BIBLIOGRAFIA

Artykuły

Agnieszka Seidel, Wort-Bild-Kompositionen mit emblematischem Charakter in der Friedenskirche Schweidnitz [w:] Restaurierung der Friedenskirche vor Schweidnitz/Świdnica. Referate des zweiten deutsch-polnischen Workshop zum Stand der Untersuchungen. 3 und 4. November 1994, Świdnica [wersja w języku polskim i niemieckim, maszynopis powielany]

Jan Harasimowicz, Agnieszka Seidel, Die Bildausstattung der ehemahligen evangelischen Kirche zu Klepsk/Klemzig in der Mark Brandenburg [w:] Geschichte des protestantischen Kirchenbaues. Festschrift für Peter Poscharsky zum 60. Geburstag, Erlangen 1994, s.289-299

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Die Bildausstattung der sogenannten Fürstensteiner Loge in der Friedenskirche zu Schweidnitz als Beispiel eines Impresenzyklus in einem sakralen Raum Schlesiens [w:] Literatur und Kultur Schlesiens in der Fr(hen Neuzeit, Wrocław 1998, s. 127-136.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Elementy emblematyczne pomników sepulkralnych w kościele Pokoju w Świdnicy [w:] O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 25-26 października 1996, Wrocław 1997, s. 87-104

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła Pokoju w Świdnicy. Wybrane zagadnienia ikonograficzne, "Rocznik Świdnicki" T. 26 (1998), Świdnica 1999, s. 56-87.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Inwentaryzacja zabytków Dolnego Ślaska w systemie MIDAS [w:] Infobazy '99. Bazy danych dla nauki, Gdańsk 1999, s. 53-60.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Sztuka jako płaszczyzna polemiki wyznaniowej w siedemnastowiecznej Świdnicy [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1999, Warszawa 2000, s. 294-306.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Rzymska perełka nad Odrą, "Gazeta Wyborcza. Gazeta Dolnoślaska", 23.04.2001, s. 12.

Die pietistische Frömmigkeit im Spiegel der schlesischen Kunst der Frühen Neuzeit. Ausgewählte Beispiele [w:] Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001 (Hallesche Forschungen, Bd. 17/1), hrsg. v. Udo Sträter, Halle 2005, s. 391-403, il. 5, ISBN 3-484-84017-X

Jakub Ławniczak, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Udostępnianie humanistycznych baz danych w architekturze trójwarstwowej na przykładzie Systemu Inwentaryzacji Zabytków Architektonicznych i Muzealnych SEZAM", [w:] Infobazy'2002. Bazy Danych dla Nauki, Gdańsk 2002, s. 241-247, ISBN 83-90-81-12-1-9

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Aparaty liturgiczne fundacji świdnickich protestantów w okresie nowożytnym [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki (Prace Komisji Historii Sztuki, tom 32), Poznań 2002, s. 249-258, ISBN 83-7063-347-1

Anfänge der Emblematik in der bildenden Künste Schlesiens, [w:] Memoria Silesiae. Leben und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht in der literarischen Kultur des Barock. Zum Gedenken an Marian Szyrocki (1928-1992), Wrocław 2003, s. 477-489, ISBN:83-229-2355-4

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Niderlandzkie wzorce w protestanckim malarstwie śląskim. "Ostatnia Wieczerza z warsztatu Piotra Pawła Rubensa [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych (Acta Universitatis Vratislaviensis nr 2508, Historia Sztuki XVII), red. Mateusz Kapustka, Andrzj Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2003, s. 352-361, ISBN 82-229-233-5

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Symbol, alegoria, emblemat - jezyk barokowych polemik, [w:] Agresorzy - Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII - XVIII wieku" (katalog wystawy), red. Arkadiusz Dobrzyniecki, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wrocław 2003, s. 37-40, ISBN 83-88649-66-3

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Uobecnianie modela - obraz władcy i dyplomaty w grafice doby baroku" [w:] Agresorzy - Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII - XVIII wieku (katalog wystawy), red. Arkadiusz Dobrzyniecki, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wrocław 2003, s. 12-19, ISBN 83-88649-66-3

