Zespół

 

Kierownik Pracowni:

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr - architekt i historyk sztuki, zajmuje się przede wszystkim historią architektury i urbanistyki europejskiej XIX i XX wieku epoki historyzmu i powojennego modernizmu a także dziedzictwem europejskim i kulturą pamięci. W swojej pracy zawodowej stara się zawsze łączyć w sposób interdyscyplinarny historię sztuki z dziejami politycznymi, gospodarczymi i przede wszystkim społecznymi. Studia 1976-1982 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja konserwacja zabytków oraz historia sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca zawodowa, uzyskanie stopni naukowych, pobyty studialne 1982-1987 Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu (dawny urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), 1987-1991 Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej od 1991 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1992 promocja („summa cum laude”), uzyskanie tytułu dr nauk technicznych, 1994 InstitutfürKunstgeschichteFreieUniversität w Berlinie (Fellow Akademie der WissenschaftenMainz, Volkswagen Stiftung) 2000 Phillips-Universiät Marburg, pobyt studialny, wymiana międzyuniwersytecka 2002 Fellowship Samuel H. Kress Foundation 2006 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w zakresie nauk o sztuce od 2006 członek Rady Wydziału Historycznego o Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 2010 uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim 2011-2012 Fellowship w Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) School of History Albert Ludwig Universität Freiburg in Br. od 2012 członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk od 2017 kierownik Pracowni Badań nad Urbanistyka i Architekturą Nowoczesną Udział w konferencjach polskich i międzynarodowych, liczne wykłady w Polsce, Niemczech i Szwajcarii.

http://historiasztuki.uni.wroc.pl/Pracownicy/Lista-pracownikow/Zablocka-Kos-Agnieszka

ORCID: 0000-0002-5602-6387

e-mail: agnieszka.zablocka-kos@uwr.edu.pl

Academia: https://wroc.academia.edu/agnieszkazablockakos

 

 

Doktoranci:

 

mgr Karolina Jara – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się badaniem architektury XIX i XX wieku. W 2013 roku obroniła pracę magisterską „Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865–1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831–1880)”. Przygotowuje pracę doktorską na temat architektury i urbanistyki na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr. W 2017 roku uzyskała trzyletni grant indywidualny w ramach konkursu PRELUDIUM przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. W 2018 została laureatką Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, a w 2019 otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2018–2019 pracowała w Hochschule Mainz przy projekcie cyfrowej rekonstrukcji wrocławskiej Nowej Synagogi (www.new-synagogue-breslau-3d.hs-mainz.de). Od 2020 roku współpracuje z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz) oraz z Fundacją OP ENHEIM, zajmując się̨ projektami związanymi z dziedzictwem kulturowym.

ORCID: 0000-0001-7032-6696

e-mail: karolina.jara@uwr.edu.pl

Academia: https://wroc.academia.edu/KarolinaJara

Publikacje (wybrane):

 1. Jara K. 2020. Górny Śląsk jako nowe Zagłębie Ruhry? Założenia urbanistyczne związane z rozwojem przemysłu w okresie Trzeciej Rzeszy, [w:] Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce, red. J. Purchla, Ż. Komar, Kraków, s. 257–272. 
 2. Jara K. 2019. Architektura III Rzeszy na Śląsku a planowanie na „Niemieckim Wschodzie” [w:] Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. A. Paradowska, K. Jara, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 91–117 
  (wersja angielska opublikowana w specjalnym wydaniu czasopisma kunsttexte.de: www.kunsttexte.de/index.php?id=48).
 3. Jara K., Paradowska A. 2019. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce - wprowadzenie i rekonesans badawczy, [w:] Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. A. Paradowska, K. Jara, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 7–22 (http://www.kunsttexte.de/index.php?id=48).
 4. Jara K., Kłoda E. 2019.Art Historiography on the University of Wrocław Main Building – A Battlefield of Ideologies, “Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA Journal)”, Special Issue "PrekäreVergangenheit? Barockforschung im östlichen Mitteleuropa unter den Bedingungen des Sozialismus", red. M. Marek, E.Pluhařová-Grigienė(https://doi.org/10.11588/riha.2019.1.70045).
 5. Jara K. 2018.The soundscape of public space in Breslau during the period of National Socialism, [w:]Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 (=Eastern European Studies in Musicology, vol. 10), red. R. Tańczuk, S. Wieczorek, Frankfurt am Main, s.143–162 (https://www.peterlang.com/view/9783631753477/xhtml/chapter07.xhtml).
 6. Jara K. 2016. Wrocławski waterfront w czasach Trzeciej Rzeszy, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, Vol. XXV, red. B. Guldan-Klamecka, P. Oszczanowski, Wrocław, s. 133–152.

