Rada Interesariuszy

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 127/2020 z dnia 21 października 2020 r. została powołana Wydziałowa Rada Interesariuszy Zewnętrznych (WRIZ). Jest to kolejny moduł doskonalonego na bieżąco Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia (WSJK), stworzony z myślą o podniesieniu efektywności działań w zakresie realizacji strategicznych celów Wydziału tj.: stałego podnoszenia poziomu jakości kształcenia poprzez m.in.: dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się potrzeb otoczenia;  poprawianie metod kształcenia poprzez wprowadzanie narzędzi i możliwości wynikających ze współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi (poszerzanie możliwości odbywania praktyk i staży studenckich; realizowanie wspólnych programów zatrudniania absolwentów Wydziału; prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczych i in.).

WRIZ z założenia nie będzie dublowała, ani nie będzie zastępowała autonomicznych działań własnych i wypracowanych metod w ramach poszczególnych jednostek. Chodzi natomiast o stworzenie spójnego w obrębie Wydziału systemu współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi

Wstępne założenia dotyczące określenia zadań WRIZ obejmują m.in:

  • opracowywanie cyklicznego raportu (robocza nazwa: „Perspektywa 5+”), służącego do sformalizowanego wyrażania opinii na temat strategii rozwoju Wydziału, funkcjonowania poszczególnych kierunków, realizowanych tam programów nauczania, profilu absolwenta, a także do zwrócenia uwagi na inne potrzeby otoczenia zewnętrznego w perspektywie krótko- i średnioterminowej;
  • stałe poszerzanie możliwości odbywania przez studentów praktyk studenckich i praktyk zawodowych, stażów, programów bilateralnych;
  • realizowania wspólnych projektów naukowych, badawczych, popularyzatorskich, grantowych i in.
  • zorganizowanie w przyszłości „Targów Pracy dla Humanisty” (nazwa robocza);

W skład WRIZ wchodzą: przedstawiciel władz dziekańskich; przedstawiciele jednostek Wydziału; zaproszeni przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych (w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele mediów, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, poradni itd., fundacji, stowarzyszeń i in.); przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów lub studenci i doktoranci; przedstawiciel Biura Karier UWr.

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja

Współpraca z Fundacją Ukraina

Współpraca z fundacją Obserwatorium Społeczne