Jakub Ławniczak, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ewidencja Zabytków Stołecznego Konserwatora w Warszawie - gromadzenie i multimedialna prezentacja zasobów za pomocą oprogramowania SEZAM, [w:] Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia. Problemy. Perspektywy, Lublin 2004, s.91-96, ISBN 83-89246-18-X

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marcin Wisłocki, Słowo a obraz. O roli inskrypcji w konstytuowaniu treści dzieła sztuki, "Studia Epigraficzne", t. 1, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89321-97-1, s. 103-116

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit", hrsg. v. Dietmar Popp, Robert Suckale (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseum, Bd. 21), Nürnberg 2002", "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. LIX, nr 1, Wrocław 2004, PL ISSN 0037-7511, s. 77-78 (recenzja)

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy / Die Friedenskirchen zu Schweidnitz und Jauer [w:] Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku, Głogów 2004, s. 42-56, ISBN 83-88327-85-2

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Słowo zaklęte w obraz. Teologiczne treści dekoracji wnętrza świdnickiego kościoła Pokoju, [w:] II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Świdnica-Jawor 2004, s. 31-42 (artykuł popularnonaukowy w języku polskim i niemieckim)

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Motywy emblematyczne w grafikach Fiedricha Bernharda Wernera, [w:] Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość - Leben und Werk, Legnica 2004, s. 143-160, ISBN 83-88155-20-2

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Das sichtbare "Wort Gottes" an der Decke des evangelischen Friedenskirche zu Schweidnitz, [w:] Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, hrsg. Klaus Gerber, Tübingen 2005, Bd.2, s. 911-924, ISBN 3-484-36611-7

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Dobra kultury on-line - przesłanki i bariery udostępniania informacji o polskim dziedzictwie kulturowym w Internecie [:] Infobazy 2005. Bazy danych dla nauki, Gdańsk 2005, s. 231-238, ISBN 83-908112-3-5

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marcin Wisłocki, Z problematyki dokumentacji i edycji źródeł epigraficznych. Stan i perspektywy, artykuł problemowy, "Studia epigraficzne", t. 2., Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-032-7, s. 137-150

Agnieszka Seidel-Grzesińska, MIDAS in der Dokumentations-, Forschungs- und Lehrpraxis in Polen, "AKMB-News. Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek", Jg 12 (2006), Heft 2, s. 17-20, ISSN 0949-8419

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Śląskie druki ulotne początku XVIII w. o konwencji altransztadzkiej i królu szwedzkim, Karolu XII, [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, 87-95, il. 5

Agnieszka Seidel-Grzesińska, MIDAS auf Polnisch - Ein deutsches Regelwerk in Forschung- und Lehrpraxis des Kunsthistorischen Instituts in Wrocław/Polen, [w:] Datenbanken in den Geisteswissenschaften, hrsg. Inigo Jonas, Peter Lang 2007, s. 151-162, ISBN 3-631-55719-1

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Międzynarodowa konferencja naukowa "Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach", "Quart" 4 (6) / 2007, s. 81-84, ISSN 1896-4133 (sprawozdanie)

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Światowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach", red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 2008, s. 11-17, ISBN 978-8360544-37-2

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego,[w:] Infobazy 2008. Systemy. Aplikacje. Usługi. Materiały konferencji, Sopot 2008, s. 149-155, ISBN 83-908112-6-0

Agnieszka Seidel-Grzesińska Technologie cyfrowe w badaniach nad sztuką - absolutny wstęp do problematyki [w:] Informatyka w historii sztuki - stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, Materiały konferencji, red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 89-96, ISBN 978-83-61777-04-5

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Wyczerpujący opis wszechświata - dawne i współczesne metody opisu dzieła sztuki [w:] Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje, red. Małgorzata Komza (Acta Universitatis Vratislaviensis 3167, Bibliotekoznawstwo XVIII), Wrocław 2009, s. 39-50, ISBN 978-83-229-3063-2

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego, w:] Infomatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii. Materiały konferencji, red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s.

