Erasmus

KOORDYNATORZY ERASMUS

Koordynatorzy Programu Erasmus, w Instytutach na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji od 01.10.2023 do 30.09.2024:

  • Instytut Archeologii: dr Aleksandra Pankiewicz
  • Instytut Historyczny: prof. dr hab. Paweł Jaworski
  • Instytut Historii Sztuki: dr hab. Małgorzata Wyrzykowska
  • Instytut Kulturoznawstwa: dr Dawid Junke
  • Instytut Muzykologii: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
  • Instytut Pedagogiki: dr Agnieszka Janik
  • Instytut Psychologii: dr Sylwester Orzechowski
  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej: dr hab. Monika Baer, prof. UWr

 

OPIS PROGRAMU ERASMUS

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą w całości odbywać się we Wrocławiu. Uniwersytet oferuje liczne możliwości wyjazdów krajowych i zagranicznych. Najpopularniejszy jest europejski program wymiany studenckiej Erasmus+, dlatego jego przedstawiamy  najbardziej szczegółowo.

Dlaczego warto wyjechać „na Erasmusa”?
• żeby zwiedzić kawałek Europy;
• żeby zobaczyć, jak się studiuje w innych krajach;
• żeby skorzystać z zagranicznych zbiorów bibliotecznych,
archiwalnych, muzealnych;
• żeby podszkolić język albo nauczyć się nowego ;
• żeby nawiązać przydatne kontakty.

Jak aplikować o wyjazd?

Dokładne zasady uczestnictwa w programie określają regulaminy rekrutacji w poszczególnych instytutach. Ich wykaz znajduje się na stronie international.uni.wroc.pl 

Zwykle późną jesienią ogłaszany jest nabór kandydatów. Wyjeżdżać można po ukończeniu I roku studiów, ale zgłaszać się – jeszcze w trakcie jego trwania. Należy samemu wybrać sobie uczelnię. Każdy z instytutów podpisuje własne umowy z jednostkami zagranicznymi. Ich wykaz znajduje się na stronie international.uni.wroc.pl (w  zakładce chcę wyjechać …)

Jeśli ktoś chce wyjechać na uczelnię, z  którą jego instytut nie podpisał umowy, powinien to zgłosić koordynatorowi w swoim instytucie lub katedrze – bardzo często można „pożyczyć” miejsce z innego instytutu, a nawet wydziału.

W regulaminie rekrutacji trzeba sprawdzić, jakich dokumentów wymaga Wasza jednostka. Najczęściej jest to zaświadczenie z  Dziekanatu o średniej ocen i braku zaliczeń warunkowych oraz zaświadczenie o znajomości języka obcego. Przyjmowanie wniosków trwa mniej więcej do końca sesji zimowej. Potem ogłaszane są listy przyjętych. To jednak jeszcze nie koniec procedury.

Co oferuje program Erasmus+?
• bezpłatny udział w zajęciach na zagranicznej uczelni;
• stypendium, które ma pokryć różnicę między kosztami utrzymania w kraju i za granicą; wynosi ono od 300 do 500 euro miesięcznie (studenci otrzymujący stypendium socjalne w kraju dostają dodatkowe 200 euro);
• możliwość uczestniczenia w miesięcznym letnim kursie językowym – w krajach, w których używa się mało popularnych języków.

Kolejne kroki to założenie konta na stronie international.uni.wroc.pl i wygenerowanie formularza zgłoszeniowego. Po podpisaniu przez koordynatora należy go dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej i można przystąpić do układania Learning agreement – czyli określania programu swoich studiów zagranicznych. Powinien być to kompromis między tym, czego chcemy się nauczyć, co oferuje zagraniczna uczelnia i co jest wymagane programem studiów krajowych. Dobrze jest znaleźć na uczelni zagranicznej odpowiedniki przedmiotów przewidzianych programem studiów na UWr. – w semestrze, na który się wyjeżdża, lub w którymś z kolejnych semestrów. Należy dowiedzieć się od koordynatora Erasmusa w swoim instytucie, jakich przedmiotów nie można zastąpić zagranicznymi (bo na przykład są wymagane do uzyskania statusu nauczyciela). Trzeba je będzie przenieść na inny semestr lub zaliczyć eksternistycznie w porozumieniu z prowadzącym. Eksternistycznie zalicza się też seminaria licencjackie i magisterskie. Na uczelni zagranicznej trzeba zdobyć co najmniej 15 ECTS, a  razem z  przedmiotami zaliczanymi eksternistycznie w  kraju – 30 ECTS w semestrze.

Czym kierować się przy wyborze uczelni? 
Jedni podchodzą do sprawy turystycznie (żeby pomieszkać na Krecie) lub towarzysko (żeby dołączyć do znajomych), inni – bardziej naukowo (żeby skorzystać z archiwów watykańskich albo wziąć udział w  seminarium profesora X) albo językowo (żeby poćwiczyć hiszpański). Znaczenie może mieć łatwość dojazdu z domu albo prestiż uczelni. Zawsze warto sprawdzić, czy dana uczelnia oferuje zajęcia zbliżone do tych z krajowego programu studiów – tak aby mogły być zaliczone po powrocie, które zajęcia z listy rzeczywiście odbywają się po angielsku, a które mają tylko angielskie nazwy, co mówią osoby, które już studiowały w danym miejscu.