 

mgr Paulina Korneluk - doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UWr. Magister historii sztuki i magister filologii ukraińskiej. W 2018 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego obroniła pracę magisterską "Zamość w okresie II Rzeczypospolitej – budowanie tożsamości a rewaloryzacja Starego Miasta". Pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr. przygotowuje pracę doktorską na (roboczy) temat: "Zamość 1772-2020 – miasto, architektura, urbanistyka, mit". Członek Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, Collegium Invisibile, uczestniczka licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorka artykułów. Współautorka wystawy Dom Księcia - historia i konteksty (wraz z O. Desperak, Archiwum Państwowe w Częstochowie, 2019 r.). Do jej zainteresowań należą: architektura i urbanistyka miast Europy Środkowej w XIX i XX wieku, konstrukcja i dekonstrukcja mitów w okresie II Rzeczypospolitej, architektura polityczna, konflikty polsko-ukraińsko-rosyjskie i ich wpływ na przestrzenie miast w XIX i XX wieku na terenie zaboru rosyjskiego.

ORCID: 0000-0003-3732-4976

e-mail: paulina_k1@onet.eu

Academia: https://wroc.academia.edu/PaulinaKorneluk

Publikacje:

 1. Korneluk P. 2018. Koncepcje repolonizacji Zamościa w okresie międzywojennym, [w:] Sztuka pograniczy, red. L. Lameński, Lublin, s. 139-156.
 2. Korneluk P. 2018. Z Czech i Śląska na Roztocze – transfer i historia kultu Jana Nepomucena w Ordynacji Zamojskiej, „Dzieła i interpretacje”, t. XV, 2018, s. 78-83. (Link:https://wfshs.files.wordpress.com/2018/12/Dziela_i_Interpretacje_XV-3.pdf)
 3. Korneluk P. 2019. Słowiański rynek i polska attyka - Zamość w myśli Jana Sas-Zubrzyckiego na podstawie artykułów jego autorstwa, „Quart”, nr 3, s. 43-59. (Link: https://quart.uni.wroc.pl/pdf/53/Quart53_05_Korneluk.pdf)
 4. Korneluk P. 2019. „Rosyjski kompleks” Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Niepodległość i nowoczesność. red. L. Karwowskiego, D. Kacprzaka, S. P. Kubiaka, Szczecin-Warszawa, s. 139-154.
 5. Korneluk P. 2020. Czy biblioteka może zbudować miasto na nowo? O miastotwórczej mocy biblioteki w kontekście Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (1803–1811), [w:] Student zawsze obecny: 60 lat działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2020), red. O. Kowalczyk, J. M. Łubocki, Wrocław, s. 73-87. (Link: https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129271)
 6. Korneluk P. 2021. “Narodowe sanktuarium” – peregrynacje grobu Jana Zamoyskiego w Zamościu jako próba budowy mitu hetmana w XVIII w., [w:] Podróże liczone (nie tylko) w kilometrach. Dyskursy podróżnicze w naukach humanistycznych i społecznych, red. D. Antkowiak, W. Barcewicz, Poznań 2021, s. 77-89. (Link:https://www.academia.edu/71057917/Czy_biblioteka_mo%C5%BCe_zbudowa%C4%87_miasto_na_nowo_O_miastotw%C3%B3rczej_mocy_biblioteki_w_kontek%C5%9Bcie_Biblioteki_Ordynacji_Zamojskiej_1803_1811_ )
 7. Korneluk P. 2021. Park Miejski i tereny poforteczne w koncepcji społecznej i historycznej miasta Zamościa w okresie międzywojennym, "Res Historica", nr 52, s. 355-377. (Link: https://www.academia.edu/71052423/Park_Miejski_i_tereny_poforteczne_w_koncepcji_spo%C5%82ecznej_i_historycznej_miasta_Zamo%C5%9Bcia_w_okresie_mi%C4%99dzywojennym)

 

mgr Adam Pacholak - doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat II miejsca w konkursie im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską o historii PRL-u Tygodnika Polityka oraz zdobywca wyróżnienia w konkursie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki "Przestrzeń wspólna jest wartością" na najlepszą pracę magisterską o teorii architektury. Pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr. przygotowuje pracę doktorską na temat: "Budując nową tożsamość – architektura Wrocławia w latach 1989-2016"

Publikacje:

     1. Pacholak A. 2019. Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO, Wrocław 2019.

 

mgr Barbara Szczepańska – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Andrzej Frydecki (1903-1989) – zapomniany lwowsko-wrocławski modernista”. Pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr przygotowuje pracę doktorską pod roboczym tytułem: „Przypadek miasta ‘pomiędzy’: architektura i urbanistyka powojennego Opola”. Członkini Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, uczestniczka licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Pracuje jako asystentka w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej (sekcja architektury współczesnej) w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Członkini Kolektywu Kariatyda – nieformalnej grupy aktywistek informacyjnych, której celem jest uzupełnianie polskiej Wikipedii o hasła poświęcone kobietom sztuki. Jej zainteresowania badawcze to: architektura i urbanistyka powojenna; związki architektury z polityką, ideologią i tożsamością; rozwój przestrzenny i architektoniczny miast na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