Andrzej Kozieł, Rafał Karlik, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Franciszkanie we wrocławskim "Domus Divinae Sapientiae, czyli kilka uwag o programie ideowym Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2009, s. 337-345, ISBN 978-83-60791-01-1

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wędrujące obrazy, [w:] Kulturowe aspekty podróżowania. Kulturelle Aspekte des Reisens, Świdnica 2009, s. 20-25

[...]

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska,  Cataloguing Monuments - Some Changes in the Documentary Work of Art Historians in Silesia over the Past 150 Years [w:] Digital Research and Education in Architectural Heritage : 5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017, Revised Selected Papers Springer International Publishing, Cham, 2017, 34-43.

Justyna Kolenda, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Frühmittelalterliche Burgwälle des ehemaligen Kreises Militsch-Trachenberg im Lichte der archivalischen und kartographischen Quellen vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts = Early medieval stronghold relics of the former Milicz-Żmigród district in the light of archival and cartographic sources from the 16th to the early 20th century,  "Przegląd Archeologiczny", 65 (2017), 241-272.

Justyna Kolenda, Agnieszka Seidel-Grzesińska,  Grody dawnego powiatu milicko-żmigrodzkiego - ich formy, funkcje i losy na przestrzeni dziejów, [w:] Powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej / Kreis Militsch-Trachenberg in historischer Perspektive, Milicz 2017, 6-39.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Kościół Pokoju w Świdnicy w okresie habsburskim : wystrój i wyposażenie, "Rocznik Historii Sztuki", 42 (2017), 137-171.

 

 

Noty encyklopedyczne i katalogowe

Religia. Encyklopedia PWN, red. nauk. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski, ISBN 83-01-14054-2 [hasła dotyczące ikonografii postaci biblijnych]

Wielka Encyklopedia PWN, ISBN 83-01-13357-0 [hasła dotyczące artystów epoki baroku]

Encyklopedia Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000, ISBN 83-7023-749-5 [hasła dotyczące m.in. architektury współczesnej]

Atlas Architektury Wrocławia, red. i oprac.Jan Harasimowicz, t. 1-2, Wrocław 1997-1998, ISBN 83-7023-592-1 [hasła dotyczące architektury sakralnej po 1945 roku oraz budowli publicznych, przemysłowych i mostowych z XX stulecia]

Agresorzy - Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII - XVIII wieku" (katalog wystawy), red. Arkadiusz Dobrzyniecki, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wrocław 2003, ISBN 83-88649 - noty katalogowe (we współpracy z Arkadiuszem Dobrzynieckim, Piotrem Oszczanowskim i in.)

Dobra kultury w sieci, [hasło w: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J, red. Marta Skalska-Zlat, Anna Maria Migoń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 513-515

Emblemat, [hasło w:] Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J, red.Marta Skalska-Zlat, Anna Maria Migoń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 620-621

Emblematyczna książka, [hasło w: ] Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J / red.Marta Skalska-Zlat, Anna Maria Migoń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 621-622

Świdnica [hasło w:]  Verbum Domini manet in aeternum : protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie : katalog wystawy = Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2017, 126.

        ​

 

Książki

Digital Research and Education in Architectural Heritage : 5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017, Revised Selected Papers, red. Agnieszka Seidel-Grzesińska, Sander Münster, Christine Friedrichs, Florian Niebling, Springer International Publishing, Cham, 2018, XII, 247 s.,​ ISBN 9783319769912

Dostrzec więcej : wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, pod redakcją Justyny Kolendy, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2016

Obraz i metoda, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2014

Dobra kultury w Sieci, pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012

Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii. Materiały konferencji, red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 96 + CD, ISBN 978-83-61777-04-5

Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Materiały konferencji, red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 2008, s. 165 + CD, ISBN 978-8360544-37-2

Kazimierz Klementowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wielka Wyspa we Wrocławiu i jej funkcje wypoczynkowe, Wrocław 2005, s. 48, il. 28, ISBN 83-89156-33-4

Agresorzy - Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII - XVIII wieku" (katalog wystawy), red. Arkadiusz Dobrzyniecki, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wrocław 2003, ISBN 83-88649-66-3

