Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej

Strona archiwalna. Nowa procedura w trakcie opracowania. Obowiązuje Zarządzenie Rektora Nr 112/2022 z 12 maja 2022 r.

 

Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej

I. Aby zarejestrować pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) należy:

1.Uzupełnić formularz - "dodatkowe informacje do suplementu" wpisując w nim wyłącznie informacje dotyczące:

• udziału w dodatkowych praktykach studenckich, na które Dziekan wyraził zgodę,

• udziału w programach ERASMUS+, MOST;

• udziału w pracach studenckich kół naukowych (podając pełnioną funkcję);

• udziału w projektach badawczych (roli studenta w projekcie, charakteru projektu, roku realizacji);

• funkcji pełnionych w samorządzie studenckim, organizacjach studenckich, pracach organizacyjnych w organach kolegialnych Uczelni;

• informacji o stypendiach, wyróżnieniach i nagrodach;

• publikacji w pismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW lub w recenzowanych monografiach lub autorstwa recenzowanej monografii;

Podpisany formularz wraz z załącznikami potwierdzającymi wpisane, dodatkowe informacje należy złożyć w Dziekanacie w dniu rejestracji pracy.

2. Należy również sprawdzić kartę przebiegu studiów logując się na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl

Sprawdzoną i podpisaną kartę przebiegu studiów należy złożyć w Dziekanacie w dniu rejestracji pracy

3.Należy mieć uregulowane wszelkie opłaty za studia (powtarzane przedmioty, pełna opłata za semestr na studiach niestacjonarnych).

4.Należy zaliczyć ostatni semestr studiów (tj. mieć wpisane wszystkie oceny w systemie USOS)

5.Zarejestrować pracę dyplomową przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony (rejestracja pracy jest możliwa, gdy status pracy w APD jest „gotowa do obrony”)

6.Wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy w ORPPD (oświadczenie składają wyłącznie studenci, których praca zawiera tajemnice ustawowo chronione, w tym tajemnice zawodowe)

II. W dniu rejestracji pracy dyplomowej należy złożyć następujące dokumenty:

• 1 egzemplarz pracy dyplomowej oprawionej w cienki karton (również kartonowy grzbiet) w granatowym kolorze, praca nie może zawierać elementów plastikowych i metalowych, napisanej czcionką nie większą niż 12 pt, (praca musi być wydrukowana dwustronnie z pliku pobranego z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi przydzielonymi przez system). UWAGA! Należy numerować każdą stronę pracy (wraz ze stroną tytułową) począwszy od numeru 1.

• dostarczyć 4 aktualne czarno-białe fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami i wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle

Uwaga! W związku z obowiązującym od 01.07.2021r. nowym wzorem dyplomu w Uniwersytecie Wrocławskim Dziekanat WNHiP informuje iż osoby, które złożą egzamin dyplomowy do dnia 30.06.2021r. są zobowiązane do oddania zdjęć do dyplomu przy rejestracji pracy dyplomowej (według obowiązujących do tej pory zasad).

Natomiast osoby które złożą egzamin dyplomowy od dnia 01.07.2021r. będą miały wydany dyplom bez zdjęcia. W związku z powyższym nie mają obowiązku dostarczania zdjęć do Dziekanatu w dniu rejestracji pracy dyplomowej.

dowód wpłaty za druk dyplomu wyłącznie dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/18 i wcześniejszych latach, w wysokości 60.00 zł za dyplom w języku polskim; 40 złotych za dyplom w języku angielskim (wpłaty należy kierować na indywidualne konto studenta, informacja o numerze konta w systemie USOSweb - dział: płatności),

W związku z Zarządzaniem Nr 100/2021 Rektora UWr. z dnia 30 czerwca 2021 r. absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, oraz który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje dyplom bezpłatnie. 

uzupełnione formularze: oświadczenie o prawach autorskich, potwierdzenie danych osobowych, dodatkowe informacje do suplementu (formularze do pobrania na dole strony)

• kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej,

• rozliczoną kartę zobowiązań.

III. Istnieje możliwość wydania dyplomu w języku angielskim (o wydanie dyplomu w języku angielskim można ubiegać się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty obrony-dotyczy absolwenta, który rozpoczął studia przed rokiem 2018/19), w tym celu należy złożyć:

Uwaga! dla absolwentów rozpoczynających studia od roku akad. 2018/2019 i 2019/20 warunkiem uzyskania dyplomu w języku angielskim jest złożenie przez studenta wniosku w terminie do dnia ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego)

w tym celu należy złożyć:

• podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim skierowane do Dziekana

• dostarczyć jedno zdjęcie czarno-białe formatu 4,5 x 6,5 (identyczne jak do wydania dyplomu w jęz. polskim)- dotyczy obron do dnia 30.06.2021

• dowód wpłaty na kwotę 40 zł (W związku z Zarządzaniem Nr 57/2020 Rektora UWr. z dnia 11 maja 2020 r. (z późn. zmn. z dnia 03.06.2020 nr 70/2020 ) absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019, oraz który wznowił /reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje bezpłatnie pozostałe roczniki opłata bez zmian tj. 40 złotych za dyplom w języku angielskim)

• prosimy o doniesienie tłumaczenia na język angielski tematu pracy oraz przedkładanych przez absolwenta dodatkowych informacji do suplementu (np. informacje o odbytych praktykach, stażach, otrzymanych nagrodach i inne– jak w punkcie I.1. niniejszego opracowania).