O szczegóły programów studiów i planów zajęć warto dopytać koordynatorów Erasmusa w wybranej uczelni.

Learning agreement wypełnia się w  formularzu generowanym ze swojego konta internetowego oraz w formie aneksu do programu studiów. Formularz podpisuje koordynator oraz Dziekan, natomiast aneks również zastępca dyrektora instytutu do spraw dydaktycznych. W aneksie określa się precyzyjnie cały przebieg studiów po powrocie z Erasmusa. Jeśli okaże się, że z różnych powodów nie da się zapisać na wybrane wcześniej zajęcia na uczelni zagranicznej, jak najszybciej należy wypełnić changes to learning agreement oraz nowy aneks. Te dokumenty także wymagają podpisów koordynatorów – w uczelni goszczącej (wystarczy skan) i macierzystej – zastępcy dyrektora i Dziekana. Resztą procedur przed wyjazdem zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej. Warto zaprzyjaźnić się z jego stroną internetową (www.international.uni.wroc.pl) oraz z jego pracownicami, które zawsze służą studentom wskazówkami i  wsparciem. Warto także wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, organizowanych przez Biuro dla kandydatów przed rekrutacją i po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych.

Droga do wyjazdu i co dalej
• wybór uczelni
• zgłoszenie chęci wyjazdu, wybranych uczelni i wymaganych załączników koordynatorowi
• ogłoszenie wyników rekrutacji w instytucie
• wygenerowanie Formularza zgłoszeniowego
• opracowanie learning agreement i aneksu do programu studiów
• uzupełnienie dokumentów wymaganych przez uczelnię goszczącą
• podpisanie umowy finansowej
• wyrobienie karty EKUZ lub wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
Niezależnie od procedur uczelnianych należy zająć się sprawami dojazdu oraz zakwaterowania na miejscu. Uczelnia zagraniczna może w tym pomóc (np. przedstawiając ofertę miejsc w akademikach), ale nie wyręczy samych zainteresowanych i nie pokryje kosztów  wynajmu. Jeśli w którymkolwiek momencie ktoś zechce zrezygnować z  wyjazdu, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego koordynatora oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej. Brak takiej informacji może spowodować duże problemy.

Do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz koordynatora należy także zgłosić chęć przedłużenia wyjazdu na jeden kolejny semestr. W nowym semestrze student nie otrzymuje już grantu, ale nadal może studiować bez opłat.

Jak długo można przebywać na Erasmusie?
• przez dwa semestry (do 10 miesięcy, zależnie od uczelni goszczącej) ze stypendium;
• jeden raz na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktorskich);
• niezależnie od tego można odbywać praktyki Erasmus+ (łącznie praktyki i studia nie powinny przekroczyć 12 miesięcy pobytu).

Rozliczaniem grantu Erasmusa zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, natomiast koordynator instytutowy zalicza przedmioty zagraniczne w  systemie USOS. Potrzebny jest do tego Transcript of Records z uczelni goszczącej.

Uniwersytet Wrocławski bierze udział także w  kilku innych programach wymiany studenckiej, w  tym do USA. Wszystkie koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej. Warto odwiedzać jego stronę (international.uni.wroc.pl), gdzie pojawiają się także ogłoszenia o jednorazowych ofertach stypendiów i o innych programach współpracy międzynarodowej.

Zmiany w Learning Agreement
Wszelkie zmiany w learning agreement zatwierdza koordynator programu Erasmus+. Należy je przedstawić niezwłocznie po ustaleniu ostatecznego programu studiów za granicą – pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan Changes to Learning Agreement, zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą). Oryginał Changes to Learning Agreement należy przedstawić w Dziekanacie po powrocie ze stypendium.

Na zmiany w Aneksie do Learning Agrement przygotowanym przed wyjazdem muszą wyrazić zgodę: Koordynator programu Erasmus, Dyrektor ds. dydaktycznych danej jednostki oraz prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do spraw dydaktycznych. Dotyczy to również przedłużenia pobytu na następny semestr. Zatwierdzone zmiany (nowy Aneks) student przedkłada w Dziekanacie.

Rozliczanie wyjazdu - i tam:
Oprócz wymogów Biura Współpracy z Zagranicą (https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia/rozliczenie-po-powrocie)

Studenci biorący udział w programie Erasmus+ zobowiązani są do rozliczenia danego semestru najpóźniej do końca sesji poprawkowej. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu w oparciu o złożone przez studenta podanie z uzasadnieniem.

Rozliczenie semestru polega na przedłożeniu w Dziekanacie oryginału Transcript of records z odpowiednio przeliczonymi przez koordynatora ocenami (obowiązuje polska skala ocen). W przypadku nieuzyskania w ciągu semestru (łącznie za granicą i w kraju) 30 pkt ECTS lub niezrealizowania jakiegokolwiek przedmiotu wskazanego w Learning Agreement lub aneksie student składa podanie o zaliczenie semestru z deficytem punktów ECTS. W podaniu wskazuje sposób uzupełnienia brakujących punktów.