 

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Polskie Biblioteki Cyfrowe, Poznań 8-10 grudnia 2009

Cyfrowość bibliotek i archiwów, Warszawa (Biblioteka Narodowa) 26-27 listopada 2009

Cuius regio eius religio. 300. rocznica powstania kościołów Łaski, Jelenia Góra (Muzeum Karkonoskie) 10-11 października 2009

Cyfrowe spotkania z zabytkami - obraz jako przedmiot i metoda badań", Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) 24-26 września 2009

Kulturowe aspekty podróżowania, Świdnica 15-18 września 2009

Infobazy 2008. Systemy. Aplikacje. Usługi, Sopot 15-17 października 2008

V Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna, Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski) 14-15 października 2008

Cyfrowe spotkania z zabytkami - stan i perspektywy współczesnych metodologii, Wrocław 19 września 2008

Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury. Ich typologia, organizacja i funkcje, Wrocław, grudzień 2007

Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, Wrocław 15-16.10.2007

Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie XVIII wieku, Wrocław, październik 2007

Tempus fugit? Zmienność i stałość świata w źródłach i ... metodologiach historycznych (Ad fontes. VIII Interdyscyplinarne spotkania historyczne), Wrocław-Pawłowice, 3-5 czerwca 2007

Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. W 300-lecie śmierci Michaela Willmanna (1630-1706), Lubiąż, 20-23.09.2006

Infobazy'2005. Bazy Danych dla Nauki,.Gdańsk, 25-27.09.2005

Polsko-niemiecka konferencja "Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku", Głogów, 22.10.2004

III Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna, Zielona Góra, 13.10.2004

Konferencja i Forum "Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia - problemy - perspektywy", Zamość - Krasnobród, 3-4.06.2004

II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Świdnica - Jawor, 25-26.06.2004

Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość - Leben und Werk, Legnica, 21-23.10.2002

Seminarium "Refleksja dwudziestowieczna nad sztuka Europy Środkowej", Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 20.10.2001

Internationale Tagung in memoriam Marian Szyrocki, Jugowice, 26-30.09.2002

II Konferencja Epigraficzna, Zielona Góra, 15.10.2002

Sesja z okazji obchodów jubileuszu kościoła Pokoju w Świdnicy i wpisania świątyń Pokoju na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Świdnica, 6.09.2002

Infobazy'2002. Bazy Danych dla Nauki, Gdańsk, 24-26.06.2002

Thesaurus 2002. Bezpieczeństwo i ochrona zabytków ruchomych na Dolnym Śląsku, Wrocław, 16.01.2002

I. Internationaller Kongress fuer Pietismusforschung, Halle, 28.08.-1.09.2001

Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław, 24-26.05.2001

I Epigraficzna Konferencja Organizacyjna poświęcona badaniom epigrafiki w Polsce, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 22.05.2001

 

 

PROJEKTY

EDV-gestützte Dokumentation in Forschung und Lehre augewählter kunstgeschichtlicher Universitätinstitute, 1996-2000; projekt finansowany ze środków Volkswagenstiftung; Bildarchiv Foto Marburg - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. prof. Lutz Heusinger

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiaty Oława i Strzelin, 1999-2002; projekt finansowany w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. dr Elżbieta Kołaczkiewicz;

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat Środa Śląska, 2003-2005; projekt finansowany w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. dr Elżbieta Kołaczkiewicz

Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego, 2005-2007; projekt szkoleniowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego "Wzmocnienie rozwój zasobów ludzkich w regionach 2004-2006", nr proj. Z/2.02/II/2.1/3/04, 2005-2007; kierownik projektu

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich doliny Dobrej Widawy, 2006-2008; projekt realizowany przez Fundację Dobra Widawa na podstawie umowy nr L/02/121/2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego - narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki, 2008-2009; projekt finansowany w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N 17 0004 04, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. Jan Harasimowicz; projekt dostępny pod tym adresem.

Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych, 2008-2010; projekt finansowany w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr OFS 29215, Instytut Geodezji i Kartografii, dr inż. Albina Mościcka, publikacja elektroniczna;