ORCID: 0000-0003-4527-2045

e-mail: szczepanska.bb@gmail.com ; barbara.szczepanska2@uwr.edu.pl

Academia: https://wroc.academia.edu/BarbaraSzczepanska

Publikacje:

 1. Szczepańska B. 2018, Działalność architekta Andrzeja Frydeckiego jako przyczynek do badania dziejów architektury wrocławskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, red. K. Bock-Matuszczyk, W. Kucharski, P. Zubowski, Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, s. 461-477.
 2. Szczepańska B. 2021, Przypadek miasta “pomiędzy”: architektura i urbanistyka Opola w pierwszych latach powojennych, [w:] “Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”, nr 1, s. 111-131. (Link: https://factafictajournal.files.wordpress.com/2021/09/facta-ficta-nr-1-7-2021-miasto.pdf)
 3. Szczepańska B. 2021, Restoration of the Market Square in Opole as the creation of a new vision of the city’s history, [w:] “Architectus” nr 3 (67), s. 35-44. (Link: http://architectus.pwr.edu.pl/files/numery/67_04.pdf)
 4. Szczepańska B. 2021, Cytat z modernizmu. Andrzej Frydecki i jego niezrealizowany projekt Urzędów Niezespolonych w Katowicach, [w:] “Quart”, nr 3 (61), s. 158-175. (Link: https://quart.uni.wroc.pl/pdf/61/Quart61_10_Szczepanska.pdf)

 

Współpracownicy:

 

dr Agata Gabiś - doktor historii sztuki, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Historii Kultury Materialnej. Zajmuje się architekturą powojenną, wzornictwem przemysłowym oraz rozwojem przestrzennym Wrocławia i Wałbrzycha.

Publikacje: https://agatagabis.com/

 

dr Makary Górzyński - historyk architektury, popularyzator wiedzy o zabytkach. Pracownik Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autor trzytomowego cyklu książkowego Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego (2009, 2014) oraz monografii ratusza kaliskiego (2014, na podstawie pracy magisterskiej), artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz wydawnictw turystycznych. Przez kilka lat współpracował z portalem Warszawa1939.pl. Główne zainteresowania badawcze: metodologia historii architektury, architektura euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego XIX–XX wieku, szczególnie problematyka miejskiej kultury architektonicznej w wieku industrializacji, urbanistyka.

Publikacje: https://kalisz.academia.edu/MakaryG%C3%B3rzy%C5%84ski

 

dr Aleksander Łupienko - architekt i historyk. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z historii uzyskał w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Interesuje się historią społeczną wielkich miast oraz historią ich architektury i urbanistyki w XIX i na początku XX w. Autor książek: Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku oraz Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914, nagrodzonej nagrodą Klio 2016 w kategorii Varsaviana.

Publikacje: https://ihpan.academia.edu/Aleksander%C5%81upienko

 

dr Konrad Matyjaszek - architekt, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Współredaguje rocznik Studia Litteraria et Historica. Zajmuje się badaniami architektury i przestrzeni miejskich w kontekście ich roli wobec tożsamości zbiorowych, badaniami nad antysemityzmem, oraz analizą polskich i środkowoeuropejskich dyskursów miejskiej nowoczesności i modernizacji. 

Publikacje: https://pan-pl.academia.edu/KonradMatyjaszek

 

dr Aleksandra Paradowska - historyk sztuki, autorka publikacji o historii architektury XIX i XX wieku i jej społecznych kontekstach, w tym książek: Na Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (wraz z Piotrem Kordubą, Poznań 2012) oraz Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym (Poznań 2015). Artykuły publikowała między innymi na łamach „Autoportretu”, „Architektury & biznesu”, „Artluka”, „Architectusa”, oraz „Quartu”. W ostatnich latach jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół tematu zależności ideologii i architektury, a także spojrzeniu na architekturę jako szeroko rozumiany nośnik pamięci i tożsamości.

Publikacje: https://uni-wroc.academia.edu/AleksandraParadowska

 

dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp - historyczka sztuki, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim (2005–2010) oraz ochronę zabytków na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (2010–2012). Obroniła pracę doktorską (2017) w ramach umowy cotutelle na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i na Uniwersytecie Wrocławskim  (Warschau. Ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann [Warszawa. Odbudowa, która zaczęła się przed wojną]), za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej i II nagrodę w konkursie Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung e. V. (GSU) za pracę doktorską z zakresu historii miast i rozwoju urbanizacji w XVIII–XX wieku. Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza, fundacji Cusanuswerk, Research Academy Leipzig, DAAD i Muzeum Historii Polski. Za monografię „Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie” otrzymała nagrodę Mazowieckiej Akademii Książki (2011). Zainteresowania badawcze: Związki architektury i polityki, kontakty polskich i niemieckich historyków sztuki i architektów, sztuka zrabowana, historia urbanistyki, ochrona zabytków.

Publikacje: https://irs-de.academia.edu/Ma%C5%82gorzataPopio%C5%82ekRo%C3%9Fkamp