Konkurs na stypendia Polskiej Misji Historycznej w 2022 roku

Rada Naukowej Polskiej Misji Historycznej uprzejmie informuję o możliwości uzyskania stypendium na pobyt półmiesięczny związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2022 roku.
Szczegóły:

  • Konkurs skierowany jest do wszystkich naukowców zamieszkałych na terenie Polski (doktorantów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów) zajmujących się tematami historycznymi.
  • Temat projektu badawczego powinien dotyczyć zagadnień z zakresu nauk historycznych. Proszę o staranne sformułowanie tytułu (problem badawczy, zakres czasowy, w wypadku badań biograficznych daty życia itp.).
  • Fundatorem stypendiów jest Bawarska Kancelaria Państwowa. Wysokość stypendium wynosi 850,- euro, stypendium przyznawane jest na 15 dni (13 dni pobytu i dwa dni podróży). Stypendyści zobowiązani są do samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w Würzburgu, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel. Zasady realizacji stypendium regulują odpowiednie przepisy Bawarii, stypendyści zobowiązują się do przestrzegania wytycznych Uniwersytetu w Würzburgu.
  • Termin realizacji stypendium jest dowolny, maksymalnie jednak należy je wykorzystać do dnia 20 grudnia 2022 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 14 stycznia 2022 roku. Wniosek składa się z dwóch części (formularze można ściągnąć: 
http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/stypendia/stypendia/):

  • "Wniosek o przyznanie stypendium" (zał. nr 1) – proszę o przesyłanie tej części wniosku wyłącznie w formie dokumentu word, jako .docx lub .rtf (uwaga: serwer odrzuca maile z dokumentami .doc) pocztą elektroniczną na adres r.skowronska@uni-wuerzburg.de;
  • "Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych" (zał. nr 2) – proszę o przesyłanie tej części wniosku w formie dokumentu .pdf pocztą elektroniczną na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de lub pocztą tradycyjną (konieczny jest podpis, adres poniżej);

Uwaga: rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski (zał. nr 1 oraz zał. nr 2); proszę korzystać z nowych formularzy (.docx); proszę nie zmieniać formatowania wniosku, nie pisać całych wyrazów dużymi literami, kursywą itp.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących po zatwierdzeniu stypendiów przez Kancelarię Bawarii, prawdopodobnie do końca maja 2022 r. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Misji: o konkursach stypendialnych (http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/stypendia/stypendia/) oraz wskazówki dla stypendystów (http://pmh.umk.pl/start/wskazowki-dla-stypendystow-i-gosci/). 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Adres w wypadku przesyłania "Zgody na przetwarzanie danych osobowych" 
pocztą tradycyjną:
Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Emil-Fischer-Str. 31
97074 Würzburg
Niemcy