Ogłoszenia

INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1. Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckich lub w obiekcie innym niż dom studencki i zamierzający ubiegać się o nie w semestrze letnim - w przypadku gdy ich sytuacja materialna nie uległa zmianie - zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium (wybierając opcję „oświadczenie po semestrze zimowym”) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć we właściwym dziekanacie, w terminie do 05 marca 2021 r., bez konieczności ponownego dokumentowania sytuacji materialnej.

2. Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckich lub w obiekcie innym niż dom studencki i zamierzający ubiegać się o nie w semestrze letnim - w przypadku gdy ich sytuacja materialna uległa zmianie - zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Przed zarejestrowaniem wniosku studenci powinni skontaktować się ze swoim dziekanatem w celu umożliwienia im aktualizacji złożonego w semestrze zimowym oświadczenia o dochodach. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym dziekanacie, w terminie do 5 marca 2021 r.

3. Studenci niepobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalnego lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckich lub w obiekcie innym niż dom studencki, a zamierzający ubiegać się o nie w semestrze letnim, zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym dziekanacie, w terminie do 5 marca 2021 r.

4. Złożenie wniosku lub uzupełnienie brakujących dokumentów po upływie powyższego terminu skutkować będzie przyznaniem stypendium od następnego miesiąca po dacie jego złożenia w dziekanacie.

5. Powyższe wnioski można będzie rejestrować począwszy od 1 lutego 2021 r.