642, anna.michalska2@uwr.edu.pl

Informacje o zapomodze dla studentów będących obywatelami Ukrainy:

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek można przesłać drogą pocztową, wrzucić do skrzyni znajdującej się w budynku dziekanatu na parterze obok portierni przy ul. Szewskiej 48 lub przesłać jego skan drogą mailową na adres: anna.michalska2@uwr.edu.pl lub agata.tomaszewska@uwr.edu.pl

Studenci z Ukrainy nie muszą - w obecnej sytuacji - wypełniać oświadczenia o dochodach, a jedynie uzasadnić wniosek.

W sprawach związanych z tokiem studiów i ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne należy kontaktować się z właściwym pracownikiem Dziekanatu WNHP – jak niżej:

  • Historia Sztuki, Kulturoznawstwo, Muzykologia - mgr Danuta Malicka, tel. + 48 71 375 22 23, danuta.malicka@uwr.edu.pl
  • Pedagogika studia 3-letnie, Pedagogika Specjalna (jednolite magisterskie) - Oliwia Żygadło, tel. + 48 71 375 22 23, oliwia.zygadlo@uwr.edu.pl
  • Pedagogika 2-letnia (II-go stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie),Interdyscyplinarne Studia Europejskie (II-go stopnia) - mgr Elżbieta Dedich, tel. + 48 71 375 22 23, elzbieta.dedich@uwr.edu.pl
  • Psychologia-studia stacjonarne (jednolite magisterskie) - mgr Katarzyna Kopka, tel. + 48 71 375 22 23, katarzyna.kopka@uwr.edu.pl
  • Militarioznawstwo (I-go stopnia), Historia 3-letnie (I-go stopnia), Historia w Przestrzeni Publicznej (II-go stopnia), Dziedzictwo Kultury Materialnej (I-go stopnia), Historia 2-letnie (II-go stopnia) - mgr Katarzyna Turlej, tel. + 48 71 375 22 23, katarzyna.turlej@uwr.edu.pl
  • Psychologia- studia niestacjonarne (jednolite magisterskie) - mgr Danuta Grychowska, tel. + 48 71 375 22 74 danuta.grychowska@uwr.edu.pl
  • Pedagogika 2-letnia (II-go stopnia), Pedagogika 3-letnia (I-go stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna- 5-letnie (jednolite magisterskie), APD, Pedagogika Specjalna (jednolite magisterskie) - Wioletta Milczarek, tel. + 48 71 375 22 74, wioletta.milczarek@uwr.edu.pl
  • Archeologia,Historia studia niestacjonarne, Etnologia,European Cultures - mgr Artur Boba, tel. + 48 71 375 22 74, artur.boba@uwr.edu.pl