Przemysław Wiszewski z synem

Przemysław Wiszewski

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Instytut Historyczny 

gab. 330-331

ul. Szewska 49

50-139 Wrocław

kontakt: przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl

blog: http://jednakhumanistyka.blogspot.com/

 

Zainteresowania badawcze: 

- historia społeczna średniowiecza i czasów nowożytnych (komunikacja, relacje, wartości); 

- wyobraźnia historyczna - wyobraźnia przestrzenna jako ramy działań społecznych;

- wielo- i trans- etniczny i kulturowy wymiar życia społecznego;

- regionalistyka porównawcza i historia lokalna;

- ikonografia jako źródła do badań kultury.

 

Najważniejsze publikacje:

The Power of a Prince : Vincentius on the Dynasty's Source of Power / W: Writing history in medieval Poland : Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum / ed. by Darius von Güttner-Sporzyński. - Turnhout : Brepols Publishers, 2017. - (Cursor Mundi ; vol. 28). - S. 199-219.

Dlaczego jedna kronika? : o nieunitarystyczną analizę genezy dzieła Anonima / W: Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem / pod red. Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2017. - (Studia Staropolskie. Series Nova ; 46 (102)). - S. 211-222.

Świat na pograniczu : dzieje Lubawki i okolic do 1810 r., Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 562 s. : il. kolor., fot. kolor., mapy kolor., tab. (Historia obok. Studia z dziejów lokalnych = History next to. Local past studies / [red. Przemysław Wiszewski] ; t. 4).

A Prothean region : the changing shape of Silesia (12th-21th centuries) / W: Permanent Change : the New Region(s) of Silesia (1945-2015) / red. Przemysław Wiszewski. - Wrocław : Publishing House Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - (Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of Silesia / eds. Lucyna Harc, Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik ; vol. 5). - S. 175-207. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Central Europe in the high Middle Ages : Bohemia, Hungary and Poland c.900-c.1300 / Nora Berend, Przemysław Urbańczyk and Przemysław Wiszewski, Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - IX, 536 s.

Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.), ed. by Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski, Wrocław 2013 (Interdisciplinary Medieval Studies / series editors: Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski ; vol.1),  331 s.

Przemysław Wiszewski, Destrukcyjne czy spajające region? : grupy społeczne na średniowiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII-XV w.), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 67, nr 4 (2012), s. 103-138

Przemysław Wiszewski, Henryk II Pobożny : biografia polityczna, Legnica 2011. - 253 s.

Przemysław Wiszewski, Domus Bolezlai : values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966-1138),  [transl. Paul Barford]. - [Wyd. zm. i poszerz.] Leiden : Boston : BRILL, 2010 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 ; vol. 9), ss. 592 [polska wersja: Domus Bolezlai : w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku) / Wrocław 2008 (=Złota seria Uniwersytetu Wrocławskiego, vol. 1), ss. 727]

 

Projekty:

Cuius Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych w obrębie regionu określających przynależność osób (grup społecznych) oraz  spójność społeczną jako zjawisko historyczne /  / Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE), kierowanie projektem wspólnie z prof. dr hab. Rościsław Żerelik, czas realizacji 2010-2015, w ramach programu European Science Foundation EuroCORECODE = European Comparisons in Regional Cohesion, Dynamics and Expressions.

Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.) Cz.1, kierownik projektu realizowanego w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, lata 2013-2018. Zob. też naszą stronę na Facebooku.

Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w./ Cohesion building of multiethnic societies, 10th-21st c.kierownik projektu realizowanego w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, lata 2014-2019

Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego / Künstlerlexikon Schlesien, kierownik projektu realizowanego w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, lata 2015-2020

 

Dydaktyka

- seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu historii historiografii, mentalności i kultury średniowiecznych, historii społecznej (relacje etniczne i generacyjne, spójność i rozpad społeczności, kwestie płci), historii Śląska

Shared or separate Past(s)? Medieval East-Central Europe, dla kierunku European Cultures, BA. 

Historian as a priest or a craftsman? History in Europe through centuries, dla kierunku European Cultures, BA

Funkcje administracyjne

01.10.2016- Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

01.10.2012-30.09.2016 - Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

01.10.2008-30.09.2012 - wicedyrektor ds nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Historycznego